BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gurdek Magdalena (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
Obowiązki wójta, starosty i marszałka województwa w zakresie składania oświadczeń i informacji określonych w tzw. przepisach antykorupcyjnych
Responsibilities of Head of the Commune, Starost, and Chairman of Province in the Scope of Submitting Declarations and Information Determined in the So-Called Anti-Corruption Regulations
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2008, nr 2(11), s. 21-53
Słowa kluczowe
Urzędnik państwowy, Korupcja, Regulacje prawne
Public officials, Corruption, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przepisy prawa przewidują cały szereg obowiązków wójta, starosty i marszałka województwa w zakresie składania odpowiednich oświadczeń i informacji. Tego rodzaju regulacje mają zapobiegać powstawaniu zjawiska korupcji. W niniejszym opracowaniu chciałabym dokonać szczegółowej analizy przesłanek warunkujących powstanie obowiązku złożenia przez wójta, starostę i marszałka województwa określonego rodzaju oświadczeń czy informacji, terminów, w jakich powinni oni zadośćuczynić tym obowiązkom oraz skutków nieterminowego wywiązania się z nałożonych nań obowiązków. (fragment tekstu)

Provisions of law provide for the whole series of responsibilities of head of the commune, Starost and Chairman of Province in the scope of submitting adequate declarations and information. Such type of regulations are to prevent occurrence of a phenomenon of corruption. However, these regulations are ambiguous, imprecise and in relation with it they cause many interpretative problems, in the result of which they do not allow effectively counteract the phenomenon of corruption occurring in the self-government. In the hereby elaboration the author carried out a detailed analysis of prerequisites conditioning emergence of obligation of submitting by the head of the commune, Starost and Chairman of Province the defined type of declarations or information, time limits which they should discharge these obligations and results of not acquitting themselves from the imposed obligations in time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999.
  2. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006.
  3. Gurdek M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 10.
  4. Gurdek M., Wygaśnięcie mandatu wójta, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 11.
  5. Piskorz-Ryń A., Co zrobić z bublem? Wspólnota nr 9, 2007.
  6. Płażek S., Niezłożenie oświadczenia w terminie musi być zawinione, Wspólnota 2007, nr 17.
  7. Płażek S., Ocena funkcjonowania przepisów tzw. antykorupcyjnych o obowiązku składania oświadczeń i informacji przez pracowników samorządowych, referat wygłoszony podczas seminarium pt. Stosunki pracy pracowników samorządowych - ocena istniejącej regulacji i perspektywy zmian, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego UJ w dniu 27 września 2007 r., Kraków, maszynopis.
  8. Płażek S., Władze gminy [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, LexisNexis 2005.
  9. Płażek S., Za późno na żale, Wspólnota 2007, nr 7.
  10. Szewc A., Kiedy wygasa mandat - głos w dyskusji, Wspólnota 2007, nr 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu