BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potrykus Marcin (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Inwestycja w złoto - bezpieczna przystań, zabezpieczenie czy źródło dywersyfikacji dla polskiego inwestora
Investment in Gold - Safe Haven, Hedge or Source of Diversification for Polish Investor
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 193-207, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Złoto, Inwestowanie, Dywersyfikacja
Gold, Investing, Diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano pojęcie inwestycji zabezpieczającej, dywersyfikującej oraz inwestycji określanej jako bezpieczna przystań. Celem opracowania jest zbadanie, czy występują powiązania między stopami zwrotu osiąganymi na polskim rynku akcji a stopami zwrotu z inwestycji w złoto. W pracy zweryfikowano hipotezę: stopa zwrotu z inwestycji w złoto spełnia funkcję inwestycji zabezpieczającej w długim okresie w stosunku do inwestycji w WIG, zaś w czasie, kiedy inwestycja w WIG notuje ujemną stopę zwrotu, inwestycja w złoto jest inwestycją typu "bezpieczna przystań". Do weryfikacji hipotezy posłużyły wyznaczone wartości współczynników korelacji oraz autorska miara. Główny wniosek z badań to konkluzja, że inwestycja w złoto odgrywa rolę bezpiecznej przystani dla inwestora lokującego swój kapitał na GPW.(abstrakt oryginalny)

The article describes the concept of the hedge, diversifier and safe haven investments. The main goal of this study is to examine whether there are links between the rates of return achieved on the Warsaw Stock Exchange (WSE) and rates of return on investments in gold. The author tested following hypothesis: the return on investment in gold acts as a hedge investment in the long term in relation to investments in the WSE main index, and at a time when investment in the WSE main index recorded a negative rate of return, investment in gold is a safe haven investment. To verify the hypothesis the author uses correlation coefficients and his own measure. The main conclusion from the research is that investing in gold acts as a safe haven investment for the investor which invests on the WSE.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand R., Madhogaria S., 2012, Is gold a "safe-haven"? - An econometric analysis, Procedia Economics and Finance, 1(12), s. 24-33.
 2. Baur D.G., Lucey B.M., 2010, Is gold a hedge or a safe haven ? An analysis of stocks, bonds and gold, The Financial Review, 45, s. 217-229.
 3. Baur D.G., McDermott T.K., 2010, Is gold a safe haven ? International evidence, Journal of Banking and Finance, 34(8), s. 1886-1898.
 4. Ciner C., Gurdgiev C., Lucey B.M., 2013, Hedges and safe havens: An examination of stocks, bonds, gold, oil and exchange rates, International Review of Financial Analysis, 29, s. 202-211.
 5. Gierałtowska U., 2010, Dywersyfikacja równoległa oparta na rynku złota w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 632, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 33, s. 91-110.
 6. Gierałtowska U., 2013, Inwestowanie w metale szlachetne jako alternatywna forma lokowania kapitału, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 323, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 88-100.
 7. Górska A., Krawiec M., 2009, Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela, Zeszyty Na-ukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 07(22), Warszawa, s. 13-20.
 8. Hood M., Malik F., 2013, Is gold the best hedge and a safe haven under changing stock market vola-tility?, Review of Financial Economics, 22(2), s. 47-52.
 9. http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/quotes/archive/1 (dostęp 1.07.2015).
 10. http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics (dostęp 1.07.2015).
 11. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html (dostęp 1.07.2015).
 12. Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Joy M., 2011, Gold and the US dollar: Hedge or haven?, Finance Research Letters, 8(3), s. 120-131.
 14. Markowitz H., 1952, Portfolio selection, The Journal of Finance, 7(1), s. 77-91.
 15. Pastusiak R., 2013, Inwestycje alternatywne i ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 63, s. 369-378.
 16. Ranaldo A., Soderlind P., 2010, Safe haven currencies, Review of Finance, 14(3), s. 385-407.
 17. Reboredo J.C., 2013a, Is gold a hedge or safe haven against oil price movements?, Resources Policy, 38(2), s. 130-137.
 18. Reboredo J.C., 2013b, Is gold a safe haven or a hedge for the US dollar? Implications for risk management, Journal of Banking & Finance, 37(8), s. 2665-2676.
 19. Roache S.K., Rossi M., 2010, The effects of economic news on commodity prices, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(3), s. 377-385.
 20. Sobczyk M., 2002, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu