BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce
Changes of the Area Structure of Farms in the EU-15 Countries and in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 234-244, rys., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne
Rural areas, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Opracowanie przedstawia zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w krajach UE-15 i w Polsce w długim okresie. Na podstawie danych Eurostat przedstawiono tendencje zmian liczby gospodarstw w grupach obszarowych w latach 1980-2013. W przekształceniach struktury obszarowej stwierdzono tendencję spadkową w liczbie gospodarstw ogółem oraz mniejszych i średnich obszarowo. W krajach o rozdrobnionej strukturze obszarowej okresową tendencją wzrostową charakteryzowała się liczba gospodarstw średnich, która w późniejszych okresach zmieniła się na spadkową. Wzrosła liczba gospodarstw większych obszarowo (100 i więcej ha). W Polsce zmiany struktury obszarowej gospodarstw przebiegają analogicznie jak w krajach UE-15, ale w wolniejszym tempie i są charakterystyczne dla początkowych etapów zmian. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the changes of the area structure of farms in the EU-15 and in Poland in the long term. On the basis of Eurostat data trends in the number of farms in the area groups in the years 1980-2013 were shown. Transformation of the farms' area structure was characterized by a downward trend in the number of farms in general and small and medium-sized. In countries with fragmented area structure periodic upward trend appeared by a number of medium-sized farms, which in later periods changed to downward trend. The number of larger farms (100 ha and more) increased. In Poland, changes in the structure of farms run the same way as in the EU-15, but at a slower pace and can be identified as an early stage of change. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Roczniki Integracji Europejskiej nr 4, 87-97.
 2. Baer-Nawrocka, A., Poczta, W. (2014). Przemiany w rolnictwie. [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Redakcja naukowa. Nurzyńska I., Poczta W. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2014, 85-124.
 3. Ciepielewska, M (1981). Wspólna polityka rolna EWG. PWN, Warszawa.
 4. Cramer, G. L., Jensen, C. W. (1991). Agricultural Economics and Agrobusiness. John Wiley & Sons, Inc. New York.
 5. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii (1983). Praca zbiorowa pod red. A. Wosia i F. Tomczaka. Wyd. II. PWRiL. Warszawa.
 6. Farm Structure survey 2013 - main results (2015). Main tables and Database. Eurostat.
 7. Hunek, T. (1998). Rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu. Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 735-739.
 8. Pałasz, L. (1999). Zmiany obszarowe gospodarstw rolnych i ich możliwości produkcyjne w okresie integracji z Unią Europejską. Postępy Nauk Rolniczych nr 3, 73-82.
 9. Ritson, Ch. (1977). Agricultural Economics. Principles and Policy. COLLINS 8 Grafton Street, London W1.
 10. Stańko, S. (1999). Tendencje zmian cen produktów rolnych i żywnościowych w krajach gospodarczo rozwiniętych i w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, PAN, Seria G., T. 88, Z. 1, 7-20.
 11. Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie (2015). 13 Monografie programu wieloletniego. Praca zbiorowa, red. M. Hamulczuk, IERiGŻ-PIB, Rolnictwo polskie i UE 2020+, wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje, Warszawa.
 12. Szemberg, A. (1998). Struktura agrarna i polityka strukturalna. Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa, 867-875.
 13. Tomczak, F. (2006). Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 14. Wierzbicki, J. (1978). Problem koncentracji ziemi i gospodarstw w wybranych krajach europejskich. [w:] Problemy rolnictwa światowego. T. 1, SGGW-AR, Warszawa.
 15. Woś, A. (1996). Prognoza przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa do 2020 r. PBZ 38-05. IERiGŻ, Warszawa.
 16. Eurostat (2007). Pobrane 10 listopada 2007 z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 17. Eurostat (2016). Pobrane 4 stycznia 2016 z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu