BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgliński Włodzimierz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN)
Tytuł
Wizje, koncepcje, strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce
Visions, Concepts and Strategies for The Development of Polish Agriculture and Rural Areas
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2001, t. 1, s. 85-98, rys., bibliogr. 2 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej=Rural Areas and Agriculture on the Threshold of European Union
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Strukturalne przemiany w rolnictwie, Rozwój rolnictwa, Strategia rozwoju
Agriculture, Structural changes in agriculture, Rural development, Development strategy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Waga i złożoność tego problemu wynika z konieczności realizacji równocześnie kilku wielkich, wzajemnie uwarunkowanych wyzwań (celów), a mianowicie: restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zdolnego konkurować na rynku krajowym i europejskim, zmiany struktury zawodowej wsi dla zapewnienia pracy i godziwych dochodów, nadrobienia historycznych zapóźnień w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej wsi dla tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi, wprowadzenia ładu przestrzennego i zachowania równowagi środowiskowej na obszarach wiejskich, zapewnienia równowagi międzyregionalnej, tj. równowagi między zróżnicowanymi regionami, przy jednoczesnym ograniczeniu narastającej polaryzacji i dysproporcji w rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich.(fragment tekstu)

The article discusses all the current governmental strategies for regional development, as well as the 16 strategics at voivodship (provincial) level, in regard to the subject matter within them involving agricultural and rural development. All of the aforementioned documents see the matter in hand as one of the main strategie ob-jectives and priorities. In particular, there is an emphasis on the restructuring and modernisation of an agriculture capable of competing on domestic and European markets: on changes in occu-pational structure and the multifunctional development or rural areas to ensure work and adequate income: on the overcoming of historically-conditioncd backwardness in the development of tech-nical and social infrastructure to create conditions for economic and civilisational development in rural areas; on the introduction of spatial order and the retention of environmental balance in rural areas, and on the safeguarding of the inter-regional balance (i.e. that between diversified regions), in such a way that polarisation and excessive disproprotions in the development of different rural areas be avoided. However, the attainment of all these goals will entail the formulation of a new philosophy where socioeconomic structural policy as regards rural areas and agriculture is concerned. In such a policy, agriculture and rural areas must become a matter of interest to the whole nation, since it will require the agreement of all politicial forces and the whole of society to the necessary transfer of resources required, if villages and agriculture arc to share in the benefits of the whole country's development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przyszłość wsi polskiej, wizje, strategie, koncepcje. 2001, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  2. Woś A., 1999, Strategie transformacji rolnictwa, [w:] Strategiczne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa. RCSS - Rada Społeczno-Gospodarcza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu