BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Międzynarodowe znaczenie żywności genetycznie modyfikowanej i jej rola w rozwiązywaniu ekonomiczno-społecznych problemów świata
International Significance of Genetically Modified Food And its Role in Solving Socio-Economic Problems of the World
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 1 (9), s. 100-115, bibliogr. 28 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Żywność modyfikowana genetycznie, Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Globalizacja
Agri-food sector, Genetically modified food, Genetically Modified Organisms (GMO), Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Żywność genetycznie zmodyfikowana jest jednym z najbardziej problematycznych obszarów współpracy między krajami. Liczne kontrowersje towarzyszące jej uprawom i wprowadzaniu do obrotu na poszczególnych rynkach skłoniły autorkę do refleksji nad tym zagadnieniem. Celem publikacji jest identyfikacja istoty żywności genetycznie modyfikowanej i wskazanie zakresu jej wykorzystania w dzisiejszej gospodarce światowej. W związku z tym przeanalizowano regulacje prawne dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów w poszczególnych państwach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Ponadto wskazano przesłanki wykorzystywania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w produkcji żywności oraz zagrożenia z tym związane. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową oraz analizę literatury. Jak można zauważyć, powszechna niechęć wielu społeczeństw, w tym polskiego, do spożywania żywności genetycznie zmodyfikowanej jest podsycana ogólnoświatowymi ruchami antyglobalistycznymi, których tłem jest przede wszystkim krytyka decyzji podejmowanych przez korporacje transnarodowe (KTN). Można sądzić, że potencjalne korzyści, jakie może przynieść nowoczesna technologia z zastosowaniem GMO dla działalności człowieka, oraz narastające problemy natury globalnej, a w ostatnich latach zwłaszcza problem zachowania bezpieczeństwa żywnościowego, są czynnikami przesądzającymi o konieczności pogłębiania wiedzy o wykorzystaniu GMO w różnych sferach życia, w tym w szczególności w produkcji żywności. O strategicznym znaczeniu GMO wydaje się świadczyć rosnące zainteresowanie biotechnologią rolniczą w Chinach oraz w samej Unii Europejskiej (choć udział tej ostatniej w całości światowych upraw jest marginalny), które sukcesywnie podążają w kierunku tworzenia biogospodarki opartej na szerzeniu innowacji, także w sektorze rolno-spożywczym.(abstrakt oryginalny)

Genetically modified food is one of the most problematic areas of cooperation among countries. The numerous controversies associated with its cultivation and introduction on different markets prompted the author to reflect on this issue. The aim of the publication is to identify the essence of genetically modified food and to indicate the extent of its use in today's world economy. Therefore, legal regulations on genetically modified organisms in individual countries were analysed, with particular emphasis on Poland. In addition, the reasons of the use of genetically modified organisms (GMOs) in food production were indicated, as well as the risks associated with it. The descriptive method and the analysis of the literature were used during the preparation of the study. As one can notice, the widespread reluctance of many societies, including Polish one, towards consuming genetically modified food is fuelled by world anti-globalisation movements, which background is primarily constituted by the criticism of decisions taken by transnational corporations (TNC). It can be assumed that potential benefits for human activity which can be brought by modern, GMOs-using technology and growing problems of global nature - in recent years especially the problem of maintaining food security - are factors determining the necessity of deepening knowledge on the utilisation of GMOs in various spheres of life, in food production particularly. The strategic significance of GMOs seems to be indicated by the growing interest in agricultural biotechnology of China and of the European Union itself (although the share of the latter in the whole world crops is marginal). They gradually move in the direction of creating bioeconomy based on spreading innovations, also in the agri-food sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszkiewicz I., 2012, GMO w Unii Europejskiej, Przemysł Spożywczy, nr 4.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG, Dz. U., L 106, 17.04.2001 z późn. zm.
 3. FAO, 2015, The State of Food Insecurity in the World 2015, http://www.fao.org/hunger/key-messages/en (31.10.2015).
 4. Górecka D., 2007, Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji, Przemysł Spożywczy, nr 6.
 5. Instytut Spraw Obywatelskich, 2015, 181,5 mln hektarów upraw GM w 2014 roku - raport ISAAA, http://chcewiedziec.pl/1815-mln-hektarow-upraw-gm-w-2014-roku-raport-isaaa (31.10.2015).
 6. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, 2015, GM Approval Database, http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/default.asp (31.10.2015).
 7. Just R.E., Alston J.M., Zilberman D. (red.), 2006, Regulating Agricultural Biotechnology: Economics and Policy, Springer Science & Business Media.
 8. Niemirowicz-Szczytt K. (red.), 2012, GMO w świetle najnowszych badań, SGGW, Warszawa.
 9. ONZ, 2015, 2015 Revision of World Population Prospects, http://esa.un.org/unpd/wpp (31.10.2015).
 10. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 2015, Organizmy genetycznie modyfikowane. Podstawowe informacje, http://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/wn/gmo/broszury/1.pdf, (31.10.2015).
 11. Princen S., 2002, EU Regulation and Transatlantic Trade, Kluwer Law International.
 12. Rotkiewicz M., 2012a, Najzabawniejsza ustawa świata, Polityka, nr 36.
 13. Rotkiewicz M., 2012b, Szatańskie uprawy, Polityka, nr 25.
 14. Rotkiewicz M., 2013, Genetyczny bubel, Polityka, nr 5.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, Dz. U., poz. 39.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora, Dz. U., poz. 27.
 17. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, Dz. U., L 268, 18.10.2003 z późn. zm.
 18. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE, Dz. U., L 268, 18.10.2003 z późn. zm.
 19. Szkarłat M., 2011, Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin.
 20. Taczanowski M., 2009, Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 21. Twardowski T., 2007, Różne kolory biotechnologii i biogospodarka, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych", tom 56, nr 3-4.
 22. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Dz. U., nr 76, poz. 811 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, Dz. U., nr 144, poz. 1045.
 24. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U., nr 171, poz. 1225.
 25. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, Dz. U., nr 137, poz. 1299 z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, Dz. U., poz. 1512 z późn. zm.
 27. Walkowski M., 2009, Kontrowersje wobec produkcji i sprzedaży żywności modyfikowanej genetycznie (GMO). Stanowisko Unii Europejskiej i Polski, [w:] J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja globalizacji, UE, Wrocław, s. 517-529.
 28. White House Office of Science and Technology Policy, 1986, Coordinated Framework for the Regulation of Biotechnology, http://www.aphis.usda.gov/brs/fedregister/coordinated_framework.pdf (31.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e.21.2016.1.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu