BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piosik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce : diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 309 s., tab., wykr., bibliogr. 157 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Wynik finansowy
Financial accounting, Financial reporting, Financial performance
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszej monografii jest identyfikacja podstawowych procesów kształtowania wyniku finansowego netto przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Autor świadomie wybrał wynik finansowy netto jako obiekt kształtowania, a nie dochód całkowity i to z dwóch powodów. Pierwszym jest okres, z którego pochodzą wybrane w badaniach empirycznych obserwacje ze sprawozdań finansowych, a obejmuje on z pewną nadwyżką pierwszą dekadę XX wieku. Drugim powodem jest analizowanie podmiotów sprawozdawczych opracowujących sprawozdania zarówno według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Ustawy o rachunkowości (UoR). Szczególną uwagę poświęcono przy tym procesom znacznej redukcji wyniku finansowego i raportowania "dużej" straty (ang. big bath), praktyce wygładzania wyniku finansowego netto (ang. income smoothing), raportowania małego zysku oraz małego przyrostu wyniku finansowego netto. Podjęto próbę pomiaru zjawisk kształtowania wyniku finansowego, analizowano podstawowe determinanty ważniejszych celów kształtowania oraz instrumenty stosowane w procesach kształtowania wyniku. W badaniu uwzględniano wybrane instrumenty polityki bilansowej o charakterze materialnym, czyli wpływające na wynik finansowy netto okresu, w tym wybrane szacunki (odpisy wartości należności i zapasów, odwracanie tych odpisów, amortyzację, rezerwy, odpisy z tytułu utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych i ich odwracanie oraz zmiany wartości godziwej aktywów finansowych odnoszone wynikowo), a także wybrane transakcje, prowadzone zwykle poza podstawową działalnością podmiotu, takie jak: sprzedaż operacyjnych aktywów trwałych, sprzedaż aktywów finansowych, wyniki z działań niekontynuowanych i zdarzeń nadzwyczajnych. Czynniki te stanowią podzbiór dwóch głównych grup instrumentów kształtowania wyniku finansowego, tj. kształtowania wyniku poprzez metody i szacunki w rachunkowości (ang. accounting earnings management) oraz poprzez transakcje (ang. real earnings management). Analizowano w szczególności trzy grupy determinant procesów kształtowania wyniku finansowego. Pierwszą stanowią czynniki zarządcze i związane ze strukturą własności, takie jak zmiany zarządu, struktura własności, w tym występowanie inwestorów instytucjonalnych, notowanie na giełdzie, oferta publiczna akcji, udział zarządzających we własności oraz stopień zadłużenia. Kolejną grupę stanowią czynniki o charakterze sprawozdawczym, odzwierciedlone głównie przez system sprawozdawczy (stosowanie odpowiednio krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości), jakość audytu oraz sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Trzecia grupa obejmuje czynniki ekonomiczne, związane z wielkością przedsiębiorstwa, rentownością, dokonaniami branży, w której jednostka prowadzi działalność, płynnością oraz zmianami niepieniężnych aktywów obrotowych netto. Brane były również pod uwagę czynniki o charakterze rekurencyjnym, które w praktyce sprawozdawczości finansowej i stosowaniu wielu instrumentów są zwykle istotne. Monografia jest napisana na gruncie pozytywnego nurtu badawczego w rachunkowości, opisującego faktyczną praktykę sprawozdawczości finansowej i pozwalającego, przy wszelkich ograniczeniach, w pewnym stopniu przewidywać praktykę. Przyjęcie pozytywnego nurtu badawczego jest związane ze stosowanymi w monografii szczegółowymi metodami badawczymi, w tym analizą rezultatów innych publikacji realizowanych w ramach podejścia pozytywnego oraz stosowaniem metod wnioskowania statystycznego w realizowanych przez autora badaniach empirycznych. Stosowano różne metody statystyczne, w zależności od opracowywanych pytań badawczych oraz charakteru analizowanych zmiennych. Autor w możliwie najszerszym zakresie wykorzystywał metody charakterystyczne dla statystyki nieparametrycznej, ze względu na charakter rozkładów w badaniach w zakresie sprawozdawczości finansowej. Jednak tam, gdzie to było niezbędne, stosował również metody parametryczne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abarbanell J., Lehavy R. (2003): Can Stock Recommendations Predict Earnings Management and Analysts ' Earnings Forecast Errors? "Journal of Accounting Research" March, Vol. 41, No. 1.
 2. Abdel-khalik R.A. (2006): An Empirical Analysis of CEO Risk Aversion and the Propensity to Smooth Earnings Volatility. SSRN.com/abstract/-926912 (dostęp: 4.04.2015).
 3. Albrecht D.W., Richardson F.M. (1990): Income Smoothing by Economy Sector. "Journal of Business Finance and Accounting" Winter, Vol. 17, Iss. 5.
 4. Aljifri K. (2007): Measurement and Motivations of Earnings Management: A Critical Perspective. "Journal of Accounting, Business & Management" October, Vol. 14.
 5. Ashari N., Koh H.C., Tan S.L., Wong W.H. (1994): Factors Affecting Income Smoothing among Listed Companies in Singapore. "Accounting and Business Research" Autumn, Vol. 24, Iss. 96.
 6. Asien E.N. (2012): It Is Not "Earnings Management" If It Is Not Earnings Management: An Epistemological Dialectic. "Journal of Theoretical Accounting Research" Fall, Vol. 8, Iss. 1.
 7. Asthana S., Balsam S., Kim S. (2004): The Effect of Enron, Andersen and Sarbanes-Oxley on the Market for Audit Services, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=560963 (dostęp: 4.04.2015).
 8. Barton J. (2001): Does the Use of Financial Derivatives Affect Earnings Management Decisions? "The Accounting Review" January, Vol. 76, Iss. 1.
 9. Barton J., Simko P.J. (2002): The Balance Sheet as an Earnings Management Constraint. "The Accounting Review", Vol. 77, suplement.
 10. Barth M. E., Landsman W.R., Lang M.H. (2008): International Accounting Standards and Accounting Quality. "Journal of Accounting Research" June, Vol. 46, No. 3.
 11. Barth M.E., Elliott J.A., Finn M.W. (1999): Market Rewards Associated with Patterns Of Increasing Earnings. "Journal of Accounting Research" Autumn, Vol. 37, Iss. 2.
 12. Bartov E. (1993): The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation. "The Accounting Review", Vol. 68, No. 4.
 13. Barua A., Lin S., Sbaraglia A.M. (2010): Earnings Management Using Discontinued Operations. "The Accounting Review", Vol. 85, No. 5.
 14. Beattie V., Brown S., Ewers D., John B., Manson S., Thomas D., Turner M. (1994): Extraordinary Items and Income Smoothing: A Positive Accounting Approach. "Journal of Business Finance and Accounting" September, Vol. 21, Iss. 6.
 15. Beattie V., McInnes B., Feamley S. (2004): A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes. "Accounting Forum", Vol. 28(3), http://vmdev 1 .eprints.org/334/1 /Beattieaccforum28.pdf.
 16. Bedard J.C., Johnstone K.M. (2004): Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors Planning and Pricing Decisions ". "Accounting Review", Vol. 27, No. 12.
 17. Beidleman C.R. (1973): Income Smoothing. The Role of Management. "Accounting Review" October, Vol. 48, Iss. 4.
 18. Belkaoui A., Picur R.D. (1984): The Smoothing of Income Numbers: Some Empirical Evidence on Systematic Differences between Core and Periphery Industrial Sectors. "Journal of Business Finance and Accounting" Winter, Vol. 11, Iss. 4.
 19. Beneish M. (1997): Detecting GAAP Violation: Implications for Assessing Earnings Management among Firms with Extreme Financial Performance. "Journal of Accounting and Public Policy", No. 16.
 20. Beneish M. (1999): Incentives and Penalties Related to Earnings Overstatements That Violate GAAP''. "Accounting Review", Vol. 79, No. 4.
 21. Beneish M.D. (2001): Earnings Management. A Perspective. "Managerial Finance" December, Vol. 27, Iss. 12.
 22. Beneish M., Vargus M.E. (2002): Insider Trading, Earnings Quality, and Accrual Mispricing. "The Accounting Review", Vol. 77, No. 4.
 23. Bhat V.N. (1996): Banks and Income Smoothing: An Empirical Analysis. "Applied Financial Economics" December, Vol. 6, Iss. 6.
 24. Bhattacharya M. (2014): Business Growth, Size and Age. Evidence from Business Longitudinal Survey (BLS) Data in Australia. "Australian Economic Papers" December, Vol. 53, Iss. ¾.
 25. Bhattacharya U., Daouk H., Welker M. (2003): The World Price of Earnings Opacity. "The Accounting Review", Vol. 78, No. 3.
 26. Bitner L.N., Dolan R.C. (1996): Assessing the Relationship between Income Smoothing and the Value of the Firm. "Quarterly Journal of Business and Economics" Winter, Vol. 35, Iss. 1.
 27. Booth G.G., Kallunki J.-P., Martikainen T. (1996): Post-Announcement Drift and Income Smoothing: Finnish Evidence. "Journal of Business Finance and Accounting" October, Vol. 23, Iss. 8.
 28. Bowen R.M., Burgstahler D., Daley L.A. (1987): The Incremental Information Content of Accrual versus Cash Flows. "The Accounting Review", Vol. LXII, No. 4.
 29. Bowen R.M., Rajgopal S., Venkatachalam M. (2005): Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performance. 14th Annual Conference on Financial Economics and Accounting, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cim?abstract_id=367940 (dostęp: 11.03.2011).
 30. Brayshaw R.E., Eldin A.E.K. (1989): The Smoothing Hypotheses and the Role of Exchange Differences. "Journal of Business Finance and Accounting", Vol. 16, Iss. 5.
 31. Brickley J.A., Van Drunen L.D. (1990): Internal Corporate Restructuring: An Empirical Analysis. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 12.
 32. Brown L.D. (1998): Managerial Behavior and the Bias in Analysts' Earnings Forecast. Working Paper, Georgia State University, Atlanta, Georgia.
 33. Brown L.D. (2001): A Temporal Analysis of Earnings Surprises: Profits versus Loses. "Journal of Accounting Research", Vol. 39.
 34. Brzezin W. (1995): Nauka, polityka i praktyka rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", nr 32.
 35. Burgstahler D., Dichev I. (1997): Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 24.
 36. Burgstahler D., Eames M. (2006): Management of Earnings and Analysts ' Forecasts to Achieve Zero and Small Earnings Surprises. "Journal of Business Finance and Accounting" June/July, No. 33 (5) I (6).
 37. Burgstahler D.C., Hail L., Leuz C. (2006): The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms. "The Accounting Review", Vol. 81, No. 5.
 38. Cahan S.F., Guoping L., Sun J. (2008): Investor Protection, Income Smoothing, and Earnings Informativeness. "Journal of International Accounting Research", Vol. 7, Iss. 1.
 39. Carlson S.J., Bathala C.T. (1997): Ownership Differences and Firms ' Income Smoothing Behavior. "Journal of Business Finance and Accounting" March, Vol. 24, Iss. 2.
 40. Cebrowska T. (1994): Dylematy polityki bilansowej. W: Systemy informacyjno-decyzyjne rachunkowości. Red. E. Nowak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 41. Cebrowska T. (2006): Polityka bilansowa. W: Rachunkowość finansowa i podatkowa. praca Red. T. Cebrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Chen K.C.W., Yuan H. (2004): Earnings Management and Capital Resource Allocation: Evidence fi-om China's Accounting-Based Regulation of Rights Issues. "The Accounting Review", Vol. 79, No. 3.
 43. Chen S., Sun Z., Wang Y. (2002): Evidence from China on whether Harmonized Accounting Standards Harmonize Accounting Practices. "Accounting Horizons" September, Vol. 16, No. 3.
 44. Cheng Q., Warfield T.D. (2005): Equity Incentives and Earnings Management. "Accounting Review", Vol. 80, Iss. 2.
 45. Cohen D., Dey A., Lys T. (2005): Trends in Earnings Management and Informativeness of Earnings Management in the Pre-and Post-Sarbanes-Oxley Periods. http://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=658782 (dostęp: 4.04.2015).
 46. Cotter J., Stokes D., Watt A. (1998): An Analysis of Factors Influencing Asset Writedowns. "Accounting and Finance", Vol. 38.
 47. Craig R., Walsh P. (1989): Adjustments for "Extraordinary Items" in Smoothing Reported Profit of Listed Australian Companies: Some Empirical Evidence. "Journal of Business Finance and Accounting" Spring, Vol. 16, Iss. 2.
 48. DeAngelo L.E. (1986): Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. "The Accounting Review" July, Vol. 61, Iss. 3.
 49. DeAngelo L.E. (1988): Managerial Competition, Information Costs, and Corporate Governance: The Use of Accounting Performance Measures in Proxy Contests. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 10.
 50. Dechow P.M., Dichev I.D. (2002): The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. "The Accounting Review", Vol. 77.
 51. Dechow P.M., Huson M.R., Sloan R.G. (1994): The Effect of Restructuring Charges on Executives ' Cash Compensation. "The Accounting Review", Vol. 69.
 52. Dechow P.M., Skinner D.J. (2000): Earnings Management. Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators. "Accounting Horizons", Vol. 14, No. 2.
 53. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995): Detecting Earnings Management. "The Accounting Review", Vol. 70, No. 2.
 54. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995): Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by SEC. "Contemporary Accounting Research", Vol. 13, No. 1.
 55. DeFond M.L., Park C.W. (1997): Smoothing Income in Anticipation of Future Earnings. "Journal of Accounting and Economics" July, Vol. 23, Iss. 2.
 56. Dye R. (1988): Earnings Management in an Overlapping Generations Model. "Journal of Accounting Research", Vol. 26.
 57. Elgers P.T., Pfeiffer R.J., Porter S.J. (2003): Anticipatory Income Smoothing: A Re-Examination. "Journal of Accounting and Economics" August, Vol. 35, Iss. 3.
 58. Elliott J.A., Hanna J.D. (1996): Repeated Accounting Write-offs and the Information Content of Earnings. "Journal of Accounting Research", Vol. 34.
 59. Elliott J.A., Shaw W.H. (1988): Write-offs as Accounting Procedures to Manage Perceptions. "Journal of Accounting Research", Vol. 26.
 60. Eng L.L., Mak Y.T. (2003): Corporate Governance and Voluntary Disclosure. "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 22.
 61. Evans M.E., Houston R.W., Peters M.F., Pratt J.H. (2015): Reporting Regulatory Environments and Earnings Management: U.S. and Non-U.S Firms Using U.S. GAAP and IFRS. "Accounting Review" September, Vol. 90, Iss. 5.
 62. Erickson M., Wang S.-W. (1999): Earnings Management by Acquiring Firms in Stock for Stock Mergers. "Journal of Accounting and Economics" April, Vol. 27, Iss. 2.
 63. Fairfield P.M., Whisenant J.S. (2001): Using Fundamental Analysis to Asses Earnings Quality: Evidence from the Center for Financial Research and Analysis. "Journal of Accounting, Auditing & Finance" Fall, Vol. 16, Iss. 4.
 64. Fan J., Lang L. (2000): The Measurement of Relatedness: An Application to Corporate Diversification. ''Journal of Business", Vol. 73(4).
 65. Fiechter P., Meyer C. (2009): Big Bath Accounting Using Fair Value Measurement Discretion during the Financial Crisis. Working Paper, University of Zurich. http://www.business. uzh.ch/dam/jcr:ffiffi¥f-82fd-0756-ffiT-ffffc254b3fe/Fiechter.pdf (dostęp: 20.11.2015).
 66. Fields T.D., Lys T.Z., Vincent L. (2001): Empirical Research on Accounting Choice. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 31, Iss. 1-3.
 67. Fischer M., Rozenzweig K. (1995): Attitudes of Students and Accounting Practitioners Concerning the Ethical Acceptability of Earnings Management. "Journal of Business Ethics" June, Vol. 14, Iss. 6.
 68. Francis J., Hanna J.D., Vincent L. (1996): Causes and Effects of Discretionary Asset Write-Offs. "Journal of Accounting Research", Vol. 26.
 69. Francis J., Schipper K., Vincent L. (2002): Expanded Disclosures and the Increased Usefulness of Earnings Announcements. "The Accounting Review", Vol. 77, No. 3.
 70. Fudenberg K., Tirole J. (1995): A Theory of Income and Dividend Smoothing Based on Incumbency Rents. "Journal of Political Economy", Vol. 103, No. 1.
 71. Gordon M.J. (1964): Postulates, Principles and Research in Accounting. "Accounting Review" April, Vol. 39, No. 2.
 72. Grant J., Markarian G., Parbonett A. (2009): CEO Risk-Related Incentives and Income Smoothing. "Contemporary Accounting Research" Winter, Vol. 26, Iss. 4.
 73. Greenawalt M.B, Sinkey J.F. (1988): Bank Loan-Loss Provisions and the Income Smoothing Hypothesis: An Empirical Analysis 1976-1984. "Journal of Financial Services Research" December, Vol. 1, No. 4.
 74. Gul F.A., Leung S., Srinidhi B. (2002): The Effect of Investment Opportunity Set and Debt Level on Earnings-Returns Relationships and the Pricing of Discretionaiy Accruals. http://papers.SSRN.com/paper.taf7abstract id-236080 (dostęp: 20.03.2015).
 75. Hand J.R.M. (1989): Did Firms Undertake Debt-Equity Swaps for an Accounting Paper Profit Or True Financial Gain? "The Accounting Review" October, Vol. 64, Iss. 4.
 76. Harris T., Huh E., Fairfield P. (2000): Gauging Profitability on the Road to Valuation. Strategy Report. Global Valuation and Accounting. Morgan Stanley Dean Witter, New York. Hayn C. (1995): The Information Content of Losses. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 20, Iss. 2.
 77. Healy P.M. (1985): The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 7.
 78. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999): A Review of Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. "Accounting Horizons", No. 13.
 79. Hepworth S.R. (1953): Smoothing Periodic Income. "Accounting Review" January, Vol. 28, Iss. 1.
 80. Holthausen, R.W., and Leftwich, R.W. (1983): The Economics Consequences of Accounting Choice. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 5(2).
 81. Hung M. (2001): Accounting Standards and Value Relevance of Financial Statements. An International Analysis. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 30.
 82. Hunt A., Moyer S.E., Shelvin T. (1996): Managing Interacting Accounting Measures to Meet Multiple Objectives: A Study of LIFO Firms. "Journal of Accounting and Economics" Summer, Vol. 21, Iss. 3.
 83. Hunton J.E., Libby R., Mazza C.L. (2006): Financial Reporting Transparency and Earnings Management. "The Accounting Review", Vol. 81, No. 1.
 84. Jaffar R., Jamaludin S., Rahman M.R.C.A. (2007): Determinant Factors Affecting Quality of Reporting in Annual Report of Malaysian Companies. "Malaysian Accounting Review", Vol. 6, No. 2.
 85. Jarugowa A., Walińska E. (1997): Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe. ODDK, Gdańsk.
 86. Jones J.J. (1991): Earnings Management During Import Relief Investigations. "Journal of Accounting Research", Vol. 29, No. 2.
 87. Kabalski P. (2009): Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
 88. Kaczmarek M. (2008): Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 89. Kamiński R. (2003): Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań.
 90. Kanagaretnam K., Lobo G.J., Yanga D.-H. (2004): Joint Tests of Signaling and Income Smoothing through Bank Loan Loss Provisions. "Contemporary Accounting Research" Winter, Vol. 21, Iss. 4.
 91. Kang S.-H., Sivaramakrishnan K. (1995): Issues in Testing Earnings Management and an Instrumental Variable Approach. "Journal of Accounting Research", Vol. 33, No. 2.
 92. Karmańska A. (2009): Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin. Warszawa.
 93. Kasznik R. (1999): On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management. "Journal of Accounting Research", Vol. 37, No. 1.
 94. Katz S.P. (2009): Earnings Quality and Ownership Structure: The Role of Private Equity Sponsors. "The Accounting Review", Vol. 84, No. 3.
 95. Kothari S.P., Leone A.L., Wasley C.E. (2005): Performance Matched Discretionary Accrual Measures. "Journal of Accounting and Economics", Vol. 39, Iss. I.
 96. Lambert R.A. (1984): Income Smoothing as Rational Equilibrium Behavior. "Accounting Review", OCT, Vol. 59, Iss. 4.
 97. Lang M., Ready J., Yetman M. (2003): How Representative Are Firms That Are Cross Listed in the United States? An Analysis of Accounting Quality. "Journal of Accounting Research", Vol. 41.
 98. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (1998): Law and Finance. "Journal of Political Economy", Vol. 106.
 99. Lee K.W., Lev B., Yeo G. (2007): Organizational Structure and Earnings Management. "Journal of Accounting, Auditing & Finance", Vol. 22.
 100. Leuz C.D., Nanda J., Wysocki P. (2003): Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison. "Journal of Financial Economics" September, Vol. 69, Iss. 3.
 101. Levitt A. (1998): The Numbers Game. Speech Delivered at the NYU Center for Law and Business. New York, NY, September 28, https://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt (dostęp: 10.15.2015).
 102. Litwińczuk H. (1993): Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa.
 103. Machuga S., Teitel K. (2007): The Effects of the Mexican Corporate Governance Code on Quality of Earnings and Its Components. "Journal of International Accounting Research", Vol. 6.
 104. Matsumoto D.A. (2002): Management's Incentives to Avoid Negative Earnings Surprises. "The Accounting Review", Vol. 77, No. 3.
 105. Matsuura S. (2008): On the Relation between Real Earnings Management and Accounting Earnings Management: Income Smoothing Perspective. "Journal of International Business Research" June, Suppl. 3, Vol. 7, Iss. S3.
 106. McKee T.H. (2005): Earnings Management. An Executive Perspective. Thomson, Stamford, Connecticut.
 107. McNicholsand M., Wilson G.P. (1988): Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad Debt. "Journal of Accounting Research", Vol. 26, Supplement.
 108. Michelson S.E., Jordan-Wagner J., Wootton C.W. (1995): A Market Based Analysis of Income Smoothing. "Journal of Business Finance and Accounting" December, Vol. 22, Iss. 8.
 109. Moehrle S.R. (2002): Do Firms Use Restructuring Charge Reversals to Meet Earnings Targets. "The Accounting Review", Vol. 77, No. 2.
 110. Moses O.D. (1987): Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using Accounting Changes. "The Accounting Review", Vol. LXII, No. 2.
 111. Miller P.B.W., Bahson P.R. (2002): Quality Financial Reporting. McGraw-Hill, New York.
 112. Oyer P. (1998): Fiscal Year Ends and Non-Linear Incentive Contracts: The Effect on Business Seasonality. "Quarterly Journal of Economics" February, Vol. 113, Iss. 1.
 113. Payne J.L., Robb S.W.G (2000): Earnings Management: The Effect of Ex Ante Earnings Expectations. "Journal of Accounting, Auditing and Finance" Fall, Vol. 15, Iss. 4.
 114. Perry S., Williams T. (1994): Earnings Management Preceding Management Buyout Offers. "Journal of Accounting and Economics", No. 18.
 115. Piosik A. (2011): Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników. W: Rachunkowość a controlling. Red. E. Nowak, M. Nieplowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 116. Piosik A. (2013): Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badania empiryczne [w:] Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o rachunkowości. Red. A. Piosik. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 117. Piosik A., Rowińska M. (2010): Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 55 (111).
 118. Piosik A., Rowińska M. (2012): Determinants of Long-Lived Asset Impairments. Evidence from Poland. "Journal of Economics and Management", Vol. 8, s. 71-104, http://web.ebscohost.coin/.
 119. Piosik A., Strojek-Filus M. (2013): An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting - Evidence of Survey Research Results. Scientific Annals of the "Alexandra Ioan Cuza" University of Iaşi, Economic Sciences, No. 60 (2), http://saaic.feaa.uaic.ro/index.php/saaic/article/view/97/pdf_38 (dostęp: 15.07.2015).
 120. Rangan S. (1998): Earnings Management and the Performance of Seasoned Equity Offerings. "Journal of Financial Economics", No. 50.
 121. Rees L., Gill S., Gore R. (1996): An Investigation of Asset Write-Downs and Concurrent Abnormal Accruals. "Journal of Accounting Research", Vol. 34.
 122. Riedl E.J. (2004): An Examination of Long-Lived Asset Impairments. "The Accounting Review", Vol. 79, No. 3.
 123. Ronen J. Sadan S. (1975): Do Corporation Use Their Discretion in Classifying Accounting Items to Smooth Reported Income? "Financial Analyst Journal" September-October, Vol. 31, Iss. 5.
 124. Ronen J., Yaari V. (2010): Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice, and Research. Springer, New York.
 125. Rosner R.L (2003): Earnings Manipulation in Failing Firms. "Contemporary Accounting Research", Vol. 20, No. 2.
 126. Sankar M.R., Subramanyam K.R. (2001): Reporting Discretion and Private Information Communication through Earnings. "Journal of Accounting Research", Vol. 39, No. 2.
 127. Sarkar J., Sarkar S., Sen K. (2008): Board of Directors and Opportunistic Earnings Management: Evidence from India. "Journal of Accounting, Auditing & Finance" Fall, Vol. 23, Iss. 4.
 128. Saudagaran S.M., Sepe J.F. (1996): Replication of Moses' Income Smoothing Test with Canadian and UK Data. A Note. "Journal of Business Finance and Accounting" October, Vol. 23, Iss. 8.
 129. Sawicki K. (1997): Polityka bilansowa a badanie rocznych sprawozdań finansowych. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", nr 40, Warszawa.
 130. Sawicki K. (2000): Polityka rachunkowości i polityka bilansowa - teoria i praktyka. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. J. Wojtyła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 131. Sawicki K. (2009): Polityka bilansowa jako element polityki ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. K. Sawicki. Wydawnictwo EKSPERT Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 132. Schipper K. (1989): Commentary on Earnings Management. "Accounting Horizons" December.
 133. Schipper K., Vincent L. (2003): Earnings Quality. "Accounting Horizons", Supplement.
 134. Sloan R.G. (1996): Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash-Flows about Future Earnings? "The Accounting Review", Vol. 71.
 135. Shaw K.W. (2003): Corporate Disclosure Quality, Earnings Smoothing, and Earnings ' Timelines. "Journal of Business Research", Vol. 56.
 136. Stępień K. (2014): Polityka rachunkowości w teorii i w prawnych regulacjach rachunkowości. W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa.
 137. Strojek-Filus M. (2013): Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 138. Strong J., Meyer J.R. (1987): Asset Write-Downs: Managerial Incentives and Security Returns. "Journal of Finance", Vol. 42, Iss. 3.
 139. Subramanyam K.R. (1996): The Pricing of Discretionary Accruals. "Journal of Accounting and Economics" August-December, Vol. 22, Iss. 1-3.
 140. Teoh S.H., Welch I., Wong T.J. (1998): Earnings Management and Underperformance of Seasoned Equity Offerings. "Journal of Financial Economics" October, No. 50.
 141. Teoh S.H., Wong T.J., Rao G. (1998): Are Accruals during Initial Public Offerings Opportunistic? "Review of Accounting Studies", No. 3.
 142. Trueman B., Titman S. (1988): An Explanation for Accounting Income Smoothing. "Journal of Accounting Research", No. 26, Supplement.
 143. Tucker J.W., Zarowin P.A. (2006): Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? "Accounting Review" Jan 2006, Vol. 81, Iss. 1.
 144. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, Nr 121 poz. 591.
 145. Van Tendeloo B., Vanstraelen A. (2008): Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from the Private Client Segment Market. "European Accounting Review" Vol. 17, No. 3.
 146. Walińska E. (2010): Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków. W: Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Red. E. Walińska. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 147. Walsh P., Craig R., Clarke F. (1991): Big Bath Accounting Using Extraordinary Items Adjustments: Australian Empirical Evidence. "Journal of Business Finance and Accounting" January, Vol. 18, Iss. 2.
 148. Wan Hussin W.N., Ripain N. (2003): IPO Profit Guarantees and Income Smoothing. SSRN.com.
 149. Weber J., Kufel M., red. (1993): Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała.
 150. Wojtowicz P. (2010): Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 151. Wykaz Kar Nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (2015). http://bip.knf.gov.pl/?l=/Komisja/050_Kary/kary.html (dostęp: 11.05.2015).
 152. Zarowin P. (2002): Does Income Smoothing Make Stock Prices More Informative? Working Paper.SSRN.com/abstract=315099 (dostęp: 15.05.2015).
 153. [www 1] http://ir.notoria.pl/(dostęp: 15.03.2013).
 154. [www 2] http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki (dostęp: 20.03.2013).
 155. [www 3] http://www.gpw.pl/lista_spolek (dostęp: 14.04.2013).
 156. [www 4] http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp: 20.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu