BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ingram Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 200 s., rys., tab., wykr., bibliogr. 503 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie personelem, Zarządzanie talentami, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Umiejętności pracownicze
Enterprises, Personnel management, Talent management, Employees in enterprise, Employee skills
Abstrakt
Opracowanie składa się ze wstępu, 4 rozdziałów oraz zakończenia, przy czym dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i są próbą syntezy wiedzy na temat zarządzania talentami i zarządzania pracownikami w grupie wiekowej 50+, ich uwarunkowań oraz związków z wynikami przedsiębiorstwa. Rozważania te stanowią podstawę do skonstruowania, przedstawionego w rozdziale trzecim, modelu badawczego odzwierciedlającego siedem hipotez szczegółowych wynikających z przeprowadzonych analiz literatury oraz propozycji metody badawczej wraz z charakterystyką zmiennych. To z kolei stanowi fundament analiz empirycznych prowadzonych w rozdziale czwartym. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu talentami, przy czym jako fundament koncepcji wskazano podłoże teoretyczne leżące w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Omówiono także szczegółowo istotę zarządzania talentami i zaproponowano definicję opracowaną na podstawie analiz 54 różnych podejść do tematu. W rozdziale drugim omówiono problematykę uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi (i zarządzania talentami) leżących poza możliwością oddziaływania organizacji, a szczególna uwaga została poświęcona trendom demograficznym znajdującym się w otoczeniu przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim zaprezentowano i wskazano podłoża teoretyczne związków pomiędzy badanymi zmiennymi, formułując siedem hipotez i tworząc model badawczy. Przedstawiono w nim metodykę prowadzenia badań empirycznych, scharakteryzowano próbę badawczą oraz poszczególne zmienne i miary. Rozdział ten stanowi podstawę dla prowadzonych i dokumentowanych w czwartej części monografii analiz statystycznych zależności pomiędzy poszczególnymi badanymi konstruktami. Na podstawie analiz statystycznych była możliwa weryfikacja hipotez badawczych i skonstruowanie przetestowanej empirycznie wersji modelu. Analizy te prowadzą również do wniosków natury teoretycznej, implikacji praktycznych oraz wskazania przyszłych kierunków badań i ograniczeń, wskazanych w zakończeniu, w którym zawarto także podsumowanie realizacji celów pracy i hipotez badawczych oraz starano się sprecyzować jej wkład w teorię nauk o zarządzaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ababneh K.I., Hackett R.D., Schat A.C. (2014): The Role of Attributions and Fairness in Understanding Job Applicant Reactions to Selection Procedures and Decisions. "Journal of Business and Psychology", 29(1).
 2. Abrudan M.-M., Matei M.-C. (2009): Talent Management - A Strategic Priority. "Leadership", 3(2).
 3. Acton G.S., Revelle W. (2002): Interpersonal Personality Measures Show Circumplex Structure Based on New Psychometric Criteria. "Journal of Personality Assessment", 79(3).
 4. Adobor H. (2004): Selecting Management Talent for Joint Ventures: A Suggested Framework. "Human Resource Management Review", 14(2).
 5. Agassi J. (1958): A Hegelian View of Complementarity. "The British Journal for the Philosophy of Science", IX(33).
 6. Aghazadeb S. (2004): Managing Workforce Diversity as an Essential Resource for Improving Organizational Performance. "International Journal of Productivity and Performance Management", 53(6).
 7. Ahlrichs N.S. (2007): Managing the Generations Differently to Improve Performance and Profitability. "Employment Relations Today", 34(1).
 8. Aksakal E., Dagdeviren M., Eraslan E., Yilksel I. (2013): Personnel Selection Based on Talent Management. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 73.
 9. Al Ariss A., Cascio W.F., Paauwe J. (2014): Talent Management: Current Theories and Future Research Directions. "Journal of World Business", 49(2).
 10. Alfes K., Shantz A.D., Truss C., Soane E.C. (2013): The Link between Perceived Human Resource Management Practices, Engagement and Employee Behaviour: A Moderated Mediation Model. "The International Journal of Human Resource Management", 24(2).
 11. Åmo B.W., Kolvereid L. (2005); Organizational Strategy, Individual Personality and Innovation Behavior. "Journal of Enterprising Culture", 13(1).
 12. Anand G., Ward P.T. (2004): Fit, Flexibility and Performance in Manufacturing: Coping with Dynamic Environments. "Production and Operations Management", 13(4).
 13. Antoncic B., Hisrich R.D. (2001): Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross- cultural Validation. "Journal of Business Venturing", 16(5).
 14. Antoniou A.S., Polychroni F., Vlachakis A.N. (2006): Gender and Age Differences in Occupational Stress and Professional Burnout between Primary and High-school Teachers in Greece. "Journal of Managerial Psychology", 21(7).
 15. Apospori E., Nikandrou I., Brewster C., Papalexandris N. (2008): HRM and Organizational Performance in Northern and Southern Europe. "The International Journal of Human Resource Management", 19(7).
 16. Armstrong-Stassen M., Schlosser F. (2008): Benefits of a Supportive Development Climate for Older Workers. "Journal of Managerial Psychology", 23(4).
 17. Ashkenas R., Ulrich D., Jick T., Kerr S. (1995): The Boundaryless Organization: Breaking the Chains of Organizational Structure. Jossey-Bass, San Francisco.
 18. Ashton C., Morton L. (2005): Managing Talent for Competitive Advantage: Taking a Systemic Approach to Talent Management. "Strategic HR Review", 4(5).
 19. Axelrod E.L., Handfield-Jones H., Welsh T.A. (2001): War for Talent, Part Two. "The McKinsey Quarterly", 9.
 20. Azmi F.T. (2011): Strategic Human Resource Management and its Linkage with HRM Effectiveness and Organizational Performance: Evidence from India. "International Journal of Human Resource Management", 22(18).
 21. Bae J., Lawler J.J. (2000): Organizational and HRM Strategies in Korea: Impact on Firm Performance in an Emerging Economy. "Academy of Management Journal", 43(3).
 22. Baer M., Frese M. (2003): Innovation is Not Enough: Climates for Initiative and Psychological Safety, Process Innovations, and Firm Performance. "Journal of Organizational Behavior", 24(1).
 23. Baird L., Meshoulam I. (1988): Managing Two Fits of Strategic Human Resource Management. "Academy of Management Review", 13(1).
 24. Bangerter A., Corvalan R, Cavin C. (2014): Storytelling in the Selection Interview? How Applicants Respond to Past Behavior Questions. "Journal of Business and Psychology", 29(4).
 25. Barlow L. (2006): Talent Development: The New Imperative? "Development and Learning in Organizations", 20(3).
 26. Barney J. (1995): Looking Inside for Competitive Advantage. "Academy of Management Executive", 9(4).
 27. Barney J.B. (2001): Resource-based Theories of Competitive Advantage: A Ten-year Retrospective on the Resource-based View. "Journal of Management", 27(6).
 28. Baron R.M., Kenny D.A. (1986): The Mediator-moderator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. "Journal of Personality and Social Psychology", 51.
 29. Bartlett C.A., Ghoshal S. (1989): Managing Across Borders: The Transnational Solution. Harvard Business School Press, Boston.
 30. Battilana J., Leca B., Boxenbaum E. (2009): How Actors Change Institutions: Towards a Theory of Institutional Entrepreneurship. "Academy of Management Annals", 3(1).
 31. Baxter R. (2009): Reflective and Formative Metrics of Relationship Value: A Commentary Essay. "Journal of Business Research", 62(12).
 32. Bayani A.A., Bagheri H., Bayani A. (2013): Influence of Gender, Age and Years of Teaching Experience on Burnout. "Annals of Biological Research", 4(4).
 33. Becker B.E., Gerhart B. (1996): The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects. "Academy of Management Journal", 39(4).
 34. Becker B.E., Huselid M.A. (2006): Strategic Human Resources Management: Where Do we Go from Here? "Journal of Management", 32(6).
 35. Becker G.S. (2008): The Age of Human Capital. The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital .html
 36. Beer M., Spector B., Lawrence P.R., Quinn Mills D., Walton R.E. (1984): Human Resource Management. Free Press, New York.
 37. Beier M.E. (2015): The Aging Workforce and the Demands of Work in the 21st Century. W: L.M. Finkelstein, D.M. Truxillo, F. Fraccaroli, R. Kanfer, red.: Facing the Challenges of a Multi-age Workforce. A Use-inspired Approach. Routledge, New York, London.
 38. Bell B., Kozłowski S. (2008): Active Learning: Effects of Core Training Design Elements on Self-regulatory Processes, Learning, and Adaptability. "The Journal of Applied Psychology", 93(2).
 39. Benson J.K. (1977): Organizations: A Dialectical View. "Administrative Science Quarterly", 22(1).
 40. Berger L., Berger D. (2004): The Talent Management Handbook: Creating a Sustainable Competitive Advantage by Selecting, Developing, and Promoting the Best People. McGraw-Hill.
 41. Bhatnagar J. (2008): Managing Capabilities for Talent Engagement and Pipeline Development. "Industrial and Commercial Training", 40(1).
 42. Bhattacharya C.B., Sen S., Korschun D. (2008): Using Corporate Social Responsibility to Win the War for Talent. "MIT Sloan Management Review", 49(2).
 43. Bieniok H. (2009): Zarządzanie talentami jako strategiczna szansa budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. W: J. Rokita, red.: Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian. GWSH, Katowice.
 44. Birkinshaw J., Gupta K. (2013): Clarifying the Distinctive Contribution of Ambidexterity to the Field of Organization Studies. "Academy of Management Perspectives", 27(4).
 45. Bjorkman I., Ehrnrooth M., Makela K., Smale A., Sumelius J. (2013): Talent or Not? Employee Reactions to Talent Identification. "Human Resource Management", 52(2).
 46. Blackstone A. (2014): Harassment of Older Adults in the Workplace. W: P. Brownell, J.J. Kelly, red.: Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Future Solutions. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London.
 47. Block Z., MacMillan I.C. (1993): Corporate Venturing. Harvard Business School Press, Boston, MA.
 48. Bloom D.E., Canning D., Fink G. (2010): Implications of Population Ageing for Economic Growth. "Oxford Review of Economic Policy", 26(4).
 49. Borkowska S., red. (2005): Zarządzanie talentami. IPiSS, Warszawa.
 50. Borkowska S. (2011): Programy praca - życie. Czy to się opłaca organizacjom. "Organizacja i Kierowanie", 145(2).
 51. Borkowska S. (2014): Rola zaangażowania pracowników. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2.
 52. Boselie P., Brewster C., Paauwe J. (2009): In Search of Balance - Managing the Dualities of HRM: An Overview of the Issues. "Personnel Review", 38(5).
 53. Boudreau J.W. (2013): Appreciating and "Retooling" Diversity in Talent Management Conceptual Models: A Commentary on "The Psychology of Talent Management: A Review and Research Agenda. "Human Resource Management Review", 23(4).
 54. Boudreau J.W., Ramstad R.M. (2005): Talentship and the Evolution of Human Resource Management: From Professional Practices to Strategic Talent Decision Science. Center for Effective Organizations Working Paper, University of Southern California, http://www-marshall.use.edu/assets/047/9842.pdf
 55. Boudreau J.W., Ramstad P.M. (2005b): Talentship and the New Paradigm for Human Resource Management: From Professional Practices to Strategic Talent Decision Science. "Human Resource Planning", 28(2).
 56. Bowen D.E., Ostroff C. (2004): Understanding HRM - Firm Performance Linkages: The Role of the "Strength" of the HRM System. "Academy of Management Review", 29(2).
 57. Bowman C., Swart J. (2007): Whose Human Capital? The Challenge of Value Capture when Capital is Embedded. "Journal of Management Studies", 44(4).
 58. Boxall P., Purcell J. (2011): Strategy and Human Resource Management. 3rd ed. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 59. Brandimarte P. (2011): Quantitative Methods. An Introduction for Business Management. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 60. Bratnicka K. (2010): Twórczość jako arena badań zarządzania. Podstawowe zagadnienia i pojęcia. "Organizacja i Kierowanie", 5.
 61. Bratnicka K. (2013): Twórczość organizacyjna. Praca doktorska napisana w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego UE w Katowicach pod kierunkiem prof. UE dr hab. Teresy Kraśnickiej, Katowice (opracowanie niepublikowane).
 62. Bratnicka K. (2014): W poszukiwaniu zrozumienia oddziaływania kultury organizacyjnej na twórczość w organizacjach. W: K. Szymańska, red.: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 63. Bratnicki M. (2001): Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania. Gnome, Katowice.
 64. Bratnicki M. (2002): Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Wydawnictwo AE, Katowice.
 65. Bratnicki M. (2004): Organizational Entrepreneurshipscape: Contradictions, Processes, Dimensions, Forms and Questions. Wydawnictwo WSB, Dąbrowa Górnicza.
 66. Brewer E.W., Shapard L. (2004): Employee Burnout: A Meta-analysis of the Relationship between Age or Years of Experience. "Human Resource Development Review", 3(2).
 67. Brewster C., Sparrow P., Harris H. (2005): Towards a New Model of Globalizing HRM. "International Journal of Human Resource Management", 16(6).
 68. Brink M. van den, Fruytier B., Thunnissen M. (2013): Talent Management in Academia: Performance Systems and HRM Policies. "Human Resource Management Journal", 23(2).
 69. Briscoe D., Schuler R., Claus E. (2009): International Human Resource Management. 3ed. Routledge, London.
 70. Brooke L. (2003): Human Resource Costs and Benefits of Maintaining a Mature-Age Workforce. "International Journal of Manpower", 24(3).
 71. Brooke L., Taylor P. (2005): Older Workers and Employment: Managing Age Relations. "Ageing & Society", 25(3).
 72. Brosi P. (2015): Potential is More Susceptible to Sex an Age-based Stereotypes than Performance. Referat wygloszony na konferencji Academy of Management, Vancouver.
 73. Brownell P, Kelly J.J., red. (2013): Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Future Solutions. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London.
 74. Brownell P., Powell M. (2014): Definitions and Theoretical Models for Understanding Ageism and Abuse in the Workplace. W: P. Brownell, J.J. Kelly, red.: Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Future Solutions. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London.
 75. Buller P.F., McEvoy G.M. (2012): Strategy, Human Resource Management and Performance: Sharpening Line of Sight. "Human Resource Management Review", 22(1).
 76. Burke L.A. (1997): Developing High-potential Employees in the New Business Reality. "Business Horizons", 40(2).
 77. Burton R., Lauridsen J., Obel B. (2004) The Impact of Organizational Climate and strategic Fit on Firm Performance. "Human Resource Management", 43(1).
 78. Busch V. (2014): Rethinking Recruitment Processes in an Ageing Society. W: P. Taylor, red.: Older Workers in Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 79. Cabrera E.E., Cabrera A. (2005): Fostering Knowledge Sharing through People Management Practices. "International Journal of Human Resource Management", 16.
 80. Cairns T.D. (2009): Talent Management at Homeland Security: A Corporate Model Suggests a Recipe for Success. "Employment Relations Today", 36(3).
 81. Calo T.J. (2008): Talent Management in the Era of the Aging Workforce: The Critical Role of Knowledge Transfer. "Public Personnel Management", 37(4).
 82. Campbell B.A., Coff R., Kryscynski D. (2012): Rethinking Sustained Competitive Advantage from Human Capital. "Academy of Management Review", 37(3).
 83. Capon N., Farley J.U., Hoenig S. (1990): Determinants of Financial Performance: A Meta-analysis. "Management Science", 36(10).
 84. Carree M.A., Thurik A.R. (2003): The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. W: Z.J. Acs, D.B. Audretsch, red.: Handbook of Entrepreneurship Research. And Interdisciplinary Survey and Introduction. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 85. Carneiro A. (2000): How Does Knowledge Management Influence Innovation and Competitiveness? "Journal of Knowledge Management", 4(2).
 86. Carpenter M.A., Sanders, W.G., Gregersen H.B. (2001): Bundling Human Capital with Organizational Context: The Impact of International Assignment Experience on Multinational Firm Performance and CEO Pay. "Academy of Management Journal", 44(3).
 87. Cassell C., Nadin S., Gray M., Clegg C. (2002): Exploring Hitman Resource Management Practices in Small and Medium Sized Enterprises. "Personnel Review", 31(6).
 88. Castells M. (2000): The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume I. The Rise of Network Society. 2nd. ed. Blackwell, Oxford.
 89. Catlin K., Matthews J. (2002): Building the Awesome Organization. Six Essential Components that Drive Entrepreneurial Growth. Hungry Minds, Cleveland, Indianapolis, New York.
 90. Cerdin J.-L., Brewster C. (2014): Talent Management and Expatriation: Bridging Two Streams of Research and Practice. "Journal of World Business", 49(2).
 91. Chambers E.G., Foulon M., Handfield-Jones H., Hankin S.M., Michaels E.G. (1998): The War For Talent. "McKinsey Quarterly", 3.
 92. Chang S., Gong Y., Way S.A., Jia L. (2013): Flexibility-oriented HRM Systems, Absorptive Capacity, and Market Responsiveness and Firm Innovativeness. "Journal of Management", 39(7).
 93. Charmaz K. (2006): Constructing Frotmded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. Sage, London.
 94. Cheese P., Thomas R.T., Craig E. (2008): The Talent Powered Organization: Strategies for Globalization, Talent Management and High Performance. Kogan Page, London.
 95. Chełpa S. (2005): Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne. W: S. Borkowska, red.: Zarządzanie talentami. IPiSS, Warszawa.
 96. Chenevert D., Tremblay M. (2009): Fits in Strategie Human Resource Management and Methodological Challenge: Empirical Evidence of Influence of Empowerment and Compensation Practices on Human Resource Performance in Canadian Firms. "International Journal of Human Resource Management", 20(4).
 97. Cheng-Yu L., Huang Y.-C. (2012): Knowledge Stock, Ambidextrous Learning, and Firm Performance. "Management Decision", 50(6).
 98. Chesbrough H.W. (2003): Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston.
 99. Chiou H.J. (2002): The Construct of the Campus Organizational Climate for Creativity and the Teachers' Creativity Performance: Another New Cloth of the King? "Research in Applied Psychology", 15(3).
 100. Chiu W.C., Chan A.W., Snape E., Redman T. (2001): Age Stereotypes and Discriminatory Attitudes Towards Older Workers: An East-West Comparison. "Human Relations", 54(5).
 101. Chłoń-Domińczak A. (2009): The Pension System and Employment of Older Workers: How to Change the Incentive Structure - The Polish Experience. W: R. Holzmann, L. MacKellar, J. Repansek, red.: Pension Reform in Southeastern Europe. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, DC.
 102. Christensen Hughes J., Rog E. (2008): Talent Management: A Strategy for Improving Employee Recruitment, Retention and Engagement within Hospitality Organizations. "International Journal of Contemporary Hospitality Management", 20(7).
 103. Chuai X., Preece D., Iles P. (2008): Is Talent Management Just "Old Wine in New Bottles"?: The Case of Multinational Companies in Beijing. "Management Research News", 31(12).
 104. Claussen J., Grohsjean T., Luger J., Probst G. (2014): Talent Management and Career Development: What it Takes to Get Promoted. "Journal of World Business", 49(2).
 105. Clayton G. (2007): Fostering Talent Opportunity: Getting Past First-base. "Strategic Direction" 23.
 106. Clegg S.R., Vieira da Cunha J., Pina e Cunha M. (2002): Management Paradoxes: A Relational View. "Human Relations", 55(5).
 107. Clinton M., Guest D.E. (2012): Testing Universalistic and Contingency HRM Assumptions Across Job Levels. "Personnel Review", 42(5).
 108. Cohen W.M., Levinthal D.A. (1990): Absorptive Capacity: A New Perspective of Learning and Innovation. "Administrative Science Quarterly", 35.
 109. Colbert B.A. (2004): The Complex Resource-based View: Implications for Theory And Practice in Strategic Human Resource Management. "Academy of Management Review", 29(3).
 110. Collier J.E., Bienstock C.C. (2009): Model Misspecification: Contrasting Formative and Reflective Indicators for a Model of E-Service Quality. "The Journal of Marketing Theory and Practice", 17(3).
 111. Codings D.G. (2014): Toward Mature Talent Management: Beyond Shareholder Value. "Human Resource Development Quarterly", 25(3).
 112. Codings D.G., Mellahi K. (2009): Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda. "Human Resource Management Review", 19(4).
 113. Collins C.J., Clark K.D. (2003): Strategic Human Resource Practices, Top Management Team Social Networks, and Firm Performance: The Role of Human Resource Practices in Creating Organizational Competitive Advantage. "Academy of Management Journal", 46(6).
 114. Colombo M.G., Foss N.J., Rossi-Lamastra C. (2012): Organizational Design for Absorptive Capacity Linking Individual and Organizational Levels. "CBS Working Paper".
 115. Combs J., Liu Y., Hall A., Ketchen D. (2006): How Much do High Performance Work Practices Matter? A Meta-analysis of their Effect on Organizational Performance. "Personnel Psychology", 59.
 116. Combs J.G., Skill M.S. (2003): Managerialist and Human Capital Explanations for Key Executive Pay Premiums: A Contingency Perspective. "Academy of Management Journal", 46(1).
 117. Conger J.A. (2014): Addressing the Organizational Barriers to Developing Global Leadership Talent. "Organizational Dynamics", 43(3).
 118. Cook D.S., Ferris G.R. (1986): Strategic Human Resource Management and Firm Effectiveness in Industries Experiencing Decline. "Human Resource Management", 25(3).
 119. Cooke F.L., Saini D.S., Wang J. (2014): Talent Management in China and India: A Comparison of Management Perceptions and Human Resource Practices. "Journal of World Business", 49(2).
 120. Cooke R.A., Rousseau D.M. (1988): Behavioral Norms and Expectations; A Quantitative Approach to the Assessment of Organizational Culture. "Group & Organization Studies", 13.
 121. Coulson-Thomas C. (2012): Talent Management And Building High Performance Organisations. "Industrial and Commercial Training", 44(7).
 122. Cox T., Tissarand M., Taris T. (2005): Editorial; The Conceptualization and Measurement of Burnout: Questions and Directions. "Work & Stress", 19(3).
 123. Csaszar F.A. (2012): Organizational Structure as a Determinant of Performance: Evidence from Mutual Funds. "Strategic Management Journal", 33(6).
 124. Czerska M., Rutka R. (2014): Kształtowanie kompetencji pracowników przez styl kierowania. "Organizacja i Kierowanie", 1a(159).
 125. Czubasiewicz H., Nogalski B. (2006): Kompetencje kadr kierowniczych w dążeniu do doskonałości. W: S. Borkowska, red.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPISS, Warszawa.
 126. Daft R.L., Weick K.E. (1984): Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems. "Academy of Management Review", 9(2).
 127. Davies B., Davies B.J. (2010): Talent Management in Academies. "International Journal of Educational Management", 24(5).
 128. Dawidziuk K., Wojciechowska M., Lishchynskyy Y., Kopański Z., Marczewska S., Uracz W. (2011): Istota wypalenia zawodowego. "Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue", 1.
 129. Day A.L., Sibley A., Scott N., Tallon J.M., Ackroyd-Stolarz S. (2009): Workplace Risks and Stressors as Predictors of Burnout: The Moderating Impact of Job Control and Team Efficacy. "Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne Des Sciences de PAdministration", 26(1).
 130. De Cieri H., Sheehan C., Costa C., Fenwick M., Cooper B.K. (2009): International Talent Flow and Intention to Repatriate: An Identity Explanation. "Human Resource Development International", 12(3).
 131. De Meuse K.P., Młodzik K.J. (2010): A Second Look at Generational Differences in the Workforce: Implications for HR and Talent Management. "People & Strategy", 33(2).
 132. DeArmond S., Tye M., Chen P.Y., Krauss A., Apryl Rogers D., Sintek E. (2006): Age and Gender Stereotypes: New Challenges in a Changing Workplace and Workforce. "Journal ofApplied Social Psychology", 36(9).
 133. Decry M. (2008): Talent Management, Work-life Balance and Retention Strategies. "International Journal of Contemporary Hospitality Management", 20(7).
 134. Delaney J.T., Huselid M.A. (1996): The Impact of Human Resource Management Practices on Perceptions of Organizational Performance. "Academy of Management Journal", 39(4).
 135. Delery J.E., Doty D.H. (1996): Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurations. "Performance predictions. Academy of Management Journal", 39(4).
 136. Densten I.L. (2005): The Relationship between Visioning Behaviours of Leaders and Follower Burnout. "British Journal of Management", 16(2).
 137. Dess G., Beard D. (1984): Dimensions of Organizational Task Environments. "Administrative Science Quarterly", 29.
 138. Devanna M.A., Fombrun C., Tichy N. (1981): Human Resource Management: A Strategic Perspective. "Organizational Dynamics", 9(3).
 139. DeVellis R.F. (2012): Scale Development. Theory and Applications. 3rd Ed. Sage Publishing, Los Angeles, London, New Dehli.
 140. Diamantopoulos A., Siguaw J.A. (2006): Formative Versus Reflective Indicators in Organizational Measure Development: A Comparison and Empirical Illustration. "British Journal of Management", 17(4).
 141. DiGeorgio R. (2004): Winning with Your Strengths: An Interview with Ken Tucker of the Gallop Organization. "Journal of Change Management", 4.
 142. Downs Y., Swailes S. (2013): A Capability Approach to Organizational Talent Management. "Human Resource Development International", 16(3).
 143. Doz Y.L., Kosonen M. (2008): Fast Strategy: How Strategic Agility Will Help You Stay Ahead of the Game. Pearson/Longman, New York.
 144. Dries N. (2013): Talent Management, from Phenomenon to Theory: Introduction to the Special Issue. "Human Resource Management Review", 23(4).
 145. Dries N. (2013): The Psychology of Talent Management: A Review and Research Agenda. "Human Resource Management Review", 23(4).
 146. Dries N., Pepermans R. (2008): 'Real' High Potential Careers: An Empirical Study into the Perspectives of Organizations and High Potentials. "Personnel Review", 37(1).
 147. Driskill G.W., Meyer J., Mirivel J.C. (2012): Managing Dialectics to Make a Difference: Tension Management in a Community-building Organization. "Communication Studies", 63(2).
 148. Dychtwald K., Baxter D. (2007): Capitalizing on the New Mature Workforce. "Public Personnel Management", 36(4).
 149. Dyduch W. (2008): Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Wydawnictwo Uniwersystetu Ekonomicznego, Katowice.
 150. Dyduch W. (2013): Twórcza strategia organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 151. Dziechciarz P. (2011): Pomiar efektywności polityki personalnej. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4.
 152. Edelman L.F., Brush C.G., Manolova T. (2005): Co-alignment in the Resource- performance Relationship: Strategy as Mediator. "Journal of Business Venturing", 20(3).
 153. Edmondson A.C. (2008): The Competitive Imperative of Learning. "Harvard Business Review", 86(7).
 154. Eisenhardt K.M. (1989): Building Theories from Case Study Research. "Academy of Management Review", 14(4).
 155. Ekvall G. (1991): The Organizational Culture of Idea-management: A Creative Climate for the Management of Ideas. W: J. Henry, D. Walker, red.: Managing Innovation. Sage Publications, London.
 156. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/stereotyp.html (dostęp: 20.06.2015).
 157. Engelbrecht M.C., Bester C.L., Berg H. van den, Rensburg H. van (2008): A Study of Predictors and Levels of Burnout: The Case of Professional Nurses in Primary Health Care Facilities in the Free State. "South African Journal of Economics", 76(1).
 158. Ensley M.D., Carland J.W., Ensley R.L., Carland J.C. (2010): The Theoretical Basis and Dimensionality of the Talent Management System. "Academy of Strategic Management Journal", 9(2).
 159. European Commission (2014): The 2015 Ageing report. Underlying assumptions and projection methodologies. "European Economy", 8.
 160. Fairchild A.J., MacKinnon D.P. (2008): A General Model for Testing Mediation and Moderation Effects. "Prevention Science", 10(2).
 161. Fang C., Lee J., Schiling M.A. (2010): Balancing Exploration and Exploitation through Structural Design: The Isolation of Subgroups and Organizational Learning. "Organization Science", 21.
 162. Farndale E., Pai A., Sparrow P., Scullion H. (2014): Balancing Individual and Organizational Goals in Global Talent Management: A Mutual-benefits Perspective. "Journal of World Business", 49(2).
 163. Felicio J.A., Couto E., Caiado J. (2014): Human Capital, Social Capital and Organizational Performance. "Management Decision", 52(2).
 164. Ferris G.R., Arthur M.M., Berkson H.M., Kaplan D.M., Harrel-Cook G., Frink D.D. (1998): Toward a Social Context Theory of the Human Resource Management-organization Effectiveness Relationship. "Human Resource Management Review", 8(3).
 165. Festing M., Schafer L. (2014): Generational Challenges to Talent Management: A Framework for Talent Retention Based on the Psychological-contract Perspective. "Journal of World Business", 49(2).
 166. Field J., Burke R.J., Cooper C.L. (2013): The SAGE handbook of Aging, Work and Society. SAGE.
 167. Finkelstein L.M., Farrell S.K. (2012): An Expanded View of Age Bias in the Workplace. W: K.S. Schultz, G.A. Adams, red.: Aging and Work in the 21st century. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey.
 168. Finkelstein L.M., Higgins K.D., Clancy M. (2000): Justifications for Ratings of Older and Young Job Applicants. An Exploratory Content Analysis. "Experimental Aging Research", 26.
 169. Fiol M.C. (1995): Thought Worlds Colliding: The Role of Contradiction in Corporate Innovation Processes. "Entrepreneurship Theory & Practice", 19(3).
 170. Fiske S.T., Cuddy A.J.C., Glick P. (2007): Universal Dimensions of Social Cognition: Warmth and Competence. "Trends in Cognitive Sciences", 11.
 171. Foss N., Lyngsie J., Zahra S.A. (2015): Organizational Design Correlates of Entrepreneurship: The Roles of Decentralization and Formalization for Opportunity Discovery and Realization. "Strategic Organization", 13.
 172. Fougère M., Mérette M. (1999): Population Ageing and Economic Growth in Seven OECD Countries. "Economic Modelling", 16(3).
 173. Frank F.D., Taylor C.R. (2004): Talent Management: Trends that will Shape the Future. "Human Resource Planning", 27(1).
 174. Fritz C., Sonnentag S. (2006): Recovery, Well-being, and Performance-related Outcomes: The Role of Workload and Vacation Experiences. "Journal of Applied Psychology", 91(4).
 175. Fulmer I.S., Ployhart R.E. (2014): "Our Most Important Asset": A Multidisciplinary/multilevel Review of Human Capital Valuation for Research and Practice. "Journal of Management", 40(1).
 176. Furunes T., Mykletun R.J., Solem P.E. (2011): Age Management in the Public Sector in Norway: Exploring Managers' Decision Latitude. "The International Journal of Human Resource Management", 22(6).
 177. Gajda J., Seroka-Stolk O. (2014): Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5.
 178. Galbraith J.R. (1974): Organization Design: An Information Processing View. "Interfaces", 4.
 179. Galbraith J.R. (2002): Organizing to Deliver Solutions. "Organizational Dynamics", 31(2).
 180. Galesic M., Bosnjak M. (2009): Effects of Questionnaire Length on Participation and Indicators of Response Quality in a Web Survey. "Public Opinion Quarterly", 73(2).
 181. Gallagher M.W., Brown T.A. (2013): Introduction to Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling. W: T. Teo, red.: Handbook of Quantitative Methods for Educational Research. Sense Publishers, Dordrecht.
 182. Garavan T.N. (2012): Global Talent Management in Science-based Firms: An Exploratory Investigation of the Pharmaceutical Industry During the Global Downturn. "International Journal of Human Resource Management", 23(12).
 183. Garavan T.N., Carber, R., Rock A. (2012): Mapping Talent Development: Definition, Scope and Architecture. "European Journal of Training and Development", 36(1).
 184. Garcia-Zamora E., Gonzalez-Benito Ó., Muñioz-Gallego P.A. (2013): Organizational and Environmental Factors as Moderators of the Relationship between Multidimensional Innovation and Performance. "Innovation: Management, Policy & Practice", 15(2).
 185. Gardiner J., Stuart M., Forde C., Greenwood I., MacKenzie R., Perrett R. (2007): Work-life Balance and Older Workers: Employees' Perspectives on Retirement Transitions Following Redundancy. "The International Journal of Human Resource Management", 18(3).
 186. Garrow V., Hirsh W. (2008): Talent Management: Issues of Focus and Fit. "Public Personnel Management", 37(4).
 187. Gelens J., Hofmans J., Dries N., Pepermans R. (2014): Talent Management and Organisational Justice: Employee Reactions to High Potential Identification: High Potentials and Justice. "Human Resource Management Journal", 24(2).
 188. Gibson C.B., Birkinshaw J. (2004): The Antecedents, Consequences, and Mediating Role of Organizational Ambidexterity. "Academy of Management Journal", 47(2).
 189. Gill C., Meyer D. (2011): The Role and Impact of HRM Policy. "International Journal of Organizational Analysis", 19(1).
 190. Giorgi S., Lockwook Ch., Glynn M.A. (2015): The Marty Faces of Culture: Making Seme of 30 Years of Research on Culture in Organization Studies. "Academy of Management Annals", 9(1).
 191. Glaser B.G., Strauss A.L. (2009): The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Transaction Publishers.
 192. Glenn T. (2012): The State of Talent Management in Canada's Public Sector. "Canadian Public Administration", 55(1).
 193. Goldberg C.B., Perry E.L., Finkelstein L.M., Shull A. (2013): Antecedents and Outcomes of Targeting Older Applicants in Recruitment. "European Journal of Work and Organizational Psychology", 22.
 194. Goldsmith M., Carter L. (2010): Best Practices in Talent Management: How the World's Leading Corporations Manage, Develop, and Retain Top Talent. Pfeiffer, BPI/Best Practice Institute, San Francisco, West Palm Beach.
 195. Gordon J.R., Whelan K.S. (1998): Successful Professional Women in Midlife: How Organizations can More Effectively Understand and Respond to the Challenges. "Academy of Management Executive", 12(1).
 196. Gould R., Ilmarinen J., Jarvisalo J., Koskinen S. (2008): Dimensions of Work Ability: Results of the Health 2000 Survey. Finnish Centre for Pensions, the Social Insurance Institution, National Public Health Institute, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki.
 197. Greenhalgh T., Robert G., MacFarlane F., Bate P., Kyriakidou O. (2004): Diffusion of Innovations in Service Organizations: Systematic Review and Recommendations. "Milbank Quarterly", 82(4).
 198. Greer Ch.R. (1984): Countercyclical Hiring as a Staffing Strategy for Managerial and Professional Personnel: Some Considerations and Issues. "Academy of Management Review", 9.
 199. Greer Ch.R., Ireland T.C. (1992): Organizational and Financial Correlates of a 'Contrarian' Human Resource Management Investment Strategy. "Academy of Management Journal", 35.
 200. Grima F. (2011): The Influence of age Management Policies on Older Employee Work Relationships with their Company. "The International Journal of Human Resource Management", 22(6).
 201. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M. (2015): Stereotypy w motywacji do pracy. "Organizacja i Kierowanie", 1(166).
 202. Guest D.E. (2011): Human Resource Management and Performance: Still Searching for Some Answers. "Human Resource Management Journal", 21(1).
 203. Guerci M., Solari L. (2012): Talent Management Practices in Italy - Implications for Human Resource Development. "Human Resource Development International", 15(1).
 204. Gulati R. (1998): Alliances and Networks. "Strategic Management Journal", 19.
 205. Gulati R., Puranam P., Tushman M. (2012): Meta-organization Design in International and Community Contexts. "Strategic Management Journal", 33.
 206. Gulati R., Puranam P., Tushman M. (2012): Organizational Structure as a Determinant of Performance: Evidence from Mutual Funds. "Strategic Management Journal" 33(6).
 207. Guthrie J.P. (2001): High-involvement Work Practices, Turnover, and Productivity: Evidence from New Zeland. "Academy of Management Journal", 44(1).
 208. Guzman G.M. de, Neelankavil J.P., Sengupta K. (2011): Human Resources Roles: Ideal Versus Practiced: A Cross-country Comparison Among Organizations in Asia. "The International Journal of Human Resource Management", 22(13).
 209. Haakonsson D.D., Burton R.M., Obel B., Lauridsen J. (2008): How Failure to Align Organizational Climate and Leadership Style Affects Performance. "Management Decision", 46(3).
 210. Halbesleben J.R.B., Buckley M.R. (2004): Burnout in Organizational Life. "Journal of Management", 30(6).
 211. Hansen G.S., Wernerfelt B. (1989): Determinants of Firm Performance: The Relative Importance of Economic and Organizational Factors. "Strategic Management Journal", 10(5).
 212. Hargis M.B., Bradley D. (2011): Strategic Human Resource Management in Small and Growing Firms: Aligning Valuable Resources. "Academy of Strategic Management Journal", 10(2).
 213. Hart K.A. (2007): The Aging Worlrforce: Implications for Health Care Organizations. "Nursing Economics", 25(2).
 214. Hartmann E., Feisel E., Schober H. (2010): Talent Management of Western MNCs in China: Balancing Global Integration and Local Responsiveness. "Journal of World Business", 45(2).
 215. Hassell B.L., Perrewe P.L. (1995): An Examination of Beliefs about Older Workers: Do Stereotypes Still Exist? "Journal of Organizational Behavior", 16(5).
 216. Heinen J.S., O'Neill C. (2004): Managing Talent to Maximize Performance. "Employment Relations Today", 31(2).
 217. Henkens K., Leenders M. (2010): Burnout and Older Workers' Intentions to Retire. "International Journal of Manpower", 31(3).
 218. Henkens K., Remery C., Schippers J. (2008): Shortages in an Ageing Labour Market: An Analysis of Employers Behaviour. "The International Journal of Human Resource Management", 19(7).
 219. Hertel G., Rauschenbach C., Thielgen M.M., Krumm S. (2015): Are Older Workers more Active Coppers? Longitudinal Effects of Age-contingent Coping on Strain at Work. "Journal of Organizational Behavior", 36(4).
 220. Heywood J.S., Ho L.-S., Wei X. (1999): The Determinants of Hiring Older Workers: Evidence fi-om Hong Kong. "Industrial & Labor Relations Review", 52(3).
 221. Hippel E. von (1998): The Sources of Innovation. Oxford University Press, New York.
 222. Hirschfeld R.R., Thomas C.H. (2011): Age- and Gender-based Role Incongruence: Implications for Knowledge Mastery and Observed Leadership Potential among Personnel in a Leadership Development Program. "Personnel Psychology", 64.
 223. Hitt M.A., Biermant L., Shimizu K., Kochhar R. (2001): Direct and Moderating Effects of Human Capital on Strategy and Performance in Professional Service Firms: A Resource-based Perspective. "Academy of Management Journal", 44(1).
 224. Hitt M.A., Beamish P.W., Jackson S.E., Mathieu J.E. (2007): Building Theoretical and Empirical Bridges Across Levels: Multilevel Research in Management. "Academy of Management Journal", 50(6).
 225. Hoel H., Sheehan M., Cooper C., Einarsen S. (2003): Organizational Effects of Workplace Bullying. W: S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C.L. Cooper, red.: Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International Perspectives in Research and Practice. Taylor & Francis, London.
 226. Höglund M. (2012): Quid pro quo? Examining Talent Management through the Lens of Psychological Contracts. "Personnel Review", 41(2).
 227. Hooper D., Coughlan J., Mullen M. (2008): Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. "Electronic Journal of Business Research Methods", Vol. 6, No. 1.
 228. Hox J.J. (2010): Multilevel Analysis. Techniques and Applications (Quantitative Methodology Series). 2nd edition. Routledge, New York.
 229. Hsieh Y.H., Chen H.M. (2011): Strategic Fit Among Business Competitive Strategy, Human Resource Strategy), and Reward System. "Academy of Strategic Management Journal", 10(2).
 230. Huang J., Kim H.J. (2013): Conceptualizing Structural Ambidexterity into the Innovation of Human Resource Management Architecture: The Case of LG Electronics. "International Journal of Human Resource Management", 24(5).
 231. Hughes C.J., Rog E. (2008): Talent Management: A Strategy for Improving Employee Recruitment, Retention and Engagement within Hospitality Organizations. "International Journal of Contemporaiy Hospitality Management", 20(7).
 232. Hunter S.T., Bedell K.E., Mumford M.D. (2007): Climate for Creativity: A Quantitative Review. "Creativity Research Journal", 19.
 233. Huselid M.A., Becker B.E. (2011): Bridging Micro and Macro Domains: Workforce Differentiation and Strategic Human Resource Management. "Journal of Management", 37(2).
 234. Huselid M.A., Jackson S.E., Schuler R.S. (1997): Technical and Strategic Human Resources Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance. "Academy of Management Journal", 40(1).
 235. Iles P., Chuai X., Preece D. (2010): Talent Management and HRM in Multinational Companies in Beijing: Definitions, Differences and Drivers. "Journal of World Business", 45(2).
 236. Iles P., Preece D., Chuai X. (2010): Talent Management as a Management Fashion in HRD: Towards a Research Agenda. "Human Resource Development International", 13(2).
 237. Ilmarinen J. (2013): Redesign of Workplaces for an Ageing Society). W: P. Taylor, red.: Older Workers in an Ageing Society). Critical Topics in Research and Policy. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
 238. Ilmarinen J., Ilmarinen V. (2015): Work Ability and Aging. W: L.M. Finkelstein, D.M. Truxillo, F. Fraccaroli, R. Kanfer, red.: Facing the Challenges of a Multi-age Workforce. A Use-inspired Approach. Routledge, New York, London.
 239. Ilmarinen J., Tuomi K., Klockars M. (1997): Changes in the Work Ability of Active Employees as Measured by the Work Ability Index Over an 11-year Period. "Scandinavian Journal of Work, Environment and Health", 23(1).
 240. Ingram A.E., Lewis M.W., Andriopoulos C., Gotsi M. (2008): Innovation Tensions and Organizational Ambidexterity): Toward a Collective Paradox Frame. Academy of Management Annual Meeting Proceedings.
 241. Ingram T. (2011) Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki ZZL. PWE, Warszawa.
 242. Ingram T. (2013): Pomiar kultury organizacyjnej jako determinanty programów zarządzania talentami. "Nauki o Zarządzaniu", 3(16).
 243. Ingram T. (2014): Organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami - próba operacjonalizacji. "Organizacja i Kierowanie", 161(1).
 244. Ingram T. (2014): Zależności pomiędzy zarządzaniem talentami a strategią organizacji: wyniki badań jakościowych. "Marketing i Rynek", 5.
 245. Ingram T. (2015): Linking Age Management Policies to Organizational Performance: Empirical Research Results. Artykuł wygłoszony na corocznej konferencji British Academy of Management, Portsmouth, Wielka Brytania.
 246. Ireland R.D., Covin J.G., Kuratko D. (2009): Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy. "Entrepreneurship Theoiy and Practice", 33.
 247. Jackson S.E., Schuler R.S., Jiang K. (2014): An Aspirational Framework for Strategic Human Resource Management. "The Academy of Management Annals", 8(1).
 248. James L.R., Jones A.P. (1976): Organizational Structure: A Review of Structural Dimensions and their Conceptual Relationships with Individual Attitudes and Behavior. "Organizational Behavior and Human Performance", 16(1).
 249. Janowska Z. (2010): Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 250. Jensen C.M., Meckling W.H. (1992): Knowledge, Control and Organizational Structure: Parts I and II. W: L. Werin, H. Wijkander red.: Contract Economics. Blackwell Publishing Limited, Oxford.
 251. Jiang K., Takeuchi R., Lepak D.P. (2013): Where do We Go from Here? New Perspectives on the Black Box in Strategic Human Resource Management Research. "Journal of Management Studies", 50(8).
 252. Jones J.T., Whitaker M., Seet P.-S., Parkin J. (2012): Talent Management in Practice in Australia: Individualistic or Strategic? An Exploratory Study. "Asia Pacific Journal of Human Resources", 50(4).
 253. Juchnowicz M. (2006): Talent w organizacjach międzynarodowych. W: T. Listwan, S.A. Witkowski, red.: Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. "Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1130, Wrocław.
 254. Juchnowicz M. (2012): Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. PWE, Warszawa.
 255. Juchnowicz M. (2013): Troska o satysfakcję pracowników - nowy paradygmat czy pragmatyzm. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3/4.
 256. Juchnowicz M., Skowron Ł. (2014): Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań. W: P. Wachowiak, S. Winch, red.: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 257. Junni P., Sarala R.M., Taras V., Tarba S.Y. (2013): Organizational Ambidexterity and Performance: A Meta-analysis. "Academy of Management Perspectives", 27(4).
 258. Kang S.-C., Snell S.A. (2009): Intellectual Capital Architectures and Ambidextrous Learning: A Framework for Human Resource Management. "Journal of Management Studies", 46(1).
 259. Kanter R.M. (1988): When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective and Social Conditions for Innovation in Organizations. In: B,M. Staw, L.L. Cummings, red.: Research in Organizational Behavior. Vol. 10. Jai Press, Greenwich, CT.
 260. Kauppila O.-P. (2010): Creating Ambidexterity by Integrating and Balancing Structurally Separate Interorganizational Partnerships. "Strategic Organization", 8.
 261. Kearney C., Hisrich R.D., Roche F. (2009): Public and Private Sector Entrepreneurship: Similarities, Differences or a Combination? "Journal of Small Business and Enterprise Development", 16(1).
 262. Keçecioğlu T., Yilmaz M.K. (2014): An Application on the Brand of Talent Management Perspective. "Yetenek Yonetimi Perspektifinden Bir Marka Uygulamasi", 35(9).
 263. Keck N., Giessner S.R., Venus M. (2015): Practice as you Preach: Corporate Social Performance and Organizational Attractiveness. Referat wygłoszony na corocznej konferencji Academy of Management, Vancouver.
 264. Kehinde J. (2012): Talent Management: Effect on Organization Performances. "Journal of Management Research", 4(2).
 265. Kenny D.A., McCoach D.B. (2003): Effect of the Number of Variables on Measures offit in Structural Equation Modeling. "Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal", 10(3).
 266. Khanna P., Jones C.D., Boivie S. (2014): Director Human Capital, Information Processing Demands, and Board Effectiveness. "Journal of Management", 40(2).
 267. Kim S. (2005): Individual-level Factors and Organizational Performance in Government Organizations. "Journal of Public Administration Research and Theory", 15(2).
 268. Kim S. (2011): Testing a Revised Measure of Public Service Motivation: Reflective Versus Formative Specification. "Journal of Public Administration Research and Theory", 21(3).
 269. Kim Y., Williams R., Rothwell W.J., Penaloza P. (2014): A Strategic Model for Technical Talent Management: A Model Based on a Qualitative Case Study. "Performance Improvement Quarterly", 26(4).
 270. Kline R.B. (2005): Principles and Practice of Structural Equation Modeling. 2nd edition. The Guilford Press, New York.
 271. Klomp L., Leeuwen G. van (2001): Linking Innovation and Firm Performance. A New Approach. "International Journal of the Economics and Business", 8(3).
 272. Koc-Menard S. (2009): Training Strategies for an Aging Workforce. "Industrial & Commercial Training", 41(6).
 273. Kock R., Burke M. (2008): Managing Talent in the South African Public Service. "Public Personnel Management", 37(4).
 274. Koles B., Nagy P. (2014): Individual and Professional Development in the Digital Age: Towards a Conceptual Model of Virtual Worlds for Organizations. "Management Research Review", 37(3).
 275. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014): Praktyki zarządzania międzygeneracyjnego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 100(5).
 276. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014): Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 277. Konecki K.T. (2008): Zarządzanie talentami - zarządzanie lamentami, czyli jak rozwija się geniusz. W: S. Banaszak, K. Doktór, red.: Problemy Socjologii Gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 278. Kopeć J. (2012): Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo UE, Kraków.
 279. Kopertyńska M.W. (2012): Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. "Organizacja i Kierowanie", 1a(149).
 280. Kopertyńska M.W. (2013): Równowaga. Praca zawodowa-życie rodzinne pracowników jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Doświadczenia badawcze. W: B. Kaczmarek, red.: Księga jubileuszowa dla profesora Czesława Sikorskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 281. Kopertyńska W. (2001): Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw. W: Z. Hasińska, red.: Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSZ "Edukacja" we Wrocławiu, Wrocław.
 282. Kotabe M. (1990): Corporate Product Policy and Innovative Behavior of European and Japanese Multinationals. "Journal of Marketing", 54.
 283. Kotey B., Slade P. (2005): Formal Human Resource Management Practices in Small Growing Firms. "Journal of Small Business Management", 43(1).
 284. Kotowska I.E., Jóźwiak J. (2012): Nowa demografia Europy. "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", 28.
 285. Kowalski A. (2005): Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie", 8.
 286. Kraśnicka T., Ingram T. (2014): Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar. Wydawnictwo UE, Katowice.
 287. Krings F., Sczesny S., Kluge A. (2011): Stereotypical Inferences as Mediators of Age Discrimination: The Role of Competence and Warmth: Age Discrimination. "British Journal of Management", 22(2).
 288. Kristof-Brown A.L., Zimmerman R.D., Johnson E.C. (2005): Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta-analysis of Person-job, Person-organization, Person- group, and Person-supervisor Fit. "Personnel Psychology", 58(2).
 289. Krupski R. (2014): Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu. "Organizacja i Kierowanie", 1a.
 290. Kumar K., Subramanian R., Strandholm K. (2011): Market Orientation and Performance: Does Organizational Strategy Matter? "Journal of Applied Business Research (JABR)", 18(1).
 291. Kundu S.C., Vora J.A. (2004): Creating a Talented Workforce for Delivering Service Quality. "Human Resource Planning", 27(2).
 292. Kwiatkowski E. (2014): Zmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach grupy wyszehradzkiej w latach 2004-2013. "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 35(2).
 293. Lachiewicz S., Nogalski B. (2010): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wolters Kluwer, Warszawa.
 294. Lado A.A., Boyd N.G., Wright P., Kroll M. (2006): Paradox and Theorizing within the Resource-based View. "Academy of Management Review", 31(1).
 295. Lallemand T., Rycx F. (2009): Are Older Workers Harmful for Firm Productivity? "De Economist", 157(3).
 296. Lavelle J. (2007): On Workforce Architecture, Employment Relationships and Lifecycles: Expanding the Purview of Workforce Planning & Management. "Public Personnel Management", 36(4).
 297. Lawler E.E. (2005): From Human Resource Management to Organizational Effectiveness. "Human Resource Management", 44(2).
 298. Lawler E.E. (2008): Strategic Talent Management: Lessons from the Corporate World. Consortium for Policy Research in Education, Madison (pozyskane: 7 stycznia 2015).
 299. Lawrence P.R., Lorsch J.W. (1967): Organization and Environment. Harvard Business School, Cambridge.
 300. Leana C.R., Buren H.J. van (1999): Organizational Social Capital and Employment Practices. "Academy of Management Review", 24.
 301. Legge K. (2005): Human Resource Management: Rhetorics and Realities. Palgrave Macmillan, Backingstoke.
 302. Leisink P.L.M., Knies E. (2011): Line Managers' Support for Older Workers. "The International Journal of Human Resource Management", 22(9).
 303. Lengnick-Hall C.A., Lengnick-Hall M.L. (1988): Strategic Human Resources Management: A Review of the Literature and a Proposed Typology. "Academy of Management Review", 13(3).
 304. Lepak D.P., Snell S.A. (1999): The Human Resource Architecture: Toward a Theoiy of Human Capital Allocation and Development. "The Academy of Management Review", 24(1).
 305. Levenson A. (2012): Talent Management: Challenges of Bidlding Cross-functional Capability in High-performance Work Systems Environments. "Asia Pacific Journal of Human Resources", 50(2).
 306. Lewicka D. (2010): Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 307. Lewis M. (2004): Moneyball. The Art of Winning Unfair Game. W. W. Norton and Company, New York.
 308. Lewis R.E., Heckman R.J. (2006): Talent Management: A Critical Review. "Human Resource Management Review", 16(2).
 309. Likert R. (1967): The Human Organization: Its Management and Value. McGraw Hill, New York.
 310. Lilly J.D., Gray D.A., Virick M. (2005): Outsourcing the Human Resource Function: Environmental and Organizational Characteristics that Affect HR Performance. "Journal of Business Strategies", 22(1).
 311. Lin C.Y-Y., Liu F-Ch. (2012): A Cross-level Analysis of Organizational Creativity Climate and Perceived Innovation. The Mediating Effect of Work Motivation. "European Journal of Innovation Management", 15(1).
 312. Lipka A., Winnicka-Wejs A. (2013): Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji. "Studia Ekonomiczne" (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 136.
 313. Listwan T. (2005): Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji. W: S. Borkowska, red.: Zarządzanie talentami. IPiSS, Warszawa.
 314. Listwan T. (2010): Zarządzanie talentami - nowy nurt zarządzania kadrami w organizacjach. W: H. Jagoda, J. Lichtarski, red.: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 315. Little T.D., Cunningham W.A., Shahar G., Widaman K.F. (2002): To Parcel or Not to Parcel: Exploring the Question, Weighing the Merits. "Structural Equation Modeling", 9(2).
 316. Loretto W., White P. (2006): Employers' Attitudes, Practices and Policies Towards Older Workers. "Human Resource Management Journal", 16(3).
 317. Low L. (2002): Globalisation and the Political Economy of Singapore's Policy on Foreign Talent and High Skills. "Journal of Education & Work", 15.
 318. Lubrańska A. (2014): Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5.
 319. Luecke R. (2003): Jak zatrudniać i zatrzymać najlepszych. Harvard Business Essentials. MT Business, Warszawa.
 320. Lutz W., Sanderson W.C., Scherbov S. (2004): The End of World Population Growth in the 21st Century: New Challenges for Human Capital Formation and Sustainable Development. Earthscan.
 321. Ławrynowicz M., Szambelańczyk J. (2013): Problemy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3/4.
 322. Łuc R. (2009): Wybrane aspekty regulacji rynku pracy a ich wpływ na poziom bezrobocia. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 806.
 323. MacKenzie S.B., Podsakoff P.M., Jarvis C.B. (2005): The Problem of Measurement Model Misspecification in Behavioral and Organizational Research and Some Recommended Solutions. "Journal of Applied Psychology", 90(4).
 324. Mackey A., Molloy J.C., Morris S.S. (2014): Scarce Human Capital in Managerial Labor Markets. "Journal of Management", 40(2).
 325. Mäkelä K., Bjorkman I., Ehrnrooth M. (2010): How do MNCs Establish their Talent Pools? Influences on Individuals' Likelihood of Being Labeled as Talent. "Journal of World Business", 45(2).
 326. Maltais D. (2012): Take a Coordinated Approach to Talent-management Strategies and Solutions. "Employment Relations Today", 39(2).
 327. Marchington M., Rubery J., Grimshaw D. (2011): Alignment, Integration, and Consistency in HRM across Multi-employer Networks. "Human Resource Management", 50(3).
 328. Maton K. (2005): A Question of Autonomy: Bourdieu's Field Approach and Higher Education Policy. "Journal of Educational Policy", 20(6).
 329. Maxwell G., Farquharson L. (2008): Senior Managers' Perceptions of the Practice of Human Resource Management. "Employee Relations", 30.
 330. Mazurkiewicz A. (2012): Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania. "Zarządzanie i Finanse", 4(2).
 331. McDonnell A., Lamare R., Gunnigle R, Lavelle J. (2010): Developing Tomorrow's Leaders - Evidence of Global Talent Management in Multinational Enterprises. "Journal of World Business", 45(2).
 332. McElroy J.C., Morrow P.C. (2010): Employee Reactions to Office Redesign: A Naturally Occurring Quasi-field Experiment in a Multi-generation ai Setting. "Human Relations", 63.
 333. McGregor D. (1960): The Human Side of Enterprise. McGraw Hill, New York.
 334. Mehra A., Mookerjee V. (2012): Human Capital Development for Programmers Using Open Source Software. "MIS Quarterly", 36(1).
 335. Mellahi K., Codings D.G. (2010): The Barriers to Effective Global Talent Management: The Example of Corporate Élites in MNEs. "Journal of World Business", 45(2).
 336. Meyer J.P., Allen N.J. (1991): A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment. "Human Resource Management Review", 1(1).
 337. Meyers M.C., Woerkom M. van, Dries N. (2013): Talent - Innate or Acquired? Theoretical Considerations and their Implications for Talent Management. "Human Resource Management Review", 23(4).
 338. Meyers M.C., Woerkom M. van (2014): The Influence of Underlying Philosophies on Talent Management: Theory, Implications for Practice, and Research Agenda. "Journal of World Business", 49(2).
 339. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001): The War for Talent. Harvard Business Press, Boston, MA.
 340. Michielsens E., Bingham C., Clarke L. (2014): Managing Diversity Through Flexible Work Arrangements: Management Perspectives. "Employee Relations", 36(1).
 341. Midtsundstad T.I. (2011): Inclusive Workplaces and Older Employees: An Analysis of Companies' Investment in Retaining Senior Workers. "The International Journal of Human Resource Management", 22(6).
 342. Mignonac K. (2008): Individual and Contextual Antecedents of Older Managerial Employees' Willingness to Accept lntra-organizational Job Changes. "The International Journal of Human Resource Management", 19(4).
 343. Mikuła B., Stefaniuk T. (2012): Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami. W: J. Kardas, red.: Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi. Studio Emka, Warszawa.
 344. Miles R.E., Snow C.C. (1978): Organizational Strategy Structure, and Processes. McGraw-Hill, New York.
 345. Miller D., Friesen P.H. (1984): Organizations: A Quantum View. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 346. Miller K.D., Lin S.-J. (2012): Analogical Reasoning in Complex and Dynamic Environments. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, Boston, 1-1.
 347. Miron-Spektor E., Erez M., Naveh E. (2011): The Effect of Conformist and Attentive-to- detail Members on Team Innovation: Reconciling the Innovation Paradox. "Academy of Management Journal", 54(4).
 348. Miś A. (2009): Zarządzanie talentami w organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 349. Mitchell R., Obeidat S., Bray M. (2013): The Effect of Strategie Human Resource Management on Organizational Performance: The Mediating Role of High- Performance Human Resource Practices. "Human Resource Management", 52(6).
 350. Mitroff I.I., Ernshoff J.R., Kilmann R.H., (1979): Assumptional Analysis: A Methodology for Strategic Problem Solving. "Management Science", 25(6).
 351. Mohrman S.A. (2007): Designing Organizations for Growth: The Human Resource Contribtition. "Human Resource Planning", 30(4).
 352. Mulvey J. (2003): Retirement Behavior and Retirement Plan Designs: Strategies to Retain an Aging Workforce. "Benefits Quarterly", 19(4).
 353. Mumford M.D. (2000): Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation. "Human Resource Management Review", 10.
 354. Nadler D.A., Tushman M.L. (1988): Strategic Organization Design: Concepts, Tools, & Processes. Foresman Scott, Glenview.
 355. Naegle G. (2014): Older Workers and Older Worker Policies in Germany, W: P. Taylor, red.: Older Workers in Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 356. Naumann S.E., Bennett N. (2002): The Effects of Procedural Justice Climate on Work Group Performance. "Small Group Research", 33(3).
 357. Neal A., Griffin M.A. (1999): Developing a Theory of Performance for Human Resource Management. "Asia Pacific Journal of Human Resources", 37.
 358. Neal A., West M.A., Patterson M.G. (2005): Do Organizational Climate and Competitive Strategy Moderate the Relationship between Human Resource Management and Productivity? "Journal of Management", 31.
 359. Neuman G.A., Edwards, J.E., Raju N.S. (1989): Organizational Development Interventions: A Meta-analysis of their Effects on Satisfaction and other Attitudes. "Personnel Psychology", 42.
 360. Ng T.W.H., Feldman D.C. (2012): Evaluating Six Common Stereotypes about Older Workers with Meta-analytical Data. "Personnel Psychology", 65(4).
 361. Nguyen B.Q. (2008): Tomorrow's Workforce: The Needs for Immigrant Workers and Strategies to Retain Them. "Public Personnel Management", 37(2).
 362. Nijs S., Gallardo-Gallardo E., Dries N., Sels L. (2014): A Multidisciplinary Review into the Definition, Operationalization, and Measurement of Talent. "Journal of World Business", 49(2).
 363. Nogalski B. (2001): Planowanie. W: A. Czermiński i in., red.: Zarządzanie organizacjami. Dom Organizatora, Toruń.
 364. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2005): Wewnętrzne determinanty strategii rozwoju małych przedsiębiorstw. W: R. Krupski (red.): Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm. Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 365. Obukhova E., Lan G. (2013): Do Job Seekers Benefit from Contacts? A Direct test with Contemporaneous Searches. "Management Science", 59(10).
 366. Odum G.A. (2006): Optimize Older Workers. "Training & Development", January.
 367. Oehley A.M., Theron C.C. (2010): The Development and Evaluation of a Partial Talent Management Structural Model. "Management Dynamics: Journal of the Southern African Institute for Management Scientists", 19(3).
 368. Oka M. (2014): Older Workers in Japan: The Present Situation and the Future Challenges. W: P. Taylor, red.: Older Workers in Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 369. Oldroyd J.B., Morris S.S. (2012): Catching Falling Stars: A Human Resource Response to Social Capital's Detrimental Effect of Information Overload on Star Employees. "Academy of Management Review", 37(3).
 370. Oleksyn T. (2010): Personnel Management, Human Resource Management, Human Capital Management - istota i ewolucja. "Organizacja i Kierowanie", 143(5).
 371. Oleksyn T. (2010): Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, wydanie II rozszerzone i zaktualizowane. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 372. Oleksyn T. (2014): Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Wydanie III rozszerzone i zakutalizowane. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 373. Oldham G.R., Hackman, J.R. (1981): Relationships between Organizational Structure and Employee Reactions: Comparing Alternative Frameworks "Administrative Science Quarterly", 26(1).
 374. Ostroff C. (1992): The Relationship between Satisfaction, Attitudes, and Performance: An Organizational Level Analysis. "Journal of Applied Psychology", 77(6).
 375. Paauwe J., Boselie P. (2003): Challenging 'Strategic HRM' and the Relevance of the Institutional Setting. "Human Resource Management Journal", 13(3).
 376. Pahuja S., Dalal R.C. (2012): Achieving Competitive Advantage Through HR Practices: A Case Study. "Journal of Strategic Human Resource Management", 1(2).
 377. Parker C.P., Baltes B.B., Young S.A., Huff J.W., Altmann R.A., Lacost H.A., Roberts J.E. (2003): Relationships Between Psychological Climate Perceptions and Work Outcomes: A Meta-analytic Review. "Journal of Organizational Behavior", 24.
 378. Paul A.K., Anantharaman R.N. (2003): Impact of People Management Practices on Organizational Performance: Analysis of a Causal Model. "International Journal of Human Resource Management", 14(7).
 379. Payne R., Pugh D.S. (1976): Organizational Structure and Climate. W: M.D. Dunnette, red.: Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Rand McNally, Chicago, IL.
 380. Peng M.W., Tan J., Tong T.W. (2004): Ownership Types and Strategic Groups in an Emerging Economy. "Journal of Management Studies", 41(7).
 381. Penrose E. (1959): The Theory of Growth of the Firm. Wiley, New York.
 382. Perek-Białas J., Turek K. (2012): Organisation-level Policy Towards Older Workers in Poland. "International Journal of Social Welfare", 21.
 383. Peters T., Waterman R.H. (1982): In Search of Excellence: Lessons from America's Best - Run Companies. Harper & Raw, New York.
 384. Petrescu A.I., Simmons R. (2008): Human Resource Management Practices and Workers' Job Satisfaction. "International Journal of Manpower", 29(7).
 385. Phan P., Chan E., Lee S.H. (2005): The Impact of Hr Configuration on Firm Performance in Singapore: A Resource-based Explanation. "International Journal of Human Resource Management", 16(9).
 386. Piansoongnern O., Anurit P., (2010): Talent Management: Quantitative and Qualitative Studies of HR Practitioners in Thailand. "International Journal of Organizational Innovation", 3(1).
 387. Ployhart R.E., Moliterno T.P. (2011): Emergence of the Human Capital Resource: A Multilevel Model. "Academy of Management Review", 36(1).
 388. Ployhart R.E., Nyberg A.J., Reilly G., Maltarich M.A. (2014): Human Capital is Dead; Long Live Human Capital Resources! "Journal of Management", 40(2).
 389. Pocztowski A. (2007): Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 390. Pocztowski A., red., (2008): Zarządzanie talentami w organizacji. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 391. Pocztowski A., red., (2011): Human Resource Management in Transition. The Polish Case. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 392. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Lee J.-Y., Podsakoff N.P. (2003): Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. "Journal of Applied Psychology", 88(5).
 393. Posthuma R.A., Campion M.A. (2008): Age Stereotypes in the Workplace: Common Stereotypes, Moderators, and Future Research Directions. "Journal of Management", 35(1).
 394. Potočnik K., Sonnentag S. (2013): A Longitudinal Study of Well-being in Older Workers and Retirees: The Role of Engaging in Different Types of Activities. "Journal of Occupational & Organizational Psychology", 86(4).
 395. Powell M. (2014): What do Newspapers Say About Older Adults in the Workforce? W: P. Brownell, J.J. Kelly, red.: Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Future Solutions. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London.
 396. Quinn R.E., McGrath R.M. (1985): The Transformation of Organizational Culture: A Competing Values Perspective. W: P.J. Fronst, L.F. Moore, M.R. Louis, C.C. Lundberg, J. Martin red.: Organizational Culture. Sage, Beverly Hills, C.A.
 397. Quinn R.E., Rohrbaugh J. (1983): A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis. "Management Science", 29.
 398. Raisch S., Birkinshaw J., Probst G., Tushman M.L. (2009): Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration for Sustained Performance. "Organization Science", 20.
 399. Raman R., Chadee D., Roxas B., Michailova S. (2013): Effects of Partnership Quality, Talent Management, and Global Mindset on Performance of Offshore IT Service Providers in India. "Journal of International Management", 19(4).
 400. Rancati E. (2014): Managing Human Capital in Cultural Organizations: The Case of Two Italian Museums. "European Scientific Journal", 10(25), http://www.eujournal.org/index.php/esj/article/view/4268
 401. Rao H., Drazin R., (2002): Overcoming Resource Constraints on Product Innovation by Recruiting Talent from Rivals: A Study of the Mutual Fund Industry, 1986-94. "Academy of Management Journal", 45.
 402. Rappaport A., Bancroft E., Okum L. (2003): The Aging Workforce Raises New Talent Management Issues for Employers. "Journal of Organizational Excellence", 23(1).
 403. Raza M.A., Nawaz M.M. (2011): Impact of Job Enlargement on Employees' Job Satisfaction, Motivation, and Organizational Commitment: Evidence from Public Sector of Pakistan. "International Journal of Business and Social Science", 2.
 404. Renzulli J.S. (1986): The Three-Ring Conception of Giftedness: A Developmental Model for Creative Productivity. W: R.J. Sternberg, J.E. Davidson, eds.: Conceptions of Giftedness. Cambridge University Press, New York.
 405. Richardson B., Webb J., Webber L., Smith K. (2013): Age Discrimination in the Evaluation of Job Applicants. "Journal of Applied Social Psychology", 43(1).
 406. Richter A.W., Dawson J.F., West M.A. (2011): The Effectiveness of Teams in Organizations: A Meta-analysis. "International Journal of Human Resource Management", 22(13).
 407. Rodriguez J.K., Mearns L. (2012): Problematising the Interplay between Employment Relations, Migration and Mobility. "Employee Relations", 34(6).
 408. Rogg K.L., Schmidt D.B., Shull C., Schmitt N. (2001): Hainan Resource Practices, Organizational Climate, and Customer Satisfaction. "Journal of Management", 27.
 409. Romans J., Lardner L. (2005): Integrated Talent Management at BD Japan: How a Holistic Approach to Talent Management Built a High Performance Culture. "Strategic HR Review", 4(5).
 410. Rooij W.S. van (2012): Training Older Workers: Lessons Learned, Unlearned, and Relearned from the Field of Instructional Design. "Human Resource Management", 51(2).
 411. Rousseau D.M. (1988): The Construction of Climate in Organizational Research. "International Review of Industrial and Organizational Psychology", 10.
 412. Roy S., Tarafdar M., Ragu-Nathan T.S., Marsillac E. (2012): The Effect of Misspeciftcation of Reflective and Formative Constructs in Operations and Manufacturing Management Research. "The Electronic Journal of Business Research Methods", 10(1).
 413. Ruona W.E.A. (2014): Talent Management as a Strategically Aligned Practice. In: N.E. Chalofsky, T.S. Rocco, M.L. Morris, red.: Handbook of Human Resource Development. John Wiley & Sons, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118839881.ch26
 414. Rupp D.E., Vodanovich S.J., Crede M. (2006): Age Bias in the Workplace: The Impact of Ageism and Causal Attributions. "Journal of Applied Social Psychology", 36(6).
 415. Russell T., Todd S.Y., Combs J.G., Woehr D.J., Ketchen Jr. D.J. (2011): Does Human Capital Matter? A Meta-analysis of the Relationship between Human Capital and firm Performance. "Journal of Applied Psychology", 96(3).
 416. Sanil S.K., Nair V.K., Ramanathan H.N. (2013): Cognitive Ergonomics and Employee Well-being in Financial Companies. "Journal of Strategic Human Resource Management", 2(3).
 417. Santos-Rodrigues H., Dorrego P.F., Jardon C.F. (2010): The Influence of Human Capital on the Innovativeness of Firms. "The International Business & Economics Research Journal", 9(9).
 418. Schmahl W. (2003): Ageing Workforce: Firm Strategies and Public Policy in Germany. "Geneva Papers on Risk & Insurance - Issues & Practice", 28(4).
 419. Schmidt F.L., Hunter J.E. (1998): The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. "Psychological Bulletin", 124.
 420. Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H. (2013): Organizational Climate and Culture. "Annual Review of Psychology", 64.
 421. Schoemaker M. (2003): Identity in Flexible Organizations: Experiences in Dutch Organizations. "Creativity and Innovation Management", 12.
 422. Schriesheim C.A., Castro S.L., Cogliser, C.C. (1999): Leader-member Exchange (LMX) Research: A Comprehensive Review of Theory, Measurement, and Data-analytic Practices. "The Leadership Quarterly", 10(1).
 423. Schuler R.S., Jackson S.E., Tarique I. (2011): Global Talent Management and Global Talent Challenges: Strategic Opportunities for IHRM. "Journal of World Business", 46(4).
 424. Schweiger D.M., Sandberg W.R., Rechner P.L. (1989): Experiential Effects of Dialectical Inquiry, Devil's Advocacy and Consensus Approaches to Strategic Decision Making. "Academy of Management Journal", 32(4).
 425. Scully J.W., Buttigieg S.C., Fullard A., Shaw D., Gregson M. (2013): The Role of SHRM in Turning Tacit Knowledge into Explicit Knowledge: A Cross-national Study of the UK and Malta. "The International Journal of Human Resource Management", 24(12).
 426. Sennett R. (2008): The Craftsman. Yale University Press, New Haven, CT.
 427. Seo M.-G., Creed W.D. (2002): Institutional Contradictions, Praxis, and Institutional Change: A Dialectical Perspective. "Academy of Management Review", 27(2).
 428. Sharma S. (2000): Managerial Interpretations and Organizational Context as Predictors of Corporate Choice of Environmental Strategy. "Academy of Management Journal", 43(4).
 429. Shaw J.D., Park T.-Y., Kim E. (2013): A Resource-based Perspective on Human Capital Losses, HRM Investments, and Organizational Performance. "Strategic Management Journal", 34(5).
 430. Shore L.M., Goldberg C.B. (2005): Age Discrimination in the Workplace. W: R.L. Dipboye, A. Colella: Discrimination at Work. The Psychological and Organizational Bases. University of North Carolina Press, Psychology Press, Chappel Hill.
 431. Sienkiewicz Ł. (2007): Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 1(5).
 432. Singer M.S., Sewell C. (1989): Applicant Age and Selection Interview Decisions: Effect of Information Exposure on age Discrimination in Personnel Selection. "Personnel Psychology", 42(1).
 433. Singh A., Jones D.B., Hall N. (2012): Talent Management: A Research Based Case Study in the GCC Region. "International Journal of Business and Management", 7(24).
 434. Singh S., Darwish T.K., Costa A.C., Anderson N. (2012): Measuring HRM and Organizational Performance: Concepts, Issues, and Framework, "Management Decision", 50(4).
 435. Snape E., Redman T. (2010): HRM Practices, Organizational Citizenship Behaviour, and Performance: A Multi-level Analysis. "Journal of Management Studies", 47(7).
 436. Sonnenberg M., Zijderveld V. van, Brinks M. (2014): The Role of Talent-perception Incongruence in Effective Talent Management. "Journal of World Business", 49(2).
 437. Sparrow P., Scullion H., Tarique I., red. (2014): Strategic Talent Management: Contemporary Issues in International Context. Cambridge University Press, Cambridge.
 438. Sparrow P., Farndale E., Scullion H. (2013): An Empirical Study of the Role of the Corporate HR Function in Global Talent Management in Professional and Financial Service Firms in the Global Financial Crisis. "The International Journal of Human Resource Management", 24(9).
 439. Srinivasan M.S. (2011): An Integral Approach to Talent Management. "Vilakshan: The XIMB Journal of Management", 8(2).
 440. Stankiewicz J., Moczulska M. (2014): Zaangażowanie pracowników i jego "druga strona": Pracoholizm i wypalenie zawodowe. "Przegląd Organizacji", 2.
 441. Stankiewicz K. (2015): Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+. "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 35(1).
 442. Stankiewicz K. (2015): Wdrażanie metod zarządzania wiekiem w organizacjach publicznych na przykładzie Urzędu Miejskiego w Kilonii. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3/4.
 443. Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990): A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. "Strategic Management Journal", 11(5).
 444. Stinchcombe A. (1997): On the Virtues of the Old Institutionalism. W: J. Hagan, K. Cook, red. "Annual Review of Sociology", Vol. 23. Annual Reviews, Palo Alto, CA.
 445. Strohmeier S. (2013): Employee Relationship Management - Realizing Competitive Advantage through Information Technology? "Human Resource Management Review", 23(1).
 446. Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T. (2008): Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Naukowe AE, Katowice.
 447. Strużyna J., Ingram T., Kraus S. (2009) Human Resources Management in Small Enterprises from Poland. W: M. Fink, S. Kraus, red.: The Management of Small and Medium Enterprises. Routledge, New York, London.
 448. Strużyna J., Majowska M., Ingram T. (2009): Ostrożne szacowanie wartości organizacji w oparciu o jakość zarządzania zasobami ludzkimi. "Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" (Uniwersytet Szczeciński), nr 17.
 449. Suddaby R., Elsbach K.D., Greenwood R., Meyer J.W., Zilber T.B. (2010): Organizations and their Institutional Environments - Bringing Meaning, Values, and Culture Back in: Introduction to the Special Research Forum. "Academy of Management Journal", 53(6).
 450. Sułkowski Ł. (2012): Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2.
 451. Swailes S. (2013): The Ethics of Talent Management. "Business Ethics: A European Review", 22(1).
 452. Szałtys D., red. (2014): Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,l,5.html (dostęp: 20.06.2014).
 453. Szmagalski J. (2004): Wypalenie zawodowe a stres w pracy. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze w Pracy", 4.
 454. Tabor J. (2008): Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami. "E-Mentor", 2(24).
 455. Tabor J. (2013): Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Poltext, Warszawa.
 456. Tabor J.A. (2011): Szlifowanie talentów w administracji. "Personel i Zarządzanie", 4.
 457. Tabor J.A. (2012): Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w czasie kryzysu. "Organizacja i Kierowanie", 1(150).
 458. Tannenbaum A.J. (1986): Giftedness: A Psychological Approach. W: J.R. Sternberg, J.E. Davidson, red.: Conceptions of Giftedness. Cambridge University Press, New York.
 459. Tansley C. (2011): What Do we Mean by the Term "Talent" in Talent Management? "Industrial and Commercial Training", 43(5).
 460. Tansley C., Kirk S., Tietze S. (2013): The Currency of Talent Management - A Reply to "Talent Management and the Relevance of Context: Towards a Pluralistic Approach". "Human Resource Management Review", 23(4).
 461. Tansley C., Stewart J., Turner P., Lynette, H. (2006): Change Agenda: Talent Management Understanding and Dimensions. CIPD, London.
 462. Tarique I., Schuler R.S. (2010): Global Talent Management: Literature Review, Integrative Framework, and Suggestions for Further Research. "Journal of World Business", 45(2).
 463. Tatli A., Vassilopoulou J., Özbilgin M. (2013): An Unrequited Affinity between Talent Shortages and Untapped Female Potential: The Relevance of Gender Quotas for Talent Management in High Growth Potential Economies of the Asia Pacific Region. "International Business Review", 22(3).
 464. Tavakol M., Dennick R. (2011): Making Sense of Cronbach's Alpha. "International Journal of Medical Education", 2.
 465. Taylor P., McLoughlin C. (2014): Working Longer in a Changing Economy: Will Ageing Populations Mean Ageing Workforces? W: P. Taylor, red.: Older Workers in Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 466. Taylor P., Walker A. (1998): Policies and Practices Towards Older Workers: A Framework for Comparative Research. "Human Resource Management Journal", 8(3).
 467. Teece D.J. (2014): A Dynamic Capabilities-based Entrepreneurial Theory of the Multinational Enterprise. "Journal of International Business Studies", 45(1).
 468. Teece D.J., Pisano G., Shuen (1997): Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal", 18(7).
 469. Thompson B. (2004): Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications. American Psychological Association, Washington.
 470. Thompson J.D. (1967): Organizations in Action. McGraw-Hill, New York.
 471. Thornhill S. (2006): Knowledge, Innovation and Firm Performance in High- and Low- Technology Regimes. "Journal of Business Venturing", 21(5).
 472. Thunnissen M., Boselie P., Fruytier B. (2013): Talent Management and the Relevance of Context: Towards a Pluralistic Approach. "Human Resource Management Review", 23(4).
 473. Tikkanen T. (2011): From Managing a Problem to Capitalizing on Talent and Experience of Older Workers. "The International Journal of Human Resource Management", 22(6).
 474. Tinoco J.K. (2014): Double Dealing: The Influences of Diverse Business Processes on Organizational Ambidexterity. "Academy of Strategic Management Journal", 13(2).
 475. Tripathi P.S. (2006): Entrepreneurship Education: Bridging Gap between Theory and Practice. "McKinsey Quarterly", 34(3).
 476. Trochimiuk R. (2013): Rozwój zawodowy starszych pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3/4.
 477. Truxillo D.M. (2015): Developing "Best Practices" for Organizations: A Gap in the Current Aging Research. W: L.M. Finkelstein, D.M. Truxillo, F. Fraccaroli, R. Kanfer, red.: Facing the Challenges of a Multi-age Workforce. A Use-inspired Approach. Routledge, New York, London.
 478. Truxillo D.M., Cadiz D.M., Hammer L.B. (2015): Supporting the Aging Workforce: A Review and Recommendations for Workplace Intervention Research. "Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior", 2(1).
 479. Truxillo D.M., McCune E.A., Bertolino M., Fraccaroli F. (2012): Perceptions of Older Versus Younger Workers in Terms of Big Five Facets, Proactive Personality, Cognitive Ability, and Job Performance: Perceptions of Older Versus Younger Workers. "Journal of Applied Social Psychology", 42(11).
 480. Tsai W.C., Wu H.H. (2001): Displayed Positive Emotions as a Mediator of the Relationship between Organizational Service Climate and Service Quality. "NTU Management Review", 12(1).
 481. Tung R.L. (1979): Dimensions of Organizational Environments: An Exploratory Study of their Impact on Organization Structure. "Academy of Management Journal", 22(4).
 482. Tymon W.G., Stumpf S.A., Doh J.P. (2010): Exploring Talent Management in India: The Neglected Role of Intrinsic Rewards. "Journal of World Business", 45(2).
 483. Ulrich D. (1997): Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Harvard Business School Press, Boston.
 484. Ullman J.B. (2006): Structural Equation Modelling: Reviewing the Basics and Moving Forward. "Journal of Personality Assessment", 87(1).
 485. Urbaniak B. (2014): Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3/4.
 486. Vaiman V., Scullion H., Collings D. (2012): Talent Management Decision Making. "Management Decision", 50(5).
 487. Vega R.P., Anderson A.J., Kaplan S.A. (2015): A Within-person Examination of the Effects of Telework. "Journal of Business and Psychology", 30(2).
 488. Vural Y., Vardarlier P., Aykir A. (2012): The Effects of Using Talent Management with Performance Evaluation System Over Employee Commitment. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 58.
 489. Walker A. (2006): Active Ageing in Employment: Its Meaning and Potential. "Asia Pacific Review", 13(1).
 490. Walker J., Merryman J. (2005): Workforce Architecture: Aligning Talent with Strategy through Segmentation. The Walker Group, West Vancouver, British Columbia.
 491. Weeks J., Galunic C. (2003): A Theory of the Cultural Evolution of the Firm: The Intraorganizational Ecology of Memes. "Organization Studies", 24(8).
 492. Weiss E.M., Maurer T.J. (2004): Age Discrimination in Personnel Decisions: A Reexamination. "Journal of Applied Social Psychology", 34(8).
 493. Williams-Lee A. (2008): Accelerated Leadership Development Tops the Talent Management Menu at McDonald's. "Global Business and Organizational Excellence", 27(4).
 494. Wimbush J.C., Shepard J.M., Markham S.E. (1997): An Empirical Examination of the Relationship between Ethical Climate and Ethical Behavior from Multiple Levels of Analysis. "Journal of Business Ethics", 16(16).
 495. Wiśniewski Z. (2009): Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. TNOiK, Toruń.
 496. Wright P.M., McMahan G.C. (2011): Exploring Human Capital: Putting "Human " Back into Strategic Human Resource Management. "Human Resource Management Journal", 21(2).
 497. Wright P.M., Snell S.A. (1998): Toward aUnifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management. "Academy of Management Review", 23(4).
 498. Wright P.M., Coff R., Moliterno T.P. (2014): Strategic Human Gapital: Crossing the Great Divide. "Journal of Management", 40(2).
 499. Wright P.M., Dunford B.B., Snell S.A. (2001): Human Resources and the Resource Based View of the Firm. "Journal of Management", 27(6).
 500. Yang C.-C., Lin C.Y.-Y. (2009): Does Intellectual Capital Mediate the Relationship between HRM and Organizational Performance? Perspective of a Healthcare Industry in Taiwan. "The International Journal of Human Resource Management", 20(9).
 501. Zabel K.L., Baltes B.B. (2015): Workplace Intervention Effectiveness Across the Lifespan. W: L.M. Finkelstein, D.M. Truxillo, F. Fraccaroli, R. Kanfer, red.: Facing the Challenges of a Multi-age Workforce. A Use-inspired Approach. Routledge, New York, London.
 502. Zając C. (2014): Skuteczne zarządzanie kapitałem ludzkim jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse", 12(1).
 503. Zheng C., Soosay C., Hyland P. (2008): Manufacturing to Asia: Who will Win the Emerging Battle for Talent between Dragons and Tigers? "Journal of Manufacturing Technology Management", 19(1).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu