BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maszczak Teresa (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania finansowego jednostki małej
The Information Scope of the Condensed Financial Statement of Small Undertakings
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 127-149, bibliogr. 12 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Dyrektywy WE, Sprawozdanie finansowe, Bilans, Rachunek zysków i strat
EC directives, Financial statements, Balance sheet, Profit and loss statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z implementacją zapisów nowej dyrektywy rachunkowości celem artykułu jest prezentacja zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 23 września 2015 r. Autorka określa ich wpływ na zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania finansowego jednostki małej. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy treści regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) oraz metody porównań i wnioskowania. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, wprowadzona w życie 23 września 2015 r., w myśl implementacji dyrektywy 2013/34/UE, ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz zniesienie bądź zminimalizowanie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Przyjęte w ustawie zmiany umożliwiają jednostkom małym stosowanie uproszczeń w zakresie sporządzania skróconych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej), co w efekcie ma doprowadzić do obniżenia kosztów ponoszonych przez jednostki małe na prowadzenie rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Due to the implementation of provisions of the New Accounting Directives, the purpose of the article is to present changes introduced in the amendment of the Accounting Act of 23 September 2015. The author determines their impact on the information scope of a condensed financial statement of small undertakings. To solve the problem the author adopted a method of content analysis of legal regulations (domestic and international) and methods of comparisons and conclusions. The amendment of the Accounting Act taken effect on 23 September 2015, in accordance with the implementation of Directive 2013/34/EU, aims to improve conditions for the pursuit of business activity and to abolish or to minimize the barriers to development of entrepreneurship. The adopted changes in the Act allow the small undertakings the use of simplifications in keeping account books and preparation of the condensed financial statements (balance sheet, profit and loss account and note), which in turn is supposed to lead to lower costs of accounting for small undertakings(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dadacz J., 2015, Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, Rachunkowość, nr 6, SKwP, s. 2-12.
 2. Dudek J., 2015, Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz, Rachunkowość, nr 11, SKwP, s. 2-6.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. L 182/19 z 29 czerwca 2013 r.
 4. Maszczak T., 2011, Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181, Rachunkowość a Controlling, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 402-410.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2014, SKwP, Warszawa.
 6. Rówińska M., 2014, Zakres sprawozdania finansowego małych i średnich jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Szczecin, s. 221-230.
 7. Sawicki K., 2015, Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin, s. 583-593.
 8. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, DzU 2015, poz. 111 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-nosprawnych, DzU 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2015, poz. 584, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu