BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Łukasz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskich producentów żywności na rynku niemieckim
Price and Quality Competitiveness of Polish Food Producers in the German Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 7-24, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Eksport, Rynek żywności
Agricultural products, Agricultural and food processing, Export, Food market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Celem referatu jest identyfikacja i ocena strategii konkurowania polskich producentów żywności na rynku niemieckim w latach 2004-2014. W tym celu zastosowano dwie metody badania konkurencyjności cenowo-jakościowej, tj. wskaźniki cen relatywnych w polskim eksporcie na rynek niemiecki względem konkurentów z innych krajów oraz wskaźniki jakościowo-cenowe według koncepcji K. Aigingera. Analizą objęto produkty rolno-spożywcze (działy 01-24 według klasyfikacji HS). Przeprowadzone badanie wykazało, że w latach 2004-2014 źródłem wzrostu polskiego eksportu rolno-spożywczego do Niemiec były głównie przewagi cenowe polskich producentów żywności. Nie bez znaczenia były również przewagi o charakterze jakościowym, jednakże w analizowanym okresie tylko nieznacznie zmniejszyła się luka jakościowa między polską ofertą eksportową produktów rolnospożywczych na rynku niemieckich a ofertą konkurentów z innych krajów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify and to evaluate the competing strategies of Polish food producers in the German market in 2004-2014. Two research methods were employed, that are relative price indices in Polish agri-food export to Germany in regard to the other competitors as well as price and quality indices by Aiginger. The analysis covers the agri-food products (chapters 01-24 by HS classification). The research results show that in 2004-2014 price advantages of Polish food producers were the main source of increase of the Polish agri-food export to Germany. The quality advantages were also important, however, during the period in question the quality gap between Polish agri-food products in German market and agri-food products of the other competitors only slightly diminished. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiginger, K. (1997). The use of unit values to discriminate between price and quality competition. Cambridge Journal of Economics nr 21, 571-592.
 2. Aiginger, K. (1998). Unit values to signal the quality position of CEECs, w: Wolfmayr, Y. (red.), The Competitiveness of Transition Countries. OECD Publishing, 93-121.
 3. Aiginger, K. (2000). Europe's Position in Quality Competition, w: Competitiveness Report 2000. European Commission, Brussels.
 4. Ambroziak, Ł. (2013). Price and quality competition strategies of Polish agri-food products exporters, w: The 7th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings, September 19-21, 2013, Prague, ed. T. Löster and T. Pavelka, Libuše Macáková, Melandrium, 22-32.
 5. Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2012). Jakościowo-cenowe wskaźniki konkurencyjności w handlu produktami rolno-spożywczymi Polski, w: Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Bossak, J.W. (2008). Konkurencyjność gospodarki Polski a proces integracji europejskiej i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w: Michalski T., Piech K. (red.), Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Burzyński, W. (2000). Analiza konkurencyjności polskiego eksportu do Unii Europejskiej przeprowadzona metodą jakościowo-cenową, w: Kotyński J. (red), Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, tom I. IKCHZ, Warszawa.
 8. Burzyński, W., Jasiński, L. (1996). Analiza poziomu cen osiąganego przez eksporterów polskich na rynku niemieckim w latach 1992-1994, w: Polska polityka handlu zagranicznego 1995-1996. IKCHZ, Warszawa.
 9. Burzyński, W., Marczewski, K., Wojnar, J. (1997). Analiza cen osiąganych przez eksporterów polskich i konkurentów z krajów Unii Europejskiej na rynku niemieckim w latach 1992-1995, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1996-1997. IKCHZ, Warszawa.
 10. Duchnowska, E. (2014). Konkurencyjność cenowo-jakościowa polskiego handlu zagranicznego, w: Marczewski K. (red.), Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 11. Dulleck, U., Foster-McGregor, N., Stehrer, R., Wörz, J. (2004). Dimensions of Quality Upgrading in CEECs, wiiw Working Paper, no 29, Wien.
 12. Gavrilescu, C., Voicilaş, D.-M. (2014). Changes in the Romanian agrifood trade competitiveness in the postaccession period. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development nr 36, 823-834.
 13. Greenaway, D., Hine, R., Milner, C. (1994). Country specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the United Kingdom. Weltwirtschaftliches Archiv nr 130(1), 77-100.
 14. Nielson, J. (2000). Price-quality competition in the exports of the Central and Eastern European Countries. Intereconomics nr 35(2), 94-101.
 15. Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.PL, Warszawa.
 16. Stiglitz, J. E. (1987). The causes and consequences of the dependence of quality price. The Journal of Economic Literature nr 25, 1-48.
 17. Szczepaniak, I. (2014). Jakościowo-cenowe strategie konkurencji w polskim handlu produktami rolnospożywczymi, w: Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 18. Szczepaniak, I., Tereszczuk, M. (2015). The improvement in the international competitiveness of the Polish food sector and its support with public funds during Poland's membership, referat wygłoszony na konferencji: LII Annual Conference Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Rome-Viterbo, 17-19 września 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu