BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nazarczuk Jarosław M. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Polski w latach 2001 - 2010, w kontekście modelu wzrostu Solowa
Factors of Economic Growth in Poland During Years 2001-2010 in the Context of Solow's Growth Model
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 21-33, tab., bibliogr. s. 32-33
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Czynniki wzrostu gospodarczego
Economic growth, Economic growth model, Factors of economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja głównych składowych i tendencji procesu wzrostu polskiej gospodarki w latach 2001 - 2010. Analizę oparto na dekompozycji PKB z wykorzystaniem jednego z modeli neoklasycznego wzrostu gospodarczego, tj. modelu wzrostu Solowa. Dane źródłowe zaczerpnięto z Raportów o stanie gospodarki, publikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i danych GUS. Wyniki otrzymanych analiz wykazały, że w latach 2001 - 2010 podstawowym czynnikiem popytowym, wpływającym na wzrost gospodarczy Polski, był wzrost spożycia ogółem, w tym w szczególności spożycia indywidualnego, oraz wzrost akumulacji w gospodarce, uzależniony od koniunktury gospodarczej. Wśród determinant podażowych decydujące znaczenie przypisano wzrostowi ogólnej produktywności czynników produkcji oraz wzrostowi kapitału trwałego. Oddziaływanie zasobów pracy przyjęło natomiast zróżnicowany charakter, uwarunkowany sytuacją społeczno-gospodarczą kraju. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to identify the major components and trends in the Polish economic growth during the years 2001-2010. The analysis was based on decomposition of the GDP, using one of the neoclassical economic growth models, namely the Solow's growth model. The source data was obtained from reports on the state of the economy published by the Ministry of Economy and data of the Central Statistical Office (GUS). The obtained analysis results show that during the years 2001-2010, the two major demand factors of Polish economic growth were: (i) growth of overall consumption, notably individual consumption, and (ii) increasing accumulation in the economy, dependent on the market situation. Among the supply determinants, particular importance was assigned to the rise in overall productivity of production factors and to fixed capital increase. The influence of labour resources varied depending on the socioeconomic situation of the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Rzońca A. 2010 Wzrost gospodarczy: znaczenie, zróżnicowanie, metody badania, [w:] Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza, (red.) L. Balcerowicz, A. Rzońca, Warszawa.
 2. Barro R. J., Sala-i-Martin X. 2004 Economic Growth, Cambridge.
 3. Bąkiewicz A., Żuławska U. 2010 Od teorii wzrostu do ekonomii rozwoju, [w:] Rozwój w dobie globalizacji, (red.) A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Warszawa.
 4. Bocian A. F. 2011 Makroekonomia wzrostu - uwarunkowania globalne, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(49).
 5. Dokurno Z. 2009 Modele endogenicznego wzrostu gospodarczego jako próba projekcji aktywności gospodarczej w warunkach integracji i  globalizacji, [w:] Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, (red.) M. Noga, M.K. Stawicka, Warszawa.
 6. Dürr E. 1993 Wachstumspolitik Theoretische Grundlagen und Wirtchafspolitische Konsequenzen, [in:] Allgemeine Wirtschaftspolitic, (eds.) O. Issing, H. Berg, München.
 7. Guerrini L. 2006 The Solow-Swan model with a bounded population growth rate, "Journal of Mathematical Economics", 42.
 8. Horodecka A. 2008 Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Warszawa.
 9. Jabłoński Ł. 2005 Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, Uniwersytet Rzeszowski, cz. 1, z. nr 6.
 10. Jones Ch. I. 2002 Introduction to Economic Growth, 2nd ed., New York.
 11. Kołodko G. 2010 Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, "Ekonomista", nr 1.
 12. Lucas R.E. 2010 O  mechanice rozwoju gospodarczego, [w:] Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Academia Oeconomica.
 13. Maddison A. 2001 The World Economy: A Millenial Perspective, Paris.
 14. Marks-Bielska R., Białobrzeska R. 2004 Conditions of Economic Development of Poland in the Context of Globalization, [in:] Unification of European Economies: Opportunities and Threats, (ed.) M. Kruszka.
 15. Moskwa A. 2007 Wzrost i rozwój gospodarczy, [w:] Ekonomia dla prawników i nie tylko, (red.) M. Bednarski, J. Wilkin, Warszawa.
 16. Nafziger E. W. 2006 Economic Development, Fourth Edition, Cambridge.
 17. Nazarczuk J.M., Marks-Bielska R. 2009 Czynniki wzrostu gospodarczego Polski, w świetle neoklasycznego modelu wzrostu, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, (red.) J. Sokołowski, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, T. 1, nr 39.
 18. Olszewska G.A. 2008 Egzogeniczne i endogeniczne modele wzrostu gospodarczego a transformacja gospodarcza, [w:] Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa.
 19. Piotrowska E. 2010. Czynniki wzrostu gospodarczego w ujęciu historycznym. Przegląd wybranych modeli wzrostu gospodarczego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(49).
 20. Polska 2011. Raport o stanie handlu zagranicznego 2011, Warszawa.
 21. Rapacki R., Próchnik M. 2009 Rachunek wzrostu gospodarczego w krajach transformacji w latach 1990 -2003, [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, (red.) R. Rapacki, Warszawa.
 22. Raport o stanie gospodarki 2007, 2010, 2011, Warszawa.
 23. Solow R.M. 1956 A Contribution to the Theory of Economic Growth, ,,The Quarterly of Journal of Economics", Vol. 70, No. 1.
 24. Tomaszewicz Ł., Świeczewska I. 2011 Czynniki wzrostu efektywności sektorów polskiej gospodarki, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(50).
 25. Weil D. N. 2005. Economic Growth, Boston.
 26. Wilkin J. 2003a. Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, (red.) A. Bołtromiuk, Białystok.
 27. Wilkin J. 2003b Rozwój gospodarczy a  rozwój człowieka, Wykład wygłoszony na inauguracji roku akademickiego (2002/2003) na Wydziale Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie.
 28. Woźniak M.G. 2006 Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i  regionalizacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, cz. 2, z. nr 9, Rzeszów.
 29. Woźniak M.G. 2008 Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu