BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Delfina (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Mazanek Aleksander (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie), Jakóbiec Janusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Ocena efektywności stosowania komponentów biopaliwowych pod kątem spełnienia wymagań ograniczania emisji GHG w roku 2020
Assessment of the effectiveness of using of biocomponents in terms of requirements of meeting ghg emission reduction in the 2020 year.
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 509-520, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Paliwa alternatywne, Ekologia, Emisja zanieczyszczeń, Standardy emisji zanieczyszczeń, Emisja gazów
Biofuels, Alternative fuels, Ecology, Pollution emission, Emission standards, Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu możliwości wykorzystania biopaliw silnikowych (głównie etanolu i FAME) jako narzędzia do redukcji emisji gazów cieplarnianych generowanych przez konwencjonalne paliwa silnikowe. Obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o projekt metodyki zaproponowanej przez Komisję Europejską dla paliw konwencjonalnych. Oceny dokonano dla modelowego dostawcy paliw, charakterystycznego dla polskiego rynku. Określenie wpływu wkomponowania biopaliw do paliw konwencjonalnych na emisję GHG w cyklu życia, zostało przeprowadzone w pięciu różnych wariantach. Wspominane warianty obejmowały miedzy innymi zwiększenie udziału biopaliw, udziału LPG, wykorzystanie niskoemisyjnych biokomponentów. Wyniki obliczeń pokazują, że osiągnięcie 6% progu redukcji emisji GHG jest możliwe albo poprzez zwiększenie udziału biopaliw aż do 14% masowych, albo poprzez wykorzystanie biopaliw o wskaźnikach emisji 8,5-13,3 gCO2eq/MJ. Wskazuje to, że wykorzystanie biopaliw jako jedynego narzędzia do redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia jest nieefektywne.(abstrakt oryginalny)

In the article a review of a possibility of using engine biofuels (mainly ethanol and FAME) as a tool to reduce GHG emission generated by conventional fuel was described. Calculations were carried out based on the draft methodology proposed by the European Commission for conventional fuels. The evaluation was carried out for a model fuel supplier, typical for a polish market. The assessment of impact of blending biofuels with conventional fuels on GHG emission in the life cycle was performed in five different variants. The mentioned variants included, among others, increasing of biofuel share, LPG share, using low GHG emission biofuel. The results of calculation show that achieving 6% GHG emission reduction threshold is possible or, by increasing of biofuel content, up to 14 mass % or by using biofuel with GHG 8,5-13,3 gCO2eq/MJ emission factors. It indicates that using a biofuel as the only tool to reduce GHG emission in the life cycle is not effective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/88)
 2. Antosz A., Syrek H., Emisje gazów cieplarnianych w procesach wydobycia i transportu ropy nafto-wej. NAFTA-GAZ kwiecień 2012 s. 233-240
 3. Rogowska D. Syrek. H., Ocena cyklu życia jako narzędzie w optymalizowaniu zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych w procesach wytwarzania paliw silnikowych. Przemysł Chemiczny nr 6/2011, s. 1140-1146
 4. COMMISSION DIRECTIVE ../.../EU of XXX laying down calculation methods and reporting re-quirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels
 5. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013 http://www.kobize.pl/mate-rialy/download/2012/WE_i_WO_do_stosowania_w_SHE_2013.pdf dostęp sierpień 2013
 6. Raport Roczny Grupy ORLEN 2012 http://raportroczny.orlen.pl/raport_pl_ta-bele_2012?cmn_id=3136&ph_main_content_start=show dostęp sierpień 2013
 7. Raport Roczny Grupy ORLEN 2011
 8. http://www.popihn.pl/popyt_na_paliwa.php?news_id=12 dostęp sierpień 2013
 9. Charakterystyka rynku paliw ciekłych w Polsce w 2012 roku http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-ener-gii/paliwa-ciekle/charakterystyka-rynku/5317,2012.html dostęp: sierpień 2013
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
 11. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE -
 12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2011 r. M.P. 2011 nr 34 poz. 413
 13. Faber A., Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA). Projekt nr N N313 759240, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
 14. http://ies.jrc.ec.europa.eu/jec-research-collaboration/activities-jec/jec-well-to-wheels-analyse-swtw.html
 15. Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu