BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonomiczne znaczenie procesu wirtualizacji książek
Economic Importance of Books Virtualization Process
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 1 (9), s. 116-135, rys., bibliogr. 32 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Książka elektroniczna, Produkcja wydawnicza, Internet
e-book, Publishing production, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę określania ekonomicznych konsekwencji, jakie niesie ze sobą wirtualizacja książek. Podjęto tu problemem upowszechniania się książek elektronicznych, czyli e-booków, oraz implikacji, jakie ten fakt wywołuje po stronie konsumentów i producentów. Realizacji tego celu towarzyszy hipoteza głosząca, że wirtualizacja prowadzi do wypierania tradycyjnych dóbr informacyjnych, w tym mających fizyczną postać książek. Obszarem badawczym jest branża wydawnicza, której globalna wartość szacowana jest na 151 mld dol. Przy tak dużej wartości branży zmiany w formie książek prowadzą do dalekosiężnych reperkusji na rynkach pobocznych i w branżach powiązanych, związanych z ich czynnikami produkcji. Rozważona zmiana polega na wirtualizacji książek, co oznacza rozdzielenie nośnika treści od czytnika. Oznacza to również rozdzielenie procesu produkcji na dwa oddzielne dotyczące nośnika, właściwego e-booka oraz czytnika, czyli urządzenia do jego odtwarzania. Jest to model produkcyjny, który jak dotąd był wykorzystywany w stosunku do innych dóbr informacyjnych, głównie muzyki i filmów. Aby zmiany były możliwe, zarówno konsumenci, jak i producenci muszą uznać, że wybór książek elektronicznych jest dla nich bardziej korzystny. W artykule rozważania przeprowadzono na dwóch płaszczyznach, odpowiadających dwóm stronom rynku. W celu wyjaśnienia zachowań konsumentów przeprowadzono analizę kosztów rozpatrującą przyczyny "przerzucenia się" z konsumpcji książek tradycyjnych na e-booki. Polegało to na zestawieniu kosztów konsumpcji książek tradycyjnych i e-booków, co pozwala na wyznaczenie punktu obojętności, po przekroczeniu którego konsumpcja tych drugich jest bardziej korzystna. W odniesieniu do drugiej strony rynku, którą tworzą producenci (a w zasadzie reproducenci) książek elektronicznych, rozważania powiązano z cechami charakterystycznymi procesu produkcji dóbr informacyjnych. Pozwoliło to na ukazanie korzyści wynikających z faktu, że koszty krańcowe reprodukcji e-booków są bardzo niskie, bliskie zeru, co jest właściwe dla dóbr informacyjnych, a ulega wzmocnieniu w procesie wirtualizacji (koszty krańcowe coraz bardziej zbliżają się do zera). Przedstawienie natury procesu produkcji książek elektronicznych i ich redystrybucji za pośrednictwem Internetu pozwoliło dostrzec redukcję podmiotów w łańcuchu dostaw branży wydawniczej. Dla ukazania wielkości korzyści wynikających ze skrócenia łańcucha dostaw przeanalizowano, jak kształtują się ceny książek tradycyjnych i elektronicznych. Posłużono się tu danymi z księgarni internetowych Amazon.com i empik.com. Na drodze analizy porównawczej stwierdzono, że różnice cenowe na amerykańskim rynku książek nie są diametralne między segmentem książek tradycyjnych i e-booków, wynoszą maksymalnie kilkanaście procent. W Polsce sięgają natomiast około 34%, co związane jest zapewne ze stadium rozwoju, na jakim znajduje się polski rynek. Zestawienie dociekań na obu płaszczyznach pozwoliło wnioskować, że zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów rozwój segmentu e-booków może być bardziej korzystny. W przeprowadzonych analizach abstrahowano od czynników instytucjonalnych. Z tego względu pod koniec rozważań zaakcentowano kwestie problemowe związane z czynnikami kulturowymi, pozarynkowym obrotem e-bookami oraz korzyściami i kosztami społecznymi. W zakończeniu wysnuto wnioski co do potencjalnego wyparcia książek tradycyjnych przez elektroniczne. Należy domniemywać, że o ile wystąpią warunki przewidziane w artykule, ekspansja segmentu e-booków będzie postępować. Jednak kwestie problemowe będą działały jak ogranicznik, który nie pozwoli na całkowite wyparcie tradycyjnych książek.(abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to determine the economic consequences of books virtualization. The paper has been dealt with the problem of dissemination of electronic books (e-books) and the implications of this fact for consumers and producers. The realization of this goal is accompanied by a hypothesis according towhich virtualization leads to the displacement of traditional information goods, including those with physical form, like regular books. Research area is a global publishing market whose value is estimated at 151 billion USD. At so high value every change in the book's form leads to far-reaching repercussions on secondary markets, connected with production's factors associated with them. A considered change is virtualization of books, which means the separation of content from the reader there. This means separating the production process into two, that is media, the relevant e-book, and an e-reader, so a device to play it. It is a production model that has been used to other information goods, particularly music and movies. For the changes were made possible both consumers and producers need to recognize that the choice of e-books is more preferred for them. In order to explain the behavior of consumers the cause of "switch" from the consumption of traditional books to e-books has to be explained. The explanation is based on the comparison of consumption of cost of traditional books and e-books, which allows to determine the breakpoint beyond which the consumption of the e-book is more favorable. For the other side of the market, which is made up of e-book's producers (in fact reproducers), the discussion based on production process of information goods. This allowed to show the benefits of the fact that the marginal cost of reproduction of e-books is very low, close to zero, which is characteristic of information goods, compounded by their virtualization. The presentation of nature of e-books' production process and their redistribution over the Internet, shows the possibility of reduction of the entities from the supply chain. In order to present the value of profits from the shorting the supply chain, prices of regular and electronic books were analyzed. For that purpose data from online bookstores like Amazon.com and empik.com were used. Using comparative analysis, it was found that the prices on the US market were not diametrically different. On the Polish market they rise approximately 34%, which is related to the stage of market development. The summary of investigations at both levels allowed to conclude that the development of the e-book market could be more beneficial for both consumers and producers. The analyses abstracted from the institutional factors. For this reason, at the end of the discussion the problematic issues related to cultural factors, not-market e-books exchange and social benefits and costs were highlighted. In conclusion, proposals for potential crowding out regular books by electronic ones were put forward. It should be presumed that if any conditions laid down in the article happen, the expansion of the e-book market will follow. However, problematic issues will act as a limiter, which does not allow for the complete removal of traditional books. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amazon.com, 2015, Buy a Kindle, http://www.amazon.com/gp/product/B00I15SB16/ref=topnav_storetab_kinh (10.04.2015).
 2. Anderson C., 2008, Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań 2008.
 3. Bakos Y., Brynjolfsson E., 1999, Bundling information goods: pricing, profits, and efficiency, Management Science, vol. 45, no. 12, s. 1613-1630.
 4. Bakos Y., Brynjolfsson E., 2000, Bundling and competition on the internet, Marketing Science, vol. 19, no. 1, s. 63-82.
 5. Barnes&Noble, 2015, nook, http://www.barnesandnoble.com/u/nook/379003208 (10.04.2015).
 6. Bercovici J., 2014, Amazon Vs. Book Publishers, By The Numbers, Forbes, 2/10/2014, http://www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2014/02/10/amazon-vs-book-publishers-by-the-numbers/ (10.04.2014).
 7. Boyny J., 2014, Stepping Forward. Digital World All around Us, IFA Global Press Conference, Belec, http://messe-berlin.si/uploads/ekspo/public/document/7-gfk_presentation_stepping_forward_ifa_gpc_2014_sl.pdf (10.04.2015).
 8. Caton J., 2013, Why printed books will never die, Mashabel, Jan 16, 2013, http://mashable.com/2013/01/16/e-books-vs-print/ (10.04.2015).
 9. Czetwertyński S., 2011, Wspólnota jako podstawa produkcji partnerskiej, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, nr 28 (656), s. 9-20.
 10. Czetwertyński S., 2012, Społeczne i ekonomiczne aspekty piractwa internetowego, [w:] Bartkowiak P., Bernat T. (red.), Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Zeszyty Naukowe, nr 243, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 255-262.
 11. Czetwertyński S., 2013, Problem rzadkości w Internecie, [w:] Wolska G. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 200-208.
 12. Czubkowska S., Sowa B., 2010, Polscy wydawcy książek idą na wojnę z Chomikiem, 23.04.2010, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/415922,polscy_wydawcy_ksiazek_ida_na_wojne_z_chomikiem.html (10.04.2015).
 13. Dahl S., 1958, History of the Book, The Scarecrow Press, New York.
 14. Daily chart, 2014, Turning the pixelated page, The Economist, Oct 9th 2014, http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/10/daily-chart-4?fsrc=scn/fb/wl/dc/turningpixelated (10.04.2014).
 15. Douglas J.Y., 2000, The end of books-or books without end?: reading interactive narratives, University of Michigan Press, Ann Arbor.
 16. Fitzpatrick M., 2013, Why Japanese readers don't like e-books, Fortune, Feb 11, 2013, http://fortune.com/2013/02/11/why-japanese-readers-dont-like-e-books/ (10.04.2015).
 17. Flood A., 2014, Where did the story of e-books begin?, 12 March 2014, http://www.theguardian.com/books/2014/mar/12/ebooks-begin-medium-reading-peter-james, (10.04.2015).
 18. Forbes.pl, 2013, Państwo chce przejmować prawa autorskie. "To będzie katastrofa", http://www.forbes.pl/zalozenia-ustawy-o-otwartych-zasobach-publicznych-w-ogniu-krytyki,artykuly,157072,1,1.html (10.04.2015).
 19. Godłów-Legiędź J., 2010, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Greenfield J., 2013, Kindle Most Popular Device For Ebooks, Beating Out iPad; Tablets On The Rise, Forbes, 10/30/2013, http://www.forbes.com/sites/jeremygreenfield/2013/10/30/kindle-most-popular-device-for-ebooks-beating-out-ipad-tablets-on-the-rise/ (10.04.2015).
 21. Hart M., 1992, The History and Philosophy of Project Gutenberg, http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart (10.04.2015).
 22. International Publishers Association, 2014, Annual Report. October 2013 | October 2014, International Publishers Association, Geneva.
 23. Kozlowski M., 2010, A brief history of eBooks, GoodEReader, May 17, 2010, http://goodereader.com/blog/electronic-readers/a-brief-history-of-ebooks (10.04.2015).
 24. Levinson P., 1999, Digital McLuhan: A Guide to the Information Milleniium, Routledge, London/New York.
 25. Levinson P., 2006, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Wydawnictwo Literackie MUSA SA, Warszawa.
 26. Levis K., 2010, Twórcy i ofiary ery Internetu, Muza SA, Warszawa.
 27. Liebowitz S.J., 1985, Copying and indirect appropriability: photocopying of journals, The Journals of Political Economy, vol. 93, no. 5, s. 945-957.
 28. McLuhan M., 2004, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
 29. Shapiro C., Varian H.R., 2007, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 30. Shy O., 2001, The Economics of Network Industries, Cambridge University Press, Cambridge.
 31. Sobczak K., 2014, SA: można Chomikuj.pl nazywać pirackim portalem, Serwis Wolter Kluwer SA, 29.05.2014, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-mozna-chomikuj-pl-nazywac-pirackim-portalem (10.04.2015).
 32. Wischenbart R. i in., 2014, Global eBook: A report on market trends and developments, Update Spring 2014, Ruediger Wischenbart Content and Consulting.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e.21.2016.1.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu