BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ wydatków inwestycyjnych na poziom deficytów budżetowych polskich metropolii
The Impact of Capital Expenditures on the Level of Budget Deficits in Polish Metropolises
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 11-24, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Obszar metropolitalny, Wydatki inwestycyjne, Deficyt budżetowy
Local government finance, Metropolitan area, Investment expenditures, Budget deficit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coraz większego znaczenia na świecie nabiera koordynacja polityki zadłużania się krajów, jak również jednostek szczebla samorządowego, w tym omawianych metropolii. Skutki wywołane nadmiernym poziomem zadłużenia można obserwować nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, co w znacznym stopniu nasilił kryzys finansowy, który wystąpił w roku 2008. W niniejszej publikacji zostanie zbadany problem wpływu wydatków inwestycyjnych na poziom deficytu w największych miastach w Polsce, który w konsekwencji powoduje wzrost ich zadłużenia. Celem badania będzie odpowiedź na pytania, czy wydatki inwestycyjne w istotny sposób wpływają na poziom deficytu w metropoliach w Polsce oraz czy polityka hamowania nadmiernego zadłużenia może oddziaływać na inwestycje w największych miastach Polski. Jak wykazano, wydatki inwestycyjne, które są tak kluczowe dla rozwoju infrastrukturalnego metropolii w Polsce, nie mają znacznego wpływu na poziom deficytu; mimo stałej wielkości wydatków inwestycyjnych w latach objętych badaniem nastąpił istotny spadek wielkości deficytów metropolii. Polityka kontrolowania poziomu zadłużenia nie ogranicza więc wydatków inwestycyjnych w metropoliach przez brak wpływu tej kategorii na kształtowanie się deficytów.(abstrakt oryginalny)

The coordination of indebtness of states and, consequently, local government units, is becoming increasingly more important all over the world. The effects caused by the excessive levels of debt can be observed not only in Poland but all over the world, which greatly intensified the financial crisis that occurred in 2008. This publication will examine a problem of the impact of capital expenditure on the deficit in the biggest cities in Poland, which as a consequence increases their debt. The aim of the study is to answer the question whether capital expenditures have a significant impact on the deficit in metropolitan areas in Poland and if excessive debt brake policy may affect investment in major Polish cities. As the study shows capital expenditures, which are so crucial to the development of infrastructure of the metropolises in Poland, do not play a significant impact on the deficit. Despite a constant volume of capital expenditure in the period covered by the study there was a significant decrease in the size of the deficits of the metropolises. Therefore the policy of controlling the debt level does not limit capital expenditure in the metropolises by the lack of effect of that category on the development of deficits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodziński M.G., Piechowski A. (2010), Organizacje samorządów gospodarczych w rozwoju regionów i społeczności lokalnych, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, Brodziński M.G. (red.), Wydawnictwo Almamer, Warszawa.
 2. Brzozowska K. (2013), Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 3. Dobek T. (2005), Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - granice a praktyka ich funkcjonowania, [w:] Finanse samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane, Patrzałek L. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław.
 4. ec.europa.eu/Eurostat.
 5. Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 6. Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Nowacka E.J. (2005), Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 8. Osiatyński J.N. (2006), Finanse publiczne - ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 9. Owsiak S. (2002), Budżet władz lokalnych - narzędzie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Poniatowicz M. (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 12. Salachna J.M. (2010), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2010.
 13. Swianiewicz P. (2011), Finanse samorządowe - koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 14. Śmiechowicz J. (2011), Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240.
 16. Wernik A. (2011), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Wierzbicka A. (2008), Miasta na prawach powiatu, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym - komentarz, Dolnicki B. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu