BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji
An Administrative Promise in the System of Legal Forms of Administrative Types of Action
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2016, nr 1, s. 155-167
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, System prawny, Regulacje prawne
Administrative law, Legal system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest problematyka przyrzeczenia administracyjnego w systemie prawnych form działania. Artykuł obejmuje przegląd stanowisk przedstawicieli nauki na temat miejsca przyrzeczenia administracyjnego w typologiach prawnych form działania administracji. W artykule zwrócono uwagę na kwestię otwartego i zmiennego katalogu prawnych form działania, co jest szczególnie istotne w kontekście przyrzeczenia administracyjnego, jako formy nie w pełni unormowanej w polskim prawie administracyjnym. Autorka wskazuje także, że funkcjonowanie przyrzeczenia administracyjnego w systemie prawnych form działania może przyczyniać się do urzeczywistniania w praktyce administrowania wartości wyrażanych w zasadzie zaufania obywateli do państwa i prawa oraz prawie do dobrej administracji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the characteristics of the administrative promise in the system of legal forms of administrative action. The author quotes opinions of representatives of administrative law on the place of an administrative promise in legal forms of administrative action. Under Polish administrative law legal regulations concerning this form of action are fragmentary. Observations presented in this article illustrate that the functioning of an administrative promise can contribute to the implementation of important values expressed in the principle of confidence of citizens in the state and law and the right to good administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Błaś, W sprawie jakości działań organów administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa, w: J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 2004.
 2. A. Wiktorowska, Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
 3. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1999.
 4. E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2006.
 5. I. Lipowicz, Dylematy siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego, w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007.
 6. J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.
 7. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 8. J. Łukasiewicz, K. Kłosowska, Słowo o przyrzeczeniu administracyjnym, w: J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008.
 9. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, w: T. Rabska, J. Łętowski (red.), System prawa administracyjnego, t. 3, Warszawa 1978.
 10. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957.
 11. J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 12. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006.
 13. J. Zimmermann, Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć ogólnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 71, 2009, z. 2.
 14. K.M. Ziemski, Indywidualny akt administracyjne jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
 15. K.M. Ziemski, Podstawy problematyki, w: A. Błaś et al. (red.), System prawa administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013.
 16. M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 17. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004.
 18. M. Stahl, Szczególne prawne formy działania administracji, w: A. Błaś et al. (red.), System prawa administracyjnego, t. 5.
 19. S. Biernat, Promesa koncesji, w: H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka - Administracja - Samorząd, t. 2, Poznań 1997.
 20. W. Taras, Informowanie obywateli przez administrację, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 21. W. Taras, Prawny obowiązek informowania obywateli przez organy administracji państwowej, "Państwo i Prawo" 1988, z. 1.
 22. W. Taras, Przyrzeczenie administracyjne, w: M. Mozgawa, M. Mazur, J. Stelmasiak, T. Bojarski (red.), Polska lat 90-tych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1997.
 23. W. Taras, Zalecenie, ostrzeżenie i przyrzeczenie administracyjne w systemie form działania administracji publicznej, w: T. Bąkowski (red.), Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000.
 24. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 25. Z. Niewiadomski et al., Prawo administracyjne, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu