BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fleszar Józef (Politechnika Koszalińska), Chojnacki Jerzy (Politechnika Koszalińska), Sławiński Kazimierz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn rolniczych
Evaluation of work safety in the use of agricultural machinery
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 833-840, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Agriculture, Machinery and equipment, Security, Health and safety at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Duża różnorodność występujących konstrukcji maszyn i urządzeń, stawia przed eksploatatorami wy sokie wymagania pod względem ich wiedzy oraz specjalnych umiejętności dla bezpiecznego i efektyw nego ich użytkowania. Eksploatacja maszyn i urządzeń często odbywa się w warunkach środowiska natu ralnego, charakteryzującego się niesprzyjającymi warunkami pracy oraz wieloma trudnościami, których źródłem są zmienne warunki atmosferyczne i terenowe. Konsekwencją tych złożonych czynników pro dukcyjnych jest pogorszenie się bezpieczeństwa użytkowania maszyn i występujące często sytuacje sprzyjające wypadkowości. Przeważająca większość - 93,1% - przyczyn wypadków przy pracy w rolnic twie polskim, związana jest z użytkowaniem maszyn i narzędzi rolniczych. Tylko 6,9% ogólnej ilości wypadków przy pracy wynika z powodu uderzenia czy pogryzienia przez obsługiwane zwierzęta. Z ilości ogólnej wypadków wynika, że nastąpiła istotna poprawa bezpieczeństwa pracy w roku 2013 w stosunku do roku 2005, w którym ogółem zdarzyło się 20869 wypadów, podczas gdy w 2013 było ich 15806, czyli mniej o ok. 24%. (abstrakt oryginalny)

Large variety of existing machinery and equipment construction, poses in front of exploitations' high demands in terms of their special knowledge and skills for safe and effective use. Operation of machinery and equipment is often done in environmental conditions characterized by unfavorable working condi tions and many difficulties posed by changing weather and terrain conditions. The consequence of these complex factors of production is the deterioration of the safe use of machinery and frequently occurring situations conducive to accidents. An overwhelming majority - 93.1% - the causes of accidents at work in polish agriculture is connected with the use of agricultural machinery and tools. Only 6.9% of the total number of accidents at work due because of the impact or bitten by supported animals. From the amount of the total accidents it shows that there was a significant improvement in safety in 2013 compared to 2005, in which the total happened to 20869 outings, while in 2013 there were 15,806, which is lower by approximately 24%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, FAPA- SAEPR, Warszawa 2013r.
 2. Bezpieczeństwo pracy , "Builder", czerwiec 2015, s. 34.
 3. Dyrektywa 2006/42/WE, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, L 157/24 PL, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.6.2006, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=14551.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri= CELEX:32009L0104.
 5. Gierasimiuk J., Obowiązki i działania producentów i użytkowników maszyn dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE i 2009/104/WE. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, http://www.ciop.pl/CIOP PortalWAR/file/35925/Jozef_Gierasimiuk_Sawo2010.pdf.
 6. Groborz A., CIOP-PIB, Przyczyny techniczne wypadków w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2012 str. 26-28.
 7. Klembalska K.. Nowe podejście do oceny zgodności maszyn rolniczych w świetle nowelizacji dyrektywy maszynowej, PIMR Poznań 2010, www.pimr.poznan.pl /biul/2010_1_KK.pdf.
 8. Łabanowski W., Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. PIP - Główny Inspektor Pracy, Warszawa 2010.
 9. Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, Wydanie drugie czerwiec 2010 r. Komisja Europejska, Przedsiębiorstwa i Przemysł, http://ec.europa.eu/enterprise/ sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_pl.pdf.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymamagań bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie eksploatacji maszyn (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie eksploatacji maszyn (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
 13. Rozporządzenie MRiGŻ z 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. Nr 138, poz. 897 i zm.).
 14. Zapewnienie zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wskazówki dla producentów, dostawców i użytkowników maszyn według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (OJ L 157, 26, 9.06.2006) wprowadzonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 199 nr, poz. 1228), http://archiwum.ciop.pl/54469.
 15. Wypadki przy pracy w 2014r., Monitoring rynku pracy, Opracowanie sygnalne, GUS, Warszawa 17.03.2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy
 16. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 roku. http://www.krus.gov.pl/fileadmin/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu