BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnęk Waldemar (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kubica Przemysław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Boroń Sylwia (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kłębek Rafał (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Analiza możliwości ograniczenia podatności liniowych czujek dymu na fałszywe alarmy
Analysis of the possibility of limiting the susceptibility of linear smoke detectors to false alarms
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1629-1638, rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo, Oprogramowanie
Fire protection, Security, Software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) w sposób istotny wpływają na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. Ich celem systemów jest możliwie najszybsze wykrycie pożaru, alarmowanie o nim oraz automatyczne uruchomienie określonych sterowań innymi urządzeniami przeciwpożarowymi i instalacjami użytkowymi w budynku. Elementami detekcyjnymi SSP są czujki pożarowe, które jak pokazują doświadczenia praktyczne, podatne są na oddziaływanie czynników zwodniczych, takich jak pył, kurz, drgania konstrukcji. W celu ograniczenia tego wpływu na pracę liniowych czujek dymu, wprowadzono nową technologię detekcji, wykorzystującą dwa pasma promieniowania UV i IR. W artykule porównano skuteczność liniowych czujek dymu jednopasmowych (IR) oraz dwupasmowych, w zakresie reakcji na pożar oraz podatności na fałszywe alarmy pochodzące od pyłu papierowego. Porównanie prowadzono na pod-stawie badań wykonywanych w skali rzeczywistej. Zarówno czujki jednopasmowe, jak i dwupasmowe, pod względem szybkości detekcji pożaru były satysfakcjonująco skuteczne. Natomiast podatność na fałszywe pobudzenia pochodzące od pyłu papierowego istotnie różnicowała obie technologie detekcji poża-ru. Czujki dwupasmowe nie ulegały pobudzeniu w ogóle, podczas gdy czujki jednopasmowe, przy określonym poziomie zapylenia zgłaszały alarm.(abstrakt oryginalny)

Fire alarm systems (SSP) significantly affect the fire safety of buildings. Their goal is as soon as possible fire detection, alarming and automatic activation of certain controls and other fire-fighting devices and utility installations in the building. Detection elements of SSP are fire detectors which, as practical experience shows, are susceptible to the impact of misleading factors such as dust or vibration of the structure. In order to reduce this negative impact on linear smoke detectors, a new detection technology that uses dual beams - UV and IR radiation, was introduced. The article compared the effectiveness of single beam linear smoke detectors (IR) and dual beams linear smoke detectors (UV, IR), for their reaction to fire and susceptibility to false alarms coming from paper dust. The comparison was carried out on the basis of tests performed in real scale. Both the singlebeam and dual-beams detectors were satisfyingly effective in terms of speed fire detection. In contrast, susceptibility to false stimulation coming from paper dust significantly differentiated both fire detection technologies. Dualbeam detectors were not activated at all, while singlebeam detector signaled an alarm at the specified levels of dust.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Idziak B., Wieloliniowe czujki dymu OSID antidotum na kłopoty projektantów i instalatorów, Systemy Alarmowe, październik 2014.
  2. Kłębek R., Zabezpieczenia przeciwpożarowe substancji palnych w przemyśle drukarskim, praca inżynierska napisana pod kierunkiem bryg. dr inż. Waldemara Wnęka, SGSP 2014.
  3. Wnęk W., Kącik projektanta: Wstęp do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej (1), Systemy Alarmowe 5/2012.
  4. Wnęk W., Kubica P., Trudno wyczuć - Nietypowe przypadki detekcji pożaru, "Przegląd Pożarniczy", 4/2004.
  5. Wnęk W., Instalacje sygnalizacji pożarowej w budynkach wielokondygnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów atrialnych, referat, Ogólnopolskie Warsztaty ZACISZE 2000, Systemy Sygnalizacji Pożarowej, Specyficzne zastosowania instalacji SAP, czerwiec 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu