BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szurant Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
W kierunku smart city - perspektywy polskie i światowe
In the Smart City Direction - the World and Polish Perspective
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (37), s. 38-47, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Rozwój zrównoważony, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Smart city, Sustainable development, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach koncepcja smart city staje się rzeczywistością funkcjonowania nowoczesnych miast. Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kluczowych procesach miejskich jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby związane z monitorowaniem, nadzorowaniem, kontrolowaniem oraz zarządzaniem współczesnymi procesami zachodzącymi w miastach. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na wybrane przykłady wdrażanych w Polsce i na świecie projektów, które stanowią podstawy do implementacji inteligentnych rozwiązań w procesach miejskich. Artykuł omawia wybrane projekty wdrażania koncepcji smart city na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju miast, która to koncepcja została zakreślona w Strategii lizbońskiej. Wybór przykładów wskazanych w artykule dokonany został na podstawie publikowanych w mediach polskich i światowych rankingów tzw. inteligentnych miast.(abstrakt oryginalny)

The concept of the Smart City becomes a reality the functioning of modern cities. The deployment of modern information and communication technologies in key urban processes is a response to the increasing needs of the monitoring, surveillance, control and management of modern cellular processes in cities. The purpose of this article is to indicate, on selected examples of implemented projects in Poland and all over the world, which constitute the foundations for the implementation of intelligent solutions in the process. The article discusses the selected projects implementation the concept of Smart City on the background of the concept of sustainable urban development, which is the concept has been circled in the Lisbon strategy. A selection of examples referred to in the article was made on the basis of published in the Polish media and world rankings, "smart cities".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brundtland G.H., Raport Our Common Future, United Nations, 11 December 1987, http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (marzec 2015).
 2. Dolecki S., 2013a, Dobry przykład z rodzimego podwórka, Wydawnictwo ABB, Kwartalnik Dzisiaj, 1/13.
 3. Dolecki S., 2013b, Szyna Bałtycka, Wydawnictwo ABB, Kwartalnik Dzisiaj, 1|13.
 4. East M., 2014, Miasta miejscem bitwy o przyszłość zrównoważonego rozwoju, Innowacja i Rozwój, nr 4/2014.
 5. Giffner R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanoviu N., Meijers E., 2007, Smart Cities: Ranking of European Madium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology, Vienna.
 6. Holodny E., The 10 Most Livable Cities in the World, http://www.businessinsider.com/best-cities-economist-intelligence-unit-2014-8 (sierpień 2015).
 7. http://www.expatica.com/es/healthcare/Getting-healthcare-in-Spain_101467.html.
 8. http://www.fastcoexist.com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe (sierpień 2015).
 9. http://www.uk.mercer.com/newsroom/2015-quality-of-living-survey.html (sierpień 2015).
 10. Jankowska M., 2015, Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta - przykład Wiednia, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania, nr 42, t. 2, Uniwersytet Szczeciński. Kuder W., 2013, Smart cities, Eurogospodarka, nr 9.
 11. Locante P., 2008, Towards Sustainability In European Cities Contrasts between the Overall Effects of European Union Policies and Achievements at the Level of Individual Cities, ISOCARP - Review 08: Towards Sustainability In European Cities.
 12. Radło M.J., 2003, Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. Rupiński D., 2013, Kolejne duże zamówienie dla TAURON Dystrybucja SA, Wydawnictwo ABB, Kwartalnik Dzisiaj, 1|13.
 13. Rupiński D., Pierwsza w Polsce mobilna stacja transformatorowo-rozdzielcza, Wydawnictwo ABB Dzisiaj, 1|13.
 14. Sikora-Fernandez D., 2013, Koncepcja smart city w założeniach polityki rozwoju miasta - Polska perspektywa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 290, Łódź.
 15. UN-HABITAT, For a Better Urban Future, http://unhabitat.org/urban-themes/energy/ (marzec 2015).
 16. Wiedeń: czystsze miasto dzięki elektrycznym autobusom, www.Eurodroga.pl (maj 2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2015.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu