BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polan Wojciech
Tytuł
Główne tendencje w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej
Major Trends in Foreign Trade of the New Member States (EU-10) after Their Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 10 (946), s. 21-36, bibliogr. 14 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Integracja gospodarcza państw z UE, Liberalizm handlowy, Wymiana handlowa
Foreign trade, Economic integration with the EU countries, Trade liberalization, Trade exchange
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wyników analizy głównych tendencji w handlu zagranicznym państw UE-10 w okresie 10 lat od największego rozszerzenia Unii Europejskiej (2004-2013). Przystąpienie do Unii Europejskiej oznaczało znaczące zmiany w handlu nowych państw członkowskich (UE-10) - zarówno w handlu wzajemnym, z krajami UE-15, jak i z krajami trzecimi. Analizę skoncentrowano więc na rosnącej roli handlu zagranicznego jako jednego z istotnych czynników rozwoju gospodarczego krajów UE-10 oraz zwiększeniu integracji tych krajów z gospodarką światową. Badanie statystyczne dotyczyło analizy dynamiki importu i eksportu, struktury handlu w ramach grup towarowych SITC oraz BEC, wskaźników koncentracji (współczynnika Giniego oraz indeksu Herfindahla-Hirschmana), a także podobieństwa struktur wymiany. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie tezy, że zmiany strukturalne będące konsekwencją liberalizacji handlu w ramach procesów integracyjnych UE przyczyniły się do poprawy pozycji konkurencyjnej państw UE-10.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the results of an analysis of major trends in foreign trade in the 10-year period following the largest eastern EU enlargement (2004- 2013). Accession to the European Union meant a significant change in New Member States' trade terms, both with other accession countries and EU-15 and third countries. The analysis focuses on the growing role of foreign trade as one of the important factors of economic development of the EU-10 and the increased integration of these countries into the global economy after accession. The statistical aspect of the study focused on the analysis of import and export growth (flows and dynamics), the structure of trade by SITC and BEC commodity groups, concentration indicators (such as the Gini coefficient and the Herfindahl-Hirschman Index) and the similarity of the structures of exchange. The conclusions from this research enabled the identification of arguments for the thesis that structural changes which resulted from trade liberalisation within the EU integration processes helped improve the international competitive position of the EU-10 states.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. [2011], Zmiany w handlu oraz współpracy inwestycyjnej Polski z państwami bałtyckimi i Europy Wschodniej w świetle recesji globalnej 2008-2009 [w:] Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich, red. K. Falkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Czarny E., Syczewska E.M. [2011], Gospodarki Unii Europejskiej, strefy euro oraz wybranych państw członkowskich w czasie kryzysu gospodarczego [w:] Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UEK, Kraków.
 3. Czarny E., Śledziewska K. [2012], Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 4. De Benedictis L., De Santis R., Vicarelli C. [2005], Hub-and-spoke or Else? Free Trade Agreements in the 'Enlarged' European Union, "European Journal of Comparative Economics", vol. 2(2).
 5. De Benedictis L., Tajoli L. [2003], Economic Integration, Similarity and Convergence in the EU and CEECs Trade Structures, Flowenla Discussion Paper No. 4, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg.
 6. Goetz M. [2012], Kryzys i przyszłość strefy euro, Difin, Warszawa.
 7. Kuśpit J., Pasierbiak P. [2011], Wpływ kryzysu na popyt wewnętrzny i handel zagraniczny [w:] Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki i słabości zarządzania, red. B. Mucha-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 8. Miklaszewski S. [2011], Konsekwencje światowego kryzysu dla rozwoju integracji Unii Europejskiej [w:] Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, red. S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa.
 9. Molendowski E. [2007], Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Molendowski E., Polan W. [2010], The Countries of Central and Eastern Europe: Did Accession to EU Help to Overcome the Effects of Global Crisis?, "Gentes & Nationes", nr 2/2010.
 11. Pera B. [2012a], Międzynarodowa wymiana towarowa w okresie współczesnego kryzysu globalnego [w:] Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski, red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu.pl, Warszawa.
 12. Pera B. [2012b], Wymiana handlowa krajów Unii Europejskiej a globalny kryzys finansowy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 267.
 13. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [2014], nr 1/14, NBP, Warszawa.
 14. Wonnacott R.J. [1996], Trade and Investment in a Hub-and-spoke System vs. a Free Trade Area, "World Economy", vol. 19, nr 3, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9701.1996.tb00676.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu