BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce
Contemporary Barriers in Strategic Governance of Local Development in Poland
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 4 (25), s. 105-124, bibliogr. 52 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Zarządzanie strategiczne, Gmina, Bariery rozwojowe
Local development, Strategic management, District, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, charakterystyczne dla polskich gmin. Do ich identyfikacji wykorzystano metodę jakościowych badań terenowych, a badania przeprowadzono w latach 2000-2015. Na wstępie artykułu zaprezentowano przesłanki, genezę, cel, metodę, techniki i przebieg badań. Następnie omówiono kluczowe dla artykułu pojęcia: rozwoju lokalnego, zarządzania rozwojem lokalnym i zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Główną część artykułu poświęcono prezentacji 9 grup zidentyfikowanych barier, tj. barier metodologicznych, prawnych, partycypacji społecznej, informacyjnych, kadrowych, wsparcia merytorycznego, barier współpracy i wzorców, a także barier związanych z cechami osobowymi władz lokalnych. Artykuł kończą zalecenia w zakresie kontynuacji badań nad omówionymi barierami(abstrakt oryginalny)

The article discusses contemporary barriers in strategic governance of local development characteristic for Polish local governments. These barriers were identified by means of using the participant observation method in the period 2000-2015. The introduction to the article presents the reasons, origins, purpose, method, techniques and the course of conducted research. Next key article categories are discussed: local development, local development governance and strategic governance of local development. The core part of the article s devoted to presenting 9 groups of identified barriers, i.e. methodological, legal, social participation, informational, staff, substantive support, cooperation, patterns barriers and also barriers resulting from personal qualities of local authorities. The article is concluded by providing recommendations regarding the continuation of research covering these barriers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backoff R., Wechsler B., Crew R., 1993, The challenge of strategic management in local governments, Public Administration Quarterly, nr 17(2), s. 127-144.
 2. Biniecki J., Szczupak B., 2004, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Bober J., 2006, Strategie rozwoju jako narzędzie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce. Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 4. Brol R., 1998, Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. Obrębalski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-15.
 5. Brol R., 2013, Theory and Practice of Local Development Strategic Planning, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 282, Local Economy in Theory and Practice. Planning and Evaluation Aspects, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 9-19.
 6. Carr-West J., 2010, People, Places, Power: How Localism And Strategic Planning Can Work Together, Local Government Information Unit, London.
 7. Caulfield I., Schultz J, 1989, Planning for Change: Strategic Planning in Local Government, Longman, London.
 8. Choo K.L., 1992, Strategic management in local government: guiding principles for effective practice, Local Government Policy Making Journal, nr 19(3), s. 42-49.
 9. Daley G., Naschold F., 1999, The strategic management challenge: modernizing local government. part two, International Public Management Journal, nr 2(1), s. 52-67.
 10. Denicolai S., Zucchella A., 2005, Territorial Marketing and Strategic Management for Local Development: which Connections and Contradictions? Some Reflections on Italian Experiences,[w:] Marketing terytorialny, red. Florek M., Szulce H., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 32-49.
 11. Domański T., 2000, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Hamal Books, Warszawa.
 12. Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 13. Gordon L.G., 1993, Strategic Planning for Local Government, International City/County Management Association (ICMA), Washington.
 14. Green G.P., Schmidt F.E., Flora C., Flora J.L., 1990, Local self-development strategies: national survey results, Journal of the Community Development Society, nr 21(2), s. 55-73.
 15. Heffner K., 2008, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Strzelecki Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Jewtuchowicz A., 1995, Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki, [w:] Strategie rozwoju wielkich miast, red. Domański R., Biuletyn KPZK PAN, Warszawa s. 83-102.
 17. Klasik A., Kuźnik F. (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 18. Klasik A., Kuźnik F., 1998, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, t. II, red. Dolata S., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 395-396.
 19. Kłosowski W., Warda J., 2001, Wyspy szans - jak budować strategię rozwoju lokalnego?, Warda& Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U., nr 78, poz. 483 ze zm.
 21. Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 22. Kot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin, a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Leach S., Collinge Ch., 1998, Strategic Planning And Management In Local Government, Pitman.
 24. Lofland J., Lofland L.H., 1995, Analyzing Social Settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis, Wadsworth Publishing Company, Belmont.
 25. Marques H.R., 2011, Local Development at a Human Scale, Polis. Magazine of the Universidad Bolivariana, nr 22, s. 137-158.
 26. Nowińska E., 1997, Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 27. Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 28. Nylehn B., 1996, Strategy in local government, Scandinavian Political Studies, nr 19(4), s. 359-377.
 29. Pietrzyk I., 1997, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, red. Broszkiewicz R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 30. Pina V., Torres L., Yetano A., 2011, The implementation of strategic management in local governments. An international Delphi study, Public Administration Quarterly, nr 4(35), s. 551-590.
 31. Poister T.H., Streib G.D., 2005, Elements of strategic planning and management in municipal government: status after two decades, Public Administration Review, nr 65(1), s. 45-56.
 32. Rezsohazy R., 1988, Le développement des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
 33. Rodríguez-Pose A., Tijmstra S., 2010, On the Emergence and Significance of Local Economic Development Strategies, CAF, Caracas.
 34. Schöler G., Walther C., 2003, A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Admi- nistration. A Knowledge Product of Cities of Change, The World Bank, Bartelsmann Foundation.
 35. Sekuła A., 2003, Strategie rozwoju lokalnego wybranych gmin województwa pomorskiego. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.
 36. Sołtys J., 2008, Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 37. Strojny J., 2008, Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej, [w:] Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, red. Plawgo B., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok, s. 301-316.
 38. Swianiewicz P., 2011, Samorządowe strategie rozwoju regionalnego i lokalnego: kto ich potrzebuje i w jakim celu?, [w:] Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. Kolczyński M., Żuber P., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 55-71.
 39. Szlaska A., 2007, Strategia rozwoju gminy jako wyznacznik podejścia lokalnej elity politycznej do rozwoju lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(29), s. 90-105.
 40. Sztando A., 2008, Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 193-202.
 41. Sztando A., 2013a, Local Development Strategic Planning and Social Responsibility of Communal Authorities: the Polish Experience, [w:] Local Economy in Theory and Practice. Planning and Evaluation Aspects, red. Brol R., Sztando A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 20-30.
 42. Sztando A., 2013b, Barriers for local development strategic management resulting from personal qualities of local authorities, Olsztyn Economic Journal, nr 8(3), s. 235-248.
 43. Uchwała Rady Ministrów z 13 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (M.P. z dnia 20 maja 2011 r., poz. 423).
 44. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., Dz. U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
 45. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593.
 46. Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 47. Wojtasiewicz L., 1990, Planowanie rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, red. Gruchman B., Tarajkowski J., Uniwersytet Warszawski - Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, s. 37-47.
 48. Wojtasiewicz L., 1999, Strategie rozwoju lokalnego - próba podsumowania doświadczeń, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin.
 49. Worrall L., 1994, The role of GIS-based spatial analysis in strategic management in local government, Computers, Environment and Urban Systems, nr 18(5), s. 323-332.
 50. Wysocka E., Koziński J., 1998, Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa, Zielona Góra.
 51. Ziółkowski M., 2015, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVII, zeszyt 1, s. 145-163.
 52. Ziółkowski M., Goleń M., 2003, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. Sochacka-Krysiak H., Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 43-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.4.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu