BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Wawrzyniec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mierniki konwergencji realnej wybranych krajów strefy euro. Wnioski dla Polski
Measures of Real Convergence of Selected Euro Zone Countries. Conclusions for Poland
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2016, nr 1 (9), s. 80-99, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Obiektywizm, Konwergencja realna, Strefa euro, Wskaźniki konwergencji
Objectivism, Real convergence, Eurozone, Convergence indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi próbę włączenia się do dyskusji na temat znaczenia oceny konwergencji w procesie rozszerzania europejskiej unii walutowej, ze skupieniem się na aspekcie porównawczym stopnia podobieństwa Polski względem gospodarki strefy euro oraz krajów, które już należą do obszaru wspólnej waluty. Celem artykułu jest przedstawienie wyników wskaźnikowej analizy konwergencji realnej, która w odróżnieniu od nominalnej daje pełniejszy obraz zasadności udziału państwa w unii monetarnej. Wyniki te, z jednej strony, pozwalają sformułować pewne wnioski odnoszące się do Polski i wspomagające proces wyboru terminu przyjęcia euro, a z drugiej - umożliwiają sprawdzenie, czy w okresie postkryzysowym wystąpiły tendencje wskazujące na zwiększanie się stopnia podobieństwa gospodarek krajów już posługujących się wspólnym pieniądzem. Badania, oprócz Polski, dotyczyły wybranych państw strefy euro: Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Słowacji i Włoch. Na potrzeby niniejszego opracowania uznano, że odpowiednio szeroki przekrój wskaźników, pozwalający na osiągnięcie należytego stopnia obiektywizmu oceny konwergencji realnej państw w stosunku do całej strefy euro, będą stanowić: tempo przyrostu realnego PKB oraz współczynniki korelacji dotyczące tego miernika, poziom PKB per capita jako wyznacznik dochodu, poziom PKB na godzinę pracy jako wskaźnik wydajności pracy, koszt godziny pracy, poziom bezrobocia długoterminowego, struktura wartości dodanej brutto, zmiany wskaźnika realnego kursu walutowego, długoterminowa realna stopa procentowa oraz realna stopa rynku pieniężnego (która przy tym samym poziomie nominalnej stopy krótkoterminowej w strefie euro wyznaczona jest w poszczególnych jej krajach członkowskich przez tempo wzrostu cen). Jako okres badawczy przyjęto lata 2004-2014. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa konwergencji realnej pozwoliła na sformułowanie kilku spostrzeżeń: stopień zbieżności gospodarek badanych krajów względem całej unii walutowej różni się w większości przypadków w zależności od tego, której sfery dotyczą poszczególne mierniki; skala konwergencji gospodarek poszczególnych analizowanych państw w stosunku do strefy euro jest również zróżnicowana; w odniesieniu do badanych krajów trudno zaobserwować tendencję do pogłębiania się skali zbieżności w okresie postkryzysowym; w przypadku Polski należy mówić nie o podobieństwie, a raczej o daleko idących dywergencjach realnych w stosunku do strefy euro, co wpływa na odsunięcie racjonalnego terminu przyjęcia wspólnej waluty.(abstrakt oryginalny)

The study constitutes an attempt to join the discussion about the importance of assessing convergence in the process of enlargement of European monetary union and it focuses on the comparative aspect of the degree of similarity of Polish economy in relation to the euro area and of countries that are already part of the single currency area. The aim of the article is to present the results of the indicator analysis of real convergence, which unlike the nominal one, gives a fuller picture of the desirability of state's participation in the monetary union. These results, on the one hand, allow to draw certain conclusions regarding Poland and supporting the process of choosing the date of adoption of the euro, and on the other hand, help to determine if during the post-crisis period there occurred tendencies indicating an increase of the degree of similarity of economies already using the common currency. The research related, apart from Poland, to selected euro zone member states: France, Greece, Spain, the Netherlands, Ireland, Lithuania, Germany, Slovakia and Italy. For the purpose of the study, it was accepted that an appropriately broad selection of indicators, allowing to achieve the necessary objectivity degree of assessment of countries' real convergence in relation to the entire euro area, would consist of: growth rate of real GDP and correlation coefficients relating to this measure, GDP per capita as a determinant of income, GDP per hour worked as an indicator of labour productivity, hourly labour costs, level of long-term unemployment, structure of gross value added, changes in the real exchange rate, long-term real interest rate and real money market rate (which, at the same level of the nominal short-term interest rate in the euro zone, is determined in each member state by the prices' level growth rate). As the research period the years of 2004-2014 were adopted. The conducted indicator analysis of real convergence allowed to formulate a number of observations: the degree of similarity of the analysed economies to the whole monetary union is different in most cases, depending on which sphere is related to a measure; the scale of convergence of individual economies in relation to the euro zone also varies; in respect of the analysed countries, it is difficult to notice a trend towards deepening the scale of convergence in the post-crisis period; in the case of Poland, one should not rather talk about the similarity, but about far-reaching real divergences in relation to the euro zone, which result in postponing a reasonable moment to adopt the common currency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albiński P., 2008, Polski program konwergencji - szansa i ryzyko realizacji, [w:] Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, J. Ostaszewski (red.), Wyd. SGH, Warszawa, s. 207-228.
 2. Barro R.J., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 3. Beck K., Grodzicki M., 2014, Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej: wymiar strukturalny, Scholar, Warszawa.
 4. Berbeka J., 2006, Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji - część 1, M.G. Woźniak (red.), Mitel, Rzeszów, s. 267-280.
 5. Bilski J., 2006, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
 6. Borowiec J., 2001, Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, praktyka, Wyd. AE, Wrocław.
 7. Borowski J., 2000, Polska i UGW: optymalny obszar walutowy?, Materiały i Studia, nr 115, NBP, Warszawa.
 8. Borowski J., 2008, Czy warto przyjąć euro w Polsce?, Zeszyty FOR, nr 4, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 9. Borowski J. (red.), 2004, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 10. De Grauwe P., 2003, Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 11. ECB, 2015, Real convergence in the euro area: evidence, theory and policy implications, ECB Economic Bulletin, no. 5, s. 30-45.
 12. Eurostat, 2015, Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.10.2015).
 13. Frankel J.A., 1999, No single currency regime is right for all countries or at all times, NBER Working Paper Series, no. 7338.
 14. Frankel J.A., 2005, Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, [w:] Euro adoption in Central and Eastern Europe: Opportunities and Challenges, S. Schadler (red.), IMF, Washington, s. 9-15.
 15. Frankel J.A., Rose A.K., 1998, The endogeneity of the optimum currency area criteria, Economic Journal, vol. 108, no. 449, s. 1009-1025.
 16. Gajewski P., 2013, Kryzys w strefie euro. Przyczyny, przebieg i perspektywy jego rozwiązania, NBP, Warszawa.
 17. Geodecki T., 2006, Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 714, s. 75-91.
 18. Hall R.E., Taylor J.B., 2010, Makroekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 19. IMF, 2015, World Economic Outlook Database, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (20.10.2015).
 20. Kurkowiak B., 2008, Proces konwergencji realnej w warunkach integracji walutowej, [w:] Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, J. Ostaszewski (red.), Wyd. SGH, Warszawa, s. 59-68.
 21. Kwiatkowski E., 2009, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 22. Michalczyk W., 2012a, Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro, Wyd. UE, Wrocław.
 23. Michalczyk W., 2012b, Specyfika dywergencji stóp procentowych w Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 273, s. 253-266.
 24. Michalczyk W., 2013, Kryteria konwergencji polskiej gospodarki jako wyznacznik tempa integracji walutowej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 57, Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, nr 756, s. 373-388.
 25. Michalczyk W., 2014, Długoterminowa stopa procentowa jako wyznacznik konwergencji. Przypadek Polski, International Business and Global Economy, nr 33, s. 89-102.
 26. Michalczyk W., 2015, Konwergencja gospodarek krajów Unii Europejskiej o walutach narodowych względem strefy euro w okresie postkryzysowym, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, nr 857, s. 171-184.
 27. NBP, 2009, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa.
 28. OECD, 2015, Data, https://data.oecd.org (20.10.2015).
 29. Paun C., 2015, The nominal and real convergence: a real problem for a single currency area, The Review of Social and Economic Issues, vol. 1, no. 2, s. 29-49.
 30. Pronobis M., 2008, Polska w strefie euro, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 31. Soszyńska E., 2008, Realna konwergencja w ramach integracji regionalnej, jej uwarunkowania i kanały transmisji - przykład Unii Europejskiej, [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego, S. Swadźba (red.), Wyd. AE, Katowice, s. 120-130.
 32. Stattev S., Raleva S., 2006, Bulgarian GDP structures - convergence with the EU, South-Eastern Europe Journal of Economics, no. 2, s. 193-207.
 33. Tchorek G., 2008, Konwergencja realna krajów peryferyjnych strefy euro, [w:] Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, J. Ostaszewski (red.), Wyd. SGH, Warszawa, s. 29-40.
 34. Verdun A. (red.), 2002, The Euro: European integration theory and Economic and Monetary Union, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham-Boulder-New York-Oxford.
 35. Witkowski D., 2012, Ocena stopnia konwergencji realnej Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii i Włoch ze strefą euro w kontekście hipotezy o endogeniczności kryteriów optymalnych obszarów walutowych, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 36. Wójcik C., 2005, Przesłanki wyboru systemów kursowych, Wyd. SGH, Warszawa.
 37. Young A.T., Higgins M.J., Levy D., 2008, Sigma convergence versus beta convergence: evidence from U.S. county-level data, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 40, no. 5, s. 1083-1093.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e.21.2016.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu