BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubicz Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Lochyński Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Metodyka oceny ryzyka terenów narażonych na skutki potencjalnej poważnej awarii w transporcie kolejowym amoniaku
Method of risk assessment of areas prone to the occurrence of a potential major failure in railway transport of ammonia
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1043-1050, rys., tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Związki chemiczne, Substancje toksyczne, Zagrożenia biologiczne, Ocena ryzyka
Railway transport, Chemical compounds, Toxic substances, Biological threats, Risk assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie metody oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia ludzi w rejonie wystąpienia awarii w transporcie amoniaku, poprzez wyznaczenie stref zagrożenia toksycznym dzia- łaniem par amoniaku. Analizowane ryzyko odnosi się głównie do narażenia inhalacyjnego, które może wystąpić na skutek uwolnienia do atmosfery dużej ilości amoniaku. W opracowaniu wyszczególniono czynniki wpływające na zasięg strefy zagrożenia. W celu przybliżenia tematyki praca obejmuje także zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie powoduje amoniak oraz metodami postępowania na wypadek awarii. (abstrakt oryginalny)

The objective of the study is to present a method of assessing the risk of threat to human life and health in a region of the occurrence of a disaster in the transport of ammonia, by determining zones threatened by the toxic influence of ammonia fumes. The analysed risk refers mainly to inhalation exposure that may occur as a result of releasing high amounts of ammonia to the atmosphere. The study specifies the factors influencing the range of the danger zone. In order to familiarise the readers with the subject, the study also discusses issues related to threats caused by ammonia and methods of conduct in case of failure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. ALOHA User's manual. (dok. elektr. http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1003UZB.txt)
 2. ASHARE STANDARD Addenda to Designation and Safety Classifications of Refrigerants, (dok.elektr. https://www.ashrae.org/FileLibrary/docLib/Public/20036915748_347.pdf)
 3. Borysiewicz M., Kacprzyk W., Żurek J., Poradnik zintegrowanych ocen ryzyka i zarządzania zagrożeniami w obszarach przemysłowych. Modele dyspersji i transportu zanieczyszczeń w powietrzu (dok. elektr. http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/warsztaty/materialy pomocnicze/pdf _zintegrowane_oceny_ryz_i_zarz_zag/Zinteg_oceny_ryz_i_zarz_zagroz_rozdzial_4.pdf)
 4. Chakabarti U. K., Parikh J. K., Class-2 hazmat transportation consequence assement on surrounding population, "Journal of Loss Prevention in the Process Industries", 24 (2011), 758- 766.
 5. EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK 2012, (dok. elektr. http://phmsa.dot.gov/pv_obj_cache/pv_obj_id 7410989F4294AE44A2EBF6A80ADB640BCA8E4200/filename/ERG2013.pdf)
 6. Ewidencja ludności, Biuletyn Informacji Publicznej
 7. (http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50049.asp).Urząd Miasta Szczecin.
 8. GUIDANCE FOR TRANSPORTING AMMONIA BY RAIL, EFMA European Fertilizer Manufacturers Association, 2007, Belgium.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Polickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2009, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Policach, 2010.
 10. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Amoniak bezwodny. (dok.elektr. http://old.zchpolice.pl/sites/default/files/SDSESAmoniakbezwodnywersja0314032012_final_0.pdf).
 11. Michailiuk B., Potencjalne zagrożenia kolejowej infrastruktury transportowej, Katastrofy naturalne i cywilizacyjne, Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej, red. ŻuberM., Wrocław 2013. Michalak J. , Gajek A., Słomka L., Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów, "Bezpieczeństwo Pracy", 3 (2011), 15-18.
 12. Michalak J. , Gajek A., Słomka L., Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów, "Bezpieczeństwo Pracy",4 (2011), 6-8.
 13. Ranecki J., Wyciek amoniaku, "Przegląd Pożarniczy", 3 (2014), 9-11.
 14. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii 2010 (dok.elektr. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/rejestr_zdarzen_o_znamionach_ powaznej_awarii_2010.pdf )
 15. Rejestr poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ - 2011 r.(dok.elektr. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/rejestr_powaznych_awarii_do_zgloszenia_2011.pdf)
 16. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii 2012 (dok.elektr. http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/rejestr_zdarzen_o_znamionach_powaznej_awarii_i_po waznych_awarii_w_2012_r.pdf).
 17. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii 2013 (dok.elektr. http://www.gios.gov.pl/artykuly/1312/Rejestr-zdarzen-o-znamionach-powaznej-awarii-ipowaznych-awarii-w-2013-roku).
 18. Rocznik Statystyczny Przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2012.
 19. Salocks Ch., Black Kaley K., Technical support document: Toxicology Clandestine Drug Labs: Methamphetamine, vol. 1, nr 1. Ammonia. (2003) (dok. elektr. http://oehha.ca.gov/public_info/pdf/tsd ammonia meth labs 10'8'03.pdf )
 20. Skrzyniowska D., Sikora-Bączek R., Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii środowiska, Czasopismo techniczne. z. 2-Ś(2007), 183-203 (dok. elektr. http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=834)
 21. Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P., Uniwersalny system monitoringu niekontrolowanych wycieków amoniaku z instalacji chłodniczych. "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna", 5 (2007), 2011- 2014.
 22. Ubowska A., Kot R., Potencjalne skutki wypadku z udziałem cysterny transportującej amoniak, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia cywilizacyjne - Wyzwania dla bezpieczeństwa, Częstochowa 2013.
 23. US EPA: Guidelines for Ecological Risk Assessment. EPA/630/R-95/002F, Risk Assessment Forum, Washington. 1998 , 124.
 24. Węsierski T., Nagrodzka M., Wypadek kolejowy w Szczygłowicach przebieg zdarzenia oraz analiza zagrożeń rzeczywistych oraz potencjalnych, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", 1 (2012), 113- 120.
 25. Zimmerman L., Lima R., Pietrobon R., Marcozzi D., The effects of seasonal variation on hazardous chemical releases. "Journal of Hazardous Materials", 03(2008), 151(1):232-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu