BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizgała Jerzy (Politechnika Śląska)
Tytuł
Problemy organizacyjne w procesie w procesie napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych w Polsce
Organizational Problems in the Process of Repair and Modernization of the Lifting Equipment in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 349-359, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nadzór techniczny, Postępowanie naprawcze, Modernizacja maszyn i urządzeń, Maszyny i urządzenia, Przewozy kontenerowe, Transport
Technical inspection, Reorganisation proceedings, Modernization of machinery and equipment, Machinery and equipment, Container transport, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwój polskiego prawodawstwa w dziedzinie nadzoru technicznego nad niektórymi rodzajami maszyn. Opisano zmiany prawne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono sposób wprowadzania Dyrektyw do polskiego systemu prawnego. Przedstawiono międzynarodowe powiązania Urzędu Dozoru Technicznego, dzięki którym stał się częścią europejskiego systemu nadzoru nad maszynami. Opisano sposób nadzoru UDT nad wykonywaniem przez uprawnione zakłady procesów napraw i modernizacji odpowiednich urządzeń technicznych.(abstrakt oryginalny)

Development of the Polish legislation on technical supervision over certain types of machines is presented. Changes in legal regulations arising from the Polish accession to the European Union are described. The paper shows how the European Directives were implemented to the Polish legal system. It also describes the international linkages of the Office of Technical Inspection (UDT) that enabled it to become a part of the European system of machines supervision. UDT's supervision over the process of repairs and modernization of some technical equipment, carried out by the authorized organizations, is presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Mizgała J., Stawinoga A.: Zabezpieczenia układów hydraulicznych w pojazdach specjalnych. Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Zuberec, Słowacja 1-3 września 2005.
 2. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31).
 4. Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202).
 5. www.udt.gov.pl/index.php... (dostęp: 11.07.2015r., godz. 14.30).
 6. Dyrektywa 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
 7. Dyrektywa 89/655/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r.
 8. Dyrektywa 2007/30/WE z dnia 20 czerwca 2007 r.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1468).
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) zmienione rozporządzeniem z dnia 30 września 2003 roku. (Dz. U. Nr 178, poz. 1745).
 11. Mizgała J.: Niektóre uszkodzenia dźwigników hakowych kontenerowych. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; nr 4, Warszawa 2010 r.
 12. Dziennik spawania 014/AGANIX/2008. Archiwum firmy AGANIX S.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu