BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz-Lach Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia
Crimes Arising from Ignorance or Forgetfulness
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 4, s. 173-186
Słowa kluczowe
Przestępczość, Odpowiedzialność, Prawo karne, Naruszenie przepisów prawa, Kodeks postępowania karnego, Postępowanie karne, Postępowanie dowodowe
Crime, Responsibility, Criminal Law, Violation of the law, Code of Criminal Procedure, Criminal procedure, Evidence proceeding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem tego artykułu jest umiejscowienie przestępstw z niewiedzy lub zapomnienia w strukturze przestępstwa i określenie, na jakiej podstawie można sprawcy w takim przypadku przypisać odpowiedzialność karną. Autorka zaproponowała przypisanie sprawcom tego rodzaju przestępstw umyślności, co jest pochodną przyjęcia określonych domniemań (wynikających z domniemania znajomości prawa) i braku jednoznacznych kryteriów pozwalających na praktyczne odróżnienie zamiaru ewentualnego od tzw. świadomej nieumyślności. Taki zabieg otwiera możliwość nowego spojrzenia na problem strony podmiotowej, pozwalający na jej odtworzenie w oparciu nie tylko o intuicję, lecz także o argumentację prawną i wnioskowania z wyniku postępowania dowodowego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to place crimes based on ignorance or forgetfulness in the structure of a criminal act. It also aims to establish the basis on which criminal liability may be attributed. The author proposes to classify these crimes as voluntary, which is a consequence of some presumptions, like the presumption of general knowledge of the applicable law, and the lack of unambiguous criteria for the distinction between conditional intention (dolus eventualis) and recklessness in practice. This idea enables to see the problem of the intention from a new angle, based not only on intuition, but also on the legal argumentation and interference from the evidence proceeding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Chmiel, Kilka uwag o tzw. przestępstwach z zapomnienia, "Palestra" 1991, nr 3-4.
 2. B. Bielski, Gdy sąd słyszy "nie pamiętam", "Prokuratura i Prawo" 2005, nr 2.
 3. E. Hryniewicz, Skutek w prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" 2013, nr 7-8.
 4. J. Wessels, W. Beulke, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, C.F. Müller, Heidelberg 2005.
 5. Ł. Pohl, Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Wyd. Ars boni et aequi, Poznań 2013.
 6. M. Kowalewska, Przestępstwa z zapomnienia, "Prokuratura i Prawo" 2015, nr 3.
 7. M. Kowalewska, Zamiar ewentualny w świetle psychologii, maszynopis rozprawy doktorskiej, Poznań 2014, repozytorium.amu.edu.pl.
 8. M. Król-Bogomilska, Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione wskutek zapomnienia, "Zeszyty Naukowe IBPS" 1979, nr 12.
 9. M. Królikowski, Komentarz do art. 28 k.k., w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015.
 10. M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego państwa prawnego - kilka uwag, w: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 11. T. Lenckner, w: A. Schönke, H. Schröder (red.), Strafgesetzbuch. Kommentar, C. H. Beck, München 1991.
 12. T. Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, C. H. Beck, München 1997.
 13. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015, poz. 396.
 14. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, PWN , Warszawa 1973.
 15. W. Wolter, Oceny prawnokarne zapomnienia, "Państwo i Prawo" 47, 1985, z. 5.
 16. Wyroki TK z 27 listopada 2006 r. (K 47/04); z 20 listopada 2002 r. (K 41/02); z 30 października 2001 r. (K 33/00); z 14 lipca 2010 r. (Kp 9/09).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu