BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Doświadczenia samorządów terytorialnych województwa opolskiego w wykorzystaniu funduszy unijnych
The Experience of Self-Government Units in Opolskie Voivodeship in Absorption of EU Funds
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 113-130, tab., bibliogr. s. 129-130
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Programy UE
Local government, EU funds, EU programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodeship
Abstrakt
Spośród wszystkich beneficjentów funduszów unijnych w Polsce, jednostki samorządu terytorialnego realizują projekty o największej wartości. Finansowe wsparcie ze środków unijnych dla tych jednostek, w ostatnich kilku latach, stanowiło podstawę wszelkich wydatków inwestycyjnych. W artykule przedstawiono opinie samorządów terytorialnych na temat: funkcjonowania systemu przyznawania dotacji unijnych, dotychczasowych oraz planowanych kierunków inwestowania, ich gotowości: kadrowej, organizacyjnej i finansowej do wykorzystania funduszów unijnych. Do analizy wykorzystano wyniki badania ankietowego, skierowanego do samorządów terytorialnych województwa opolskiego. (abstrakt oryginalny)

Of all the beneficiaries of EU funds in Poland, local self-government units implement projects with the highest value. In recent years, financial support from EU funds has been the basis for any investment expenditure by the country's local government entities. This paper presents the opinions of local government representatives on the functioning of the EU grant system, the existing and planned investments, as well as their readiness to use the EU funds in terms of personnel, organizational and financial status. The analysis was performed on the basis of results of a survey conducted among the local government units of Opolskie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, (red.) M. Nowicki, Gdańsk.
 2. Bański J. 2008 Ekspertyza. Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, Warszawa.
 3. Dostęp do informacji oraz systemy wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2009, (red.) M. Brennek, Warszawa.
 4. Efekty polityki spójności UE w Polsce 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 5. Heffner K., Sołdra-Gwiżdż T. 1997 Migracje powrotne na Górny Śląsk z socjologicznej perspektywy, Seria: Prace Migracyjne, Nr 9, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 6. Izdebski H. 2004 Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa.
 7. Obszary wiejskie w Polsce 2011, Warszawa.
 8. Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004 - 2007 2008, Warszawa.
 9. Pastuszka S. 2007 Diagnoza i ocena potencjalnych barier w absorpcji unijnej pomocy strukturalnej przez samorządy województwa świętokrzyskiego, "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 2 (28).
 10. Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2008 r. 2010, Warszawa.
 11. Raport. Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony 2011, Warszawa.
 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 2007, Opole.
 13. Rocznik Statystyczny Województw 2003, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Województw 2010, Warszawa.
 15. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2014 2010, Warszawa.
 16. Strategia rozwoju województwa opolskiego 2005, Opole.
 17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U., Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.
 18. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U., Nr 84, poz. 712 z późn zm.
 19. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT, Dz. U., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U., Nr 249, poz. 2104 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U., Nr 157, poz. 1241 ze zm.
 22. Wykorzystanie wybranych krajowych i europejskich programów pomocowych wdrażanych w województwie opolskim 2006, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu