BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasiński Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przedsiębiorczość po japońsku - szanse i zagrożenia w polskim obszarze kulturowym
Japanese Entrepreneurship - Opportunities and Threats in the Polish Cultural Area
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 13, cz. 1, s. 131-139, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie organizacjami sieciowymi
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Różnice kulturowe
Entrepreneurship, Cultural differences
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Obserwowany współcześnie stan rozwoju japońskiego przemysłu oraz liczne sukcesy japońskich produktów na globalnym rynku przypisywane są często obecnemu w japońskiej mentalności dążeniu do ciągłego ulepszania. Koncep-cja continousimprovement, w literaturze nazywana także koncepcją kaizen, została ukształtowana przez wielowiekową tradycję kultury japońskiej, u pod-staw której leżą m.in. nauki Konfucjusza. Analizując japońską historię - za-równo okres najdawniejszy, jak również czasy po 1945 roku - można uznać, że Japończycy nie są narodem innowacyjnym, a jednak odnoszą sukcesy i wy-przedzają technologicznie konkurencję. Fakt ten pozwala przyjąć założenie, że Japończycy są przedsiębiorczy, jednak w specyficznym dla siebie stylu. Japoń-skie przejawy przedsiębiorczości oparte są na ciągłym ulepszaniu, dążeniu do doskonałości oraz na stopniowej i stałej zmianie, a nie na innowacjach. Celem artykułu jest pokazanie japońskiego sposobu rozumienia przedsiębiorczości wraz z tłem kulturowym, a także wskazanie pewnych problemów, jakie to po-dejście powoduje w polskich filiach japońskich przedsiębiorstw.Jako metody badawczej użyto analizy porównawczej wybranej literatury światowej. Analiza literatury została następnie uzupełniona wnioskami płynącymi z badań wła-snych autora prowadzonych w japońskich przedsiębiorstwach w Polsce.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to show the Japanese understand-ing of entrepreneurship with some focus on the cultural background. There are also presented some problems with the implementation of the Japanese entrepreneurship in Polish subsidiaries of Japanese compa-nies. The used research method is a comparative analysis of the selected literature. Analysis of the literature was then supplemented with the con-clusions of the author's own research conducted in the Japanese compa-nies in Poland. Reflections on Japanese entrepreneurship are preceded by a short intro-duction on definitional problems associated with the concept of entrepre-neurship in general. Then the cultural background of the Japanese entre-preneurship is presented. This made it possible to define and describe the nature of Japanese entrepreneurship. Key features of Japanese entrepreneurship are: - teamwork and group thinking, - continuous improvement rather than innovation, - use of all the available achievements of the world, - long-term orientation. In the final part of the paper the strengths and weaknesses of the Japanese entrepreneurship are presented. There are also defined the op-portunities and threats for this type of entrepreneurship in the Polish cultural area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa.
 3. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa.
 4. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 5. Hoppmann J., Rebentisch E. Dombrowski U., Thimo Z. (2011), A Framework for Organizing Lean Product Development, "Engineering Management Jour-nal", nr 23, 03.2011.
 6. Klimek K. (2009), Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przed-siębiorczości, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Nowa Era, Kraków.
 7. Konecki K. (1994), Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych - studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-go, Łódź.
 8. Krasiński M. (2010), Miejsce koncepcji Hoshin Kanri w nurcie nauk o zarzą-dzaniu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Kulawczuk P., Poszewiecki A. (2010), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Kwiatkowski S., Kamiński M. (2006), Intellectual Entrepreneurship: Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo-ści i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 11. Miroński J. (2008) Zarządzanie zasobami ludzkimi w japońskich przedsię-biorstwach, [w:] Aluchna M., Płoszajski P. (red.), Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 12. Morawczyński R. (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 13. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 15. Totman C. (2009), Historia Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego, Kraków.
 16. Trompenaars F., Hampden-Turner C. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekono-miczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu