BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasucka Maja (Uniwersytet Opolski), Ćwieląg Krzysztof (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej
The Role of Internal Audit in Shaping the Efficiency of Self-Government Finances
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 47-67, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Efektywność, Finanse samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Internal audit, Effectiveness, Local government finance, Local government, Local government units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potrzeba racjonalizowania wydatków, dążenie do większej dyscypliny finansowej i poszukiwanie oszczędności w ramach prowadzonej gospodarki zasobami rzeczowymi i finansowymi wskazują na konieczność wypracowania i ciągłego doskonalenia mechanizmów (instrumentów) zorientowanych na poprawę efektywności samorządowej gospodarki finansowej. Instrumentem, który może wspomóc kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego (JST) w racjonalnym prowadzeniu gospodarki finansowej, chroniąc jednocześnie społeczeństwo przed marnotrawstwem i nieefektywnym wydatkowaniem środków publicznych, jest audyt wewnętrzny. Celem artykułu jest próba identyfikacji znaczenia audytu wewnętrznego dla efektywności gospodarki finansowej w ocenie jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazano, że w aktualnym ustawowym i realizowanym przez większość JST zakresie audyt wewnętrzny ukierunkowany jest przede wszystkim na spełnianie kryterium legalności, mniejszą wagę przywiązuje się zaś do ekonomicznych kryteriów oceny samorządowej gospodarki finansowej, tj. efektywności i gospodarności.(abstrakt oryginalny)

The need for rationalization of expenditures, the desire for greater financial discipline and the search for savings as a part of economy of physical and financial resources determine the need of development and continuous improvement of mechanisms (instruments) aimed at enlarging the efficiency of self-government finances. Internal audit is an instrument that could enhance management of self-government entities in the rationalization of finances, as well as in protecting society against wasteful and inefficient spending of public funds. This article attempts to assess the internal audit as an instrument supporting the efficiency of self-government finances. According to the survey it is demonstrated that internal audit in its current statutory form and in the way it is realized by the majority of self-government entities is focused primarily on legality criteria, paying less attention to the economic criteria for evaluating local finances, ie. efficiency and thriftiness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek-Hyska D., 2012, Cele i przedmiot audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, [w:] Kostur A. (red.), Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Wy-dawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 2. Czakon W., 2005, Procesowe podejście do badania efektywności, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Czerwiński K., 2005, Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 4. Filipiak B., 2010, Gospodarowanie publicznymi zasobami finansowymi w jednostkach samorządu te-rytorialnego, [w:] Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 5. Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 6. Fundusz Współpracy, Brytyjski Fundusz Know-How, 1994, Zarządzanie finansami gmin. Poradnik dla gmin, Lublin.
 7. Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Grześkowiak S., 1997, Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Studia i Rozprawy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Jędrzejewski L., 2007, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, Oficyna Branta, Bydgoszcz - Gdańsk.
 10. Kubik A., 2004, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny - efekt procesu integracji z Unią Europejską oraz zintegrowany system gwarancji właściwego funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, [w:] Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Konferencje MSWiA, Warszawa.
 11. Lubińska T. (red.), 2011, Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 12. Nosowski A., 2010, Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Owsiak S. (red.), 2002, Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa.
 14. Przygodzka R., 2008, Efektywność sektora publicznego, Optimum - Studia Ekonomiczne, nr 4 (40).
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prze-prowadzania audytu wewnętrznego, DzU 2002 nr 111, poz. 973.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, DzU 2015, poz. 1480.
 17. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2005, Ekonomia, PWN, Warszawa.
 18. Skrzypek E., 2012, Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, [w:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G., Brycz B. (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Szewczuk A., 2009, Ryzyko i niepewność w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Patrzałek L. (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 20. Szewczuk A., Zioło M., 2008, Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 21. Sztaba S., 2007, Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Wydawnictwa Akademickie i Profe-sjonalne, Warszawa.
 22. The Institute of Internal Auditors (IIA), 2001, Standards of the Professional Practice of Internal Audi-ting, Altamonte Springs, Florida.
 23. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 2003 nr 15, poz. 148 ze zm.
 24. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
 25. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, poz. 2104 ze zm.
 26. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu