BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zielińska-Szczepkowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Zielińska Agata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) Olsztyn
Rural Development in the Context of Sustainable Forest Management on the Example of the Regional Directorate of State Forests in Olsztyn
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 1 (9), s. 136-150, rys., bibliogr. 33 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gospodarka leśna, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Forest economy, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Leśnictwo oraz obszary wiejskie są ze sobą silnie powiązane, z czego wynika ich wzajemne oddziaływanie. Stosowany dziś model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz dostrzeganie potrzeby postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przekładają się na odpowiednią politykę leśną, dając także szansę rozwoju obszarom wiejskim. Przykład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Olsztynie wskazuje na korzystny wpływ leśnictwa na ten sektor gospodarki. Może on przyjmować następujące formy: tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach bezpośrednio związanych z podstawową działalnością gospodarczą w lesie (prace zalesieniowe i pielęgnacyjne) oraz w przemysłach bazujących na gospodarce leśnej: meblarskim, tartacznym czy papierniczym. Lasy dla obszarów wiejskich to także źródło taniego surowca opałowego, gwarant pewnych wpływów do budżetów lokalnych z tytułu podatku leśnego czy też miejsce pozyskiwania owoców runa leśnego. Te i wiele innych wymiarów współpracy na styku gospodarki leśnej oraz wsi dają efekt synergii, wspierając ich rozwój w skali całego regionu. Celem artykułu jest próba wskazania, że racjonalna gospodarka leśna może stanowić ważny instrument oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich. Publikacja została przygotowana na podstawie literatury przedmiotu, opracowań przygotowywanych przez Główny Urząd Statystyczny, danych dostępnych na stronach internetowych Lasów Państwowych (LP) oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego w 2011 r. na grupie 21 nadleśniczych zarządzających na terenie RDLP Olsztyn. Respondenci coraz częściej zauważają potrzebę współpracy z mieszkańcami wsi na rzecz wspólnego wypracowywania modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, konsultując swoje decyzje m.in. przy okazji szacowania wielkości detalicznej sprzedaży drewna i możliwości jego samowyrobu. Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych nie zauważa szansy rozwoju innych niż tradycyjne produkcyjne kierunki gospodarki leśnej.(abstrakt oryginalny)

Underdevelopment of rural areas, in spite of many advantages of living there, causes the need of searching for the new directions of the development of these areas. Due to the interaction between the rural area and forest, we can expect that the development of one area will be an opportunity for the other one. This is possible due to the implementation of sustainable development idea, taking place in current transformation of forest management and agriculture. The present policy of rural development in Poland is a significant tool for implementation of forestry-related activities. Therefore, the purpose of this article is to present that the rational forest management can be an instrument of influence on the development of rural areas. In the article, besides the results of a survey that was carried out, Polish and foreign literature, as well as statistical data were used. The empirical material that forms the basis of this work was collected during surveys conducted in 2011 on a sample of 21 representatives of managerial staff from the Regional Directorate of State Forests in Olsztyn. The results of a survey indicate that in the areas where we can find real and economically measurable effects of the implications of the rational forest management principles there are mainly: •• a reduction of unemployment rate by creating jobs directly in forest management, as permanent and seasonal work; •• development of forestry-connected sectors and owing to the fact growth of employment rate in the region (paper industry, furniture, woodworking); •• economic benefits and maintaining traditions associated with gathering undergrowth goods (fruit, mushrooms etc.); •• stable and reliable income to government budgets from forest taxes; •• collaboration with local institutions, associations, institutions in order to co-create strategies, develop plans and environmental awareness; •• support to hunting economy; •• enhance the advantages of the region in the context of the tourist and recreation services. The impact of the forest management is not limited to the described benefits that can be economically measured. We should not forget about a number of other advantages which are delivered for the society indirectly or which are difficult in the valuation, eg. the beauty of the landscape or clean air. In that case, it is worth perceiving a forest not only through the prism of a large area, but also as an economic sector strongly related to the rural development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza sytuacji na rynku pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2013 roku. Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2013 rok, 2014, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector, 2013, Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela.
 3. Becla A., Czaja S., 2002, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Borecki T., Stępień E., 2012, Metodyczne przesłanki strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce, Sylwan 156(12), s. 914-922.
 5. Grzywacz A., 2010, Wartość rynkowa zbiorów grzybów jadalnych z polskich lasów, Sylwan 154(11), s. 731-741.
 6. Hopwood B., Mellor M., O'Brien G., 2005, Sustainable development: mapping different approaches, Sustainable Development, vol. 13, s. 38-52.
 7. Jaszczak R., 2014, Podział lasu na gospodarstwa w Polsce, Sylwan 158(4), s. 298-305.
 8. Kisiel R., 2013, Przemiany w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich, [w:] R. Marks-Bielska, R. Kisiel (red.), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. UWM w Olsztynie, s. 11-24.
 9. Kisiel R., Zielińska-Szczepkowska J., Niedziejko A.M., 2014, Fundusze europejskie jako instrument wsparcia gospodarki turystycznej na obszarze Suwalszczyzny, Polityka Gospodarcza, nr 1, s. 8-25.
 10. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działań dotyczącego gospodarki leśnej w UE, 2006, Bruksela.
 11. Komunikat Prasowy. Strategia leśna UE Komisja Europejska, 2013, Bruksela.
 12. Leśnictwo 2007, 2007, GUS, Warszawa.
 13. Leśnictwo 2009, 2009, GUS, Warszawa.
 14. Leśnictwo 2013, 2013, GUS, Warszawa.
 15. Leśnictwo 2014, 2014, GUS, Warszawa.
 16. Marks-Bielska R., Zielińska A., 2014, Ocena wybranych metod szacowania pozaprodukcyjnych funkcji lasów, Ekonomia i Środowisko (1), Białystok, s. 34-45.
 17. Nogalski B., Klisz S., 2012, Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi: Polska i świat, CeDeWu, Warszawa.
 18. Płotkowski L., Zając S., 2004, Opracowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w regionie rolniczym, Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Ekonomiki i Polityki Leśnej, Warszawa.
 19. Poznański R., 2011, Prognoza użytkowania Lasów Państwowych na okres 2011-2020, Sylwan, 155 (12), s. 827-834.
 20. Poznański R., 2013, Ocena metod i zasad gospodarowania w Lasach Państwowych i w minionym dwudziestoleciu, Sylwan 157 (4), s. 298-305.
 21. Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa Olsztyn, 2003, Olsztyn, s. 3-28.
 22. Rocznik Statystyczny Pracy 2012, 2014, GUS, Warszawa.
 23. Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014, 2015, GUS, Olsztyn.
 24. Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGLP, 2007-2014, Pozyskane na wniosek o udostępnianie danych.
 25. Staniak M., 2009, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 9, z. 3 (27), s. 187-194.
 26. Staniszewski P., Janeczko E., 2012, Problemy udostępniania lasów w kontekście użytkowania zasobów runa, Studia i Materiały CEPL, Rogów, 14.3(32).
 27. System Informacji Zarządczej ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013.html, stan na 28.02.2015 r.
 28. Szymański K., 2012, Polska gospodarka leśna - efektywna czy zrównoważona? Analiza polskiego modelu gospodarki leśnej na podstawie modeli teoretycznych, [w:] Frączek M. (red.), Wokół gospodarki i administracji publicznej, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, s. 29-40.
 29. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991, nr 101, poz. 444.
 30. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. 2002, nr 200, poz. 1682.
 31. Wilderer P.A., 2007, Sustainable water resource management: the science behind the scene, Sustain Science, 2(1), s. 1-4.
 32. Źróbek-Różańska A., Nowak A., Nowak M., Źróbek S., 2014, Financial dilemmas associated with the afforestation of low-productivity farmland in Poland, Forests, 5(11), s. 2846-2864.
 33. Żmija J., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Barteczek, A. Rączaszek (red.), 2014, Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne166, Katowice, s. 149-158.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e.21.2016.1.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu