BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lejda Kazimierz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Zielińska Edyta (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Uwarunkowania proekologiczne w obiektach zaplecza technicznego transportu samochodowego
Environmental conditions in technical objects of motor transport
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 341-350, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ekologia, Transport, Organizacja zaplecza transportowego, Ochrona środowiska
Ecology, Transport, Organization of transport facilities, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treścią artykułu jest podkreślenie roli jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu transportu samochodowego obiekty zaplecza technicznego. Pod tym względem w publikacji scharakteryzowano stacje paliw, stacje diagnostyczne oraz myjnie. Celem zapewnienia w obiektach zaplecza technicznego realizacji usług na najwyższym poziomie muszą one posiadać wymagane przepisami specjalistyczne wyposażenie, wykorzystywać dostępne systemy usprawniające wykonywanie czynności obsługowych oraz zatrudniać wykwalifikowanych pracowników. Funkcjonowanie obiektów zaplecza technicznego motoryzacji może przyczyniać się do powstawania wielu zagrożeń dla środowiska, tj. zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, powodowania nadmiernego poziomu hałasu, potęgowania efektu cieplarnianego oraz wzrostu ilości produktów odpadowych powstających w czasie wykony wania różnego rodzaju obsług pojazdów. W artykule przedstawione zostały rozwiązania dotyczące niwelowania zagrożeń ekologicznych powodowanych przez obiekty zaplecza technicznego transportu samochodowego. (abstrakt oryginalny)

The content of this article is to emphasis the role of technical objects in the proper functioning of the motor transport. In this aspect characterized technical objects, ie. gas stations, diagnostic stations and car washes. In order to provide the techni cal objects delivery of services at the highest level, they must have specialized equipment required by law, use of available systems to improve performance of maintenance and employ skilled workers. The functioning of the technical objects of motor transp ort may contribute to the formation of many threats to the environment, ie . air pollution, soil, surface water and groundwater, causing excessive noise, the squaring of the greenhouse effect and increase the amount of waste products generated in the execution of various serviced vehicles. The article presents the solutions for eliminating environmental threats caused by technical objects of motor transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisiak A., Mikoś-Rytel W., Projektowanie obiektów moto-ryzacyjnych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 2. Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego. Wyd. WKiŁ, Warszawa 2002.
 3. Lejda K., Zielińska E., General criteria for technical facilities with respect to the correct motor vehicle and combustion engine diagnostics and in the context of environmental protection. Journal of Polish CIMAC, Vol.9, Nº2, Gdańsk 2014.
 4. Linek Ł.: Projekt wstępny myjni samochodowej o zróżnicowanym zakresie usług. Politechnika Rze-szowska, Praca inżynierska (promotor: Zielińska Edyta), Rzeszów 2014.
 5. Oprzędkiewicz J., Stolarski B., Technologia i systemy recyklingu samochodów. Wyd. PWN, War-szawa 2003.
 6. Zielińska E., Lejda K., Ecological problems of transport vehicle. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. "Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa" TEKA'10, Lublin 2010.
 7. Zielińska E., Wpływ transportu samochodowego na środowisko naturalne. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 1 nt. "Systemy i środki transportu samochodowego", Rzeszów 2010.
 8. Zielińska E., Wymagania dotyczące stacji paliw w zakresie ochrony środowiska. Monografia, Seria: TRANSPORT N° 3 nt. "Systemy i środki transportu samochodowego", Rzeszów 2012.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-cząco oddziaływać na środowisko.
 12. Strona internetowe dotyczące obiektów zaplecza technicznego transportu samochodowego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu