BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Sfera B+R w działalności przedsiębiorstw
R&D in Enterprises
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 55-75, rys., tab., bibliogr. s. 74-75
Słowa kluczowe
Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Innowacje, Przedsiębiorstwo, Badania i rozwój (B+R)
R&D in the enterprise, Innovations, Enterprises, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalności B + R w przedsiębiorstwach i skuteczne stosowanie innowacji umożliwiają przetrwanie i zdobycie lepszej pozycji na rynku międzynarodowym. Rozwój tej sfery wymaga znacznych nakładów finansowych, co, niestety, nie jest jednym z atutów Polski zarówno w sferze wydatków rządowych, jak i wydatków własnych przedsiębiorstw. W tym kontekście, istotne jest także, aby zmienić mentalność przedsiębiorców i ich determinację w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne źródła finansowania aktywności badawczo-rozwojowej. Stymulowanie działalności B + R oraz działalności innowacyjnej może stanowić podstawę do poprawy konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Niniejszy artykuł wyjaśnia: główne cechy działalności badawczo-rozwojowej, jej uwarunkowania i zasadnicze znaczenie marketingu i wiedzy w działalności badawczo-rozwojowej. (abstrakt oryginalny)

Maintaining a high level of R&D and efficient innovation can enable enterprises to survive and win a better position in the international market. Both these fields require considerable amounts of money, which, unfortunately, is not one of Poland's strengths, neither in terms of government spending nor enterprises' own resources. It is also essential to change the mentality entrepreneurs and encourage them to apply for both national and EU funding. Stimulation of R&D and innovation can become a basis for improving the competitiveness of the companies in the domestic and international market. This article discusses the main characteristics of research and development activity, its main determinants and the importance of marketing and knowledge in R&D. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. 2004 Innowacje a rozwój gospodarczy, "Problemy Jakości", nr 7.
 2. Baruk J. 2006 Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń.
 3. Bogdanienko J. 1998 Zarządzanie innowacjami, Warszawa.
 4. Cohen W.M., Levinthal D.A. 1990 Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, Administrative Science Quarterly, No. 35 (1).
 5. Dworczyk M., Szlasa R. 2001 Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa.
 6. Gołębiowski T. 1994 Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie międzynarodowym, w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, (red.) T. Gołębiowski, Warszawa.
 7. Janasz W. 2006 Innowacje, badania i rozwój w przemyśle, w:] Elementy strategii rozwoju przemysłu, (red.) W. Janasz, Warszawa.
 8. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J. 2001 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia, T. 371, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Janasz W., Kozioł K. 2007 Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa.
 10. Janicki A. 1999 Dobór kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstwa wirtualnych, w:] Innowacje i ich ocena techniczno-ekonomiczna w przemyśle, Materiały konferencyjne, Warszawa.
 11. Kisielnicki J. 2003 System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (red.) J. Kisielnicki, Monografie i opracowania Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, nr 4, Warszawa.
 12. Kolarz M. 2006 Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, Katowice.
 13. Kotler P. 1995 Marketing-Management, Stuttgart.
 14. Krawiec F. 2000 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Warszawa.
 15. Marciniak S. 2000 Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa.
 16. Mroczko F. 2004 Ryzyko innowacji opartej na wiedzy, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, (red.) E. Urbańczyk, Szczecin.
 17. Mroczko F. 2006 Wiedza w procesach B+R [w:] G. Kobyłko, M. Morawski (red.), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Warszawa.
 18. Nasierowski W. 1997 Zarządzanie rozwojem techniki, Warszawa.
 19. Nauka i technika w 2001 roku 2003 , GUS, Warszawa.
 20. Niedbalska G. 1999 Definicje pojęć z zakresu statystyki, nauki i techniki, GUS, Warszawa.
 21. Pawłowski J. 2005 Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 22. Penc J. 1999 Innowacje i zmiany w firmie, Warszawa.
 23. Pleschak F., Werner H., Wupperfeld U. 1994 Innovationsorientierte kleine Unternehmen, Wiesbaden.
 24. Pomykalski A. 1997 Innowacje, Łódź.
 25. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002 Zarządzanie wiedzą w organizacji, Kraków.
 26. Roussel P. A., Saad N. K., Erickson T. J. 1991 Thirdgeneraion R&D, Arthur D. Little Inc., Harvard Business School Press, Boston.
 27. Rychtowski S. 2004 Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław.
 28. Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 29. Simon H.A. 1991 Bounded Rationality and Organizational Learning, Organization Science, No. 2(1).
 30. Słownik języka polskiego 1978, (red.) M. Szymczak, Warszawa.
 31. Słownik poprawnej polszczyzny 1973, (red.) W. Doroszewski, Warszawa.
 32. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 1989, (red.) Wł. Kopaliński, Warszawa.
 33. Słownik wyrazów obcych 1980, (red.) J. Tokarski, Warszawa.
 34. Sosnowska A. 2001 Formy powiązań sfery B+R ze sferą produkcji, [w:] Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, (red.) K. Poznańska, Warszawa.
 35. Stańczyk-Hugiet E. 2004 Organizacyjne uwarunkowania implementacji strategii wiedzy, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność gospodarki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1045, Wrocław.
 36. Zacher L. W. 2003 Społeczeństwo wiedzy in statu nascendi, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (red.) J. Kisielnicki, Monografie i opracowania, nr 4, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu