BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyniak Monika (Uniwersytet Śląski)
Tytuł
Status prawny jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa prywatnego
Legal Status of an Auxiliary Entity of the Commune in the Private Law Sphere
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2008, nr 3(12), s. 72-108
Słowa kluczowe
Gmina wielkomiejska, Status prawny, Prawo cywilne
Big-city district, Legal status, Civil law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W kręgu zainteresowania niniejszego opracowania jest analiza de lege lata regulacji prawnych w zakresie upodmiotowienia jednostek pomocniczych gminy. Mając na uwadze pomocniczy charakter tych jednostek, ich rolę i znaczenie w strukturze gminy, kwestia statusu prawnego jednostek pomocniczych w sferze prawa prywatnego jawi się jako jedno z istotnych zagadnień problematyki samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)

The author indicates that any legal rule does not attribute status of a legal person to the auxiliary entities of a commune (the village bailiff, housing estates, quarters). A legal person is here exclusively the commune, acting by its organs. An auxiliary entity of the commune was not equipped with capability of legal transactions as an organisational entity which does not have status of a legal person, the title to management of its property and disposing it, is exclusively derived from a resolution of the Commune Council. The scope of transactions performed by the auxiliary entity of the commune in the sphere of disposing the communal property enables to separate independent and dependent transactions. Capability to undertake independent transactions on behalf of the commune enables the auxiliary entities to use the court capability in these matters. The author perceives in such a solution some incompatibility of legislative assumptions, because the auxiliary entity of the commune was refused status of a legal person and capability to legal transactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W., Samorząd terytorialny w orzecznictwie, Warszawa 1994.
 2. Agopszowicz A., [w:] A. Agopszowicz (red.), Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 324.
 3. Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997.
 4. Agopszowicz A., Zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, [w:] Zagadnienia prawa cywilnego, samorządowego i rolnego. Pamięci Prof. W. Pańki, Katowice 1993.
 5. Bandarzewski K., [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel (red.), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 174.
 6. Bandarzewski K., [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, s. 441.
 7. Bandarzewski K., Chmielnicki P., Mączyński M., Płażek S., Jednostki pomocnicze gminy, Kraków 2002.
 8. Bandarzewski K., Problematyka mienia jednostek pomocniczych, [w:] Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata (red.), Opole 2002.
 9. Bieniek G., Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007.
 10. Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustaw o dawstwa a polskiego, Warszawa 1928.
 11. Błaś A., Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, S. Dolata (red.), Opole 2002.
 12. Broniewicz W., Glosa do uchwały SN z dnia 16 kwietnia 1991 r. (III CZP 23/91), Przegląd Sądowy 1992, nr 9.
 13. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003.
 14. Chmaj M. (red.), Leksykon samorządu terytorialnego, Warszawa 1999, s. 89.
 15. Chmielnicki P., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 11 maja 2004 r. III SA/Kr 61/2004, publ. Jurysta 2004, nr 10.
 16. Chmielnicki P., Organy gminy a organy jednostki pomocniczej, Wspólnota 2004, nr 9.
 17. Chmielnicki P., Statuty jednostek pomocniczych gminy. Wzory z komentarzem, Warszawa 2004.
 18. Chmielnicki P., Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego w obrocie prawnym, Samorząd Terytorialny 1999, nr 12.
 19. Chmielnicki P., Zdolność sądowa jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1999, nr 6.
 20. Czechowski P., Jaroszyński A., Piątek S., Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem, Warszawa 1997.
 21. Dolnicki B., Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2004, nr 1-2.
 22. Dolnicki B., Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej, skrypty Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989.
 23. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 2006.
 24. Dybowski T., Mienie komunalne, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1-2.
 25. Golat R., Gmina nie może udzielić sołectwu dotacji, GSiA 2005 r, nr 15/16.
 26. Gończar M., Samorząd wsi - historia i nowe możliwości, Warszawa 1990.
 27. Jackowiak Cz., Dzielnicowe rady narodowe i ich organy pomocnicze, Zeszyty Naukowe UAM - Prawo 1958, nr 6.
 28. Jędrzejewska M., Problemy wynikające z regulacji zdolności sądowej w kodeksie postępowania cywilnego, Przegląd Sądowy 1993, nr 10, poz. 44.
 29. Klat-Wertelecka L., Sytuacja prawna jednostek pomocniczych, Acta Universitatis Wratislaviensis 1996, Prawo tom 256.
 30. Klein A., Ewolucja instytucji osobowości prawnej, [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego, E. Łętowska (red.), Wrocław 1983.
 31. Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, Samorząd Terytorialny 2001, nr 11.
 32. Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań 1994.
 33. Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000.
 34. Mizera M., Zdolność sądowa, interwencja uboczna oraz postępowanie nakazowe i upominawcze, Nowe Prawo 1990, nr 10-12.
 35. Molenda J., [w:] A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, Warszawa 1998.
 36. Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1990.
 37. Nowacka E., Funkcje samorządu terytorialnego a jednostki pomocnicze, Samorząd Terytorialny 1991, nr 11-12.
 38. Nowacka E.J., Polski Samorząd Terytorialny, Warszawa 2006.
 39. Oleszko A., Gmina jako osoba prawna (zagadnienia konstrukcyjne), Samorząd Terytorialny 1992, nr 6.
 40. Pańko W., Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1-2.
 41. Piątek S., Przepisy gminne o zasadach zarządu mieniem gminy, Samorząd Terytorialny z 1992 r., nr 1-2, poz. 21.
 42. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 3, Warszawa 1997.
 43. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 9, Warszawa 2007.
 44. Rajca L., Konstrukcja osobowości prawnej samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2004, nr 3.
 45. Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2000.
 46. Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2001.
 47. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999.
 48. Szarek R., Glosa do uchwały SN z 25 kwietnia 1996 r., Samorząd Terytorialny 1997, nr 6.
 49. Szarek R., Komunalizacja mienia gromadzkiego, Radca Prawny 1997, nr 6.
 50. Szarek R., Uprawnienia sołectw w zakresie zarządzania mieniem, GSiA 2004, nr 4.
 51. Szczepaniak R., W kwestii cywilnoprawnej reprezentacji gminy, Samorząd Terytorialny 1995, nr 7-8.
 52. Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2005.
 53. Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Samorząd gminny. Komentarz, Warszawa 2000.
 54. Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000.
 55. Wagner P., Glosa do uchwały SN z dnia 16 kwietnia 1991 r., (111 CIP 23/91J, OSP 1993, nr 2, poz. 28.
 56. Wolanin M., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 1998.
 57. Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986.
 58. Zawadzka B., Status prawny jednostek pomocniczych, Wspólnota 1995, nr 16.
 59. Zell Z., Ustrój sołectwa - wzorzec sołectwa, objaśnienia, orzecznictwo, herby, Warszawa - Zielona Góra 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu