BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Piotr (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Zwierzchlewski Sławomir (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane kryteria porównawcze procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych i mieszkalnictwa w Polsce
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2006, nr 14, s. 123-133, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Prywatyzacja mieszkań komunalnych, Przekształcenia własnościowe
Privatisation of state owned enterprises, Privatization of public housing, Ownership transformations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Na podstawie powyższej charakterystyki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i publicznego zasobu mieszkaniowego w tabeli 1 zestawiono podstawowe cechy tych procesów i usystematyzowano je według przyjętych kryteriów. Wydaje się uzasadnionym stwierdzenie, że proces prywatyzacji w Polsce przebiegał w zdecydowanej części odmiennie w zależności od zasobów, które podlegały przekształceniom własnościowym. Pomimo wspólnych motywów prywatyzacji mienia w Polsce można wymienić znaczące różnice w odniesieniu do konkretnych zasobów, w szczególności w kwestii zakresu ingerencji państwa oraz wyboru koncepcji prywatyzacji (tab. 3). W kontekście pierwszego kryterium należy podkreślić, że w przedsiębiorstwach państwowych wariantem dominującym stał się proces prywatyzacji odgórnej, ściśle nadzorowanej przez państwo. Pracownicy otrzymali co prawda prawo do współdecydowania o metodzie prywatyzacji jednak decydujący głos należał do ministra właściwego do spraw prywatyzacji. Natomiast prywatyzacja publicznego zasobu mieszkaniowego przebiegała przede wszystkim z zaangażowaniem władz lokalnych. W kontekście koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych od początku formalnie wybrano zasadę prywatyzacji ekwiwalentnej, z częściowym uwzględnieniem prywatyzacji bezkapitałowej. W przypadku publicznego zasobu mieszkaniowego dominowała nieekwiwalentność ceny sprzedaży w stosunku do wartości rynkowej lokali mieszkalnych. Wynikała ona z wysokich bonifikat udzielanych dotychczasowym najemców mieszkań lub pracownikom przedsiębiorstw państwowych. Na podstawie powyższych spostrzeżeń trudno więc mówić o jednolitym modelu prywatyzacji mienia w Polsce. Pomimo pewnych podobieństw rysują się jednak zasadnicze różnice w sposobie prywatyzacji poszczególnych zasobów w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk B., Gruszecki T., Prywatyzacja w Polsce. Ramy prawne i organizacyjne, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1991.
 2. Błaszczyk B., Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989-1991), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1993.
 3. Brozi E., Drogi i bariery prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 4. Informacja o podjętych działaniach oraz zamierzeniach rządu w sferze polityki mieszkaniowej państwa, Aneks I, Mieszkalnictwo w procesie transformacji, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 5. Lis P., Koncepcje polityki mieszkaniowej, "Zeszyt Naukowy nr 31, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu", Poznań 2005.
 6. A. Kostrz - Kostecka, Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Twigger, Warszawa 1995.
 7. Krawczyk R., Wielka przemiana, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
 8. Mieszkania 2002, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 9. Oblicki M., Prywatyzacja: mity i rzeczywistość, Tygodnik Solidarność, nr 15, 1990 r.
 10. Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na lata 2005 - 2025, Załącznik, Uwarunkowania Sektora Mieszkaniowego w latach 2005-2013, Warszawa 2005.
 11. Tittenbrum J., Ekonomiczny sens prywatyzacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995.
 12. Tomidajewicz Janusz J., Prywatyzacja powszechna w Polsce - jej przesłanki i zagrożenia, Kolokwium polsko - francuskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
 13. Winiecki J., Jak zrobić program masowej prywatyzacji nie realizując niemal żadnych istotnych jej celów, "Zeszyty Centrum im. Adama Smitha", nr 6, 1995.
 14. Zwierzchlewski S., Niektóre dylematy polskiej prywatyzacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 3, 1999.
 15. Ustawa z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz. U. Z 1990 r., nr 32, poz. 191, z późn. zm.
 16. Ustawa z 13 lipca 1990 r. O prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. Z 1990 r., nr 51, poz. 298.
 17. Ustawa z 29 września 1990 r. O zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Dz. U. 1990, nr 79, poz. 464, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Dz. U. 1991 r., nr 107, poz. 464, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. O zakwaterowaniu sił zbrojnych, Dz. U. Z 1992 r., nr 5, poz. 19, z późn. zm.
 20. Ustawa z 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji, Dz. U. Z 1993 r., nr 44, poz. 202.
 21. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. O własności lokali, Dz. U. 1994 r., nr 85, poz. 388, z późn. zm.
 22. Ustawa z 12 października 1994 r. O zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
 23. Ustawa z 30 listopada 1995 r. O pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. 1995 r., nr 133, poz. 654, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu