BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malewska Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ intuicji na proces podejmowania decyzji
The Influence of the Intuition on Decision Making Process
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 13, cz. 1, s. 175-182, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie organizacjami sieciowymi
Słowa kluczowe
Proces podejmowania decyzji, Analiza racjonalności
Decision making process, Rational analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Coraz powszechniej akceptowany jest fakt, że poza poznaniem racjonalnym istnieje również inne równorzędne źródło poznania - intuicja. Większość au-torów postuluje, iż przełomowe decyzje nie powstają w wyniku powolnego procesu racjonalnego wnioskowania, lecz są konsekwencją przeczucia, które nie do końca można precyzyjnie wyjaśnić [Galata 2004, s. 69]. Wzrost zainteresowania problematyką wykorzystania intuicji w procesach decyzyjnych, który można obserwować od końca lat 90. XX wieku jest konse-kwencją niskiej efektywności tradycyjnych modeli podejmowania decyzji, które nie pozwalają na przewidywanie zachowań i zdarzeń oraz odkryć w dzie-dzinie psychologii ewolucyjnej wskazujących na rolę i znaczenie intuicji. Poza tym zauważyć należy, że cechy otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje takie jak złożoność, zmienność, nieprzewidywalność oraz warunki, w których podejmowane są decyzje związane z presją czasu i brakiem pełnej informacji wymuszają oparcie procesów decyzyjnych w większym stopniu na intuicji niż racjonalnej analizie. Zasadne zatem staje się poszukiwanie odpo-wiedzi na pytanie czy wykorzystanie intuicji w procesie podejmowanie decyzji zawsze prowadzi do trafnych wyborów?(fragment tekstu)

There is a growing interest in the intuition in a field of manage-ment especially in the aspect of decision making process. The reason of this interest is a consequence of growing complexity and changeability of business environment and conditions in which contemporary mannagers are forced to make decisions (pressure of time, lack or excess of infor-mation). All these factors cause that realization of decision making pro-cess according to rational model of decision making is difficult or some-times impossible. The right solution of this problem seems to be an appli-cation of intuition in decision making process. On the basis of these delib-erations very important question emerges: does intuition always contribute to right choices? The main goal of this article is to take part in the discussion about the in-fluence of the intuition on decision making process. This goal the author tries to achieve by analyzing advantages and disadvantages of application of the intuition in decision making process. The article consists of two main parts. In the first one the intuition is presented as relevant element of decision making process. In the other part of the article the author indi-cates arguments that confirm that intuition might be the cause of serious cognitive mistakes that can badly influence on decision making process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolesta-Kukuła K. (2003), Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.
 2. Drucker P. (1993), Managing for results, HarperCollins, New York.
 3. Evans J.St.B.T. (2010), Intuition and Reasoning: A Dual-Process Perspective, "Psychological Inquiry", 21.
 4. Frederick S. (2005), Cognitive reflection and decision making, "Journal of Economic Perspectives", 19 (4).
 5. Galata S. (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa.
 6. Gigerenzer G. (2007), Gut feelings, UK: Penguin, London.
 7. Isenberg D. (1984), How Senior Managers Think, "Harvard Business Re-view", November-December.
 8. Kahneman D., Lovallo D., Sibony O. (2012), Zanim podejmiesz ważną decy-zję, Harvard Business Review Polska, Marzec.
 9. Khandelwal P., Taneja A. (2010), Intuitive Decision Making in Management, "The Indian Journal of Industrial Relation", vol. 46, no 1, July.
 10. Klein G. (2003), Intuition at work: Why developing your gut instincts will make you better at what you do?, Currency, Doubleday, New York.
 11. Lieberman M.D. (2009), What zombies can't do: A social cognitive neurosci-ence approach to the irreducibility of reflective consciousness, [w:]. Evans J.St.B.T, Frankish K. (red.), In two minds: Dual process and beyond, UK: Oxford Press, Oxford.
 12. Podejmowanie decyzji. 5 kroków do lepszych decyzji, (2011), Harvard Busi-ness Essentials, MT Business Ltd., Warszawa.
 13. Rosanoff N. (2000), Cracking the Intuition code: Understanding and Mas-tering your Intuitive Power, Tata Macgraw-Hill, India.
 14. Shaw P. (2010), Podejmowanie trudnych decyzji. Osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu, Wolters Kluwer Polska sp.z o.o, Warszawa.
 15. Stanovich K.E. (2010), Rationality and the reflective mind, NY: Oxford Uni-versity Press, New York 2010.
 16. White R. (2004), Instinct and Intuition Are Crucial to the Art of True Leader-ship, "Charlotte Business Journal", October 29/10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu