BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płatkowska-Prokopczyk Laura (Uniwersytet Opolski), Pieczonka Jacek (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania
The Extension of Cultural Institutions Offer as a Result of Financing Sources Diversification
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 99-123, tab., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Źródła finansowania, Dywersyfikacja
Cultural institutions, Source of financing, Diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie można zaobserwować odejście od postrzegania kultury jedynie przez pryzmat wartości autotelicznych i dostrzeganie w niej walorów bardziej użytkowych. Wskutek tego procesu kulturę zaczęto postrzegać jako dźwignię rozwoju społecznego w bardzo zróżnicowanych wymiarach - począwszy od budowy kompetencji, poprzez tworzenie więzi lokalnych i wsparcia dla wykształcania się podmiotowej tożsamości, na kreowaniu spójności społecznej skończywszy. Jednocześnie instytucje kultury często borykają się z problemem ograniczonych zasobów finansowych koniecznych do pełnienia funkcji, do której zostały powołane. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowania instytucji kultury w kontekście ograniczenia źródeł finansowania działalności statutowej przez rozszerzenie oferty produktowej. Badania literaturowe oraz dane statystyczne potwierdzają postępujący proces decentralizacji źródeł finansowania instytucji kultury. Rządy oraz samorządy nadal pozostają największym wsparciem kultury w porównaniu z innymi sektorami. Mimo to wszystkie trzy sfery - rząd, rynek i trzecia sfera (non profit) - działają jednocześnie i ich przenikanie jest bardziej regułą niż wyjątkiem. Aby zachęcić rynek i trzecią sferę do finansowania przedsięwzięć kulturalnych, instytucje kultury powinny rozszerzyć ofertę o produkty mniej standardowe (klasyczne), dostosowane do szerszej grupy odbiorców. Przedstawiony projekt jest przykładem wykorzystania źródeł finansowania zadań realizowanych przez instytucje kultury niezwiązanych z działalnością, do której prowadzenia jednostka została powołana. Instytucje kultury stoją w obliczu ograniczeń źródeł finansowania, a jednocześnie posiadają zasoby, które umożliwiają prowadzenie nietypowej aktywności z wykorzystaniem atrakcyjnych dla odbiorcy środków wyrazu. Dzięki tym środkom instytucje te mogą w ciekawy sposób przekazywać treści społeczne, w tym edukacyjne i integracyjne.(abstrakt oryginalny)

Nowadays the perception of culture only through the prism of autotelic values and noticing "more useful values" in it is not the only one. As a result of this process culture is seen as a "lever" of social development in a variety dimensions - from building of competence through the creation of local ties and support of personal identity formation, to the creation of social cohesion. At the same time cultural institutions often struggle with limited financial resources necessary to fulfill the role for which they have been established. The purpose of this article is to present the possibilities of cultural institutions financing in the context of the limitations on sources of funding statutory activities by broadening their product range. Literature research and statistical data confirm the progressive process of decentralization of cultural institutions funding. Governments and local governments still remain the largest support of culture in comparison with other sectors. Still, all three spheres - the government, the market and the non-profit sphere - operate simultaneously and their penetration is rather the rule than the exception. To encourage the market and the third sphere to finance cultural projects, cultural institutions should extend the range of products by less standard (classical) product adapted to the wider audience. The presented project is an example of using the sources of financing tasks performed by cultural institutions not connected with the activities they have been established for. Cultural institutions are facing funding limitations and yet have the resources which enable the unusual activity using attractive means of expression for the customer. Owing to these measures, these institutions can deliver social (including educational and integrational) content in a very interesting way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council of Europe/ERICarts 2006, National reports of the institutions responsible for culture at the central level (ministries, department, etc.), European Commission, Culturelink, Policy for Culture.
 2. Cultural Policy in Italy, prepared by Culturelink, Copyright IRMO/Culturelink 1996, http://www. wwcd.org/policy/clink/Italy.html#FINAN (dostęp 25.11.2015).
 3. Gorodnichenko Y., Roland G., 2010, Culture, institutions and the wealth of nations, Working Paper 16368 http://www.nber.org/papers/w16368, National Bureau of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 September.
 4. Klamer A., Petrova L., Mignosa A., 2006, Financing the Arts and culture in the European Union, Policy Department Structural and Cohesion Policies, "Culture and Education", Brussels, European Parliament, November 2006.
 5. Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. nr 184, poz. 1532).
 6. Cultural Policy in Italy, prepared by Culturelink, Copyright IRMO/Culturelink 1996, http://www. wwcd.org/policy/clink/Italy.html#FINAN (dostęp 25.11.2015).
 7. http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=41 (dostęp 25.11.2015).
 8. http://www.iadb.org/en/news/announcements/2012-08-08/cultural-development-grant-program-2012,10079.html (dostęp 24.11.2015).
 9. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/rahoitus_ja_ohjaus/index.html?lang=en (dostęp 25.11.2015).
 10. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
 11. Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018.
 12. Regionalny program operacyjny województwa opolskiego na lata 2014-2020.
 13. Strategia województwa opolskiego do roku 2020, przyjęta uchwałą nr XXV/325/2012 Sejmiku Woje-wództwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
 14. Szultka S., Zbieranek P., Nowy wymiar kultury, [w:] Kultura - polityka - rozwój. O kulturze jako dźwig-ni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, Szultka S., Zbieranek P. (red.), Wolność i Solidarność, nr 44, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2013, poz. 1232, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 2013, poz. 627 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU 2012, poz. 1235 z późn. zm.
 18. http://www.wwcd.org/policy/clink/Italy.html#FINAN (dostęp 25.11.2015).
 19. http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=41 (dostęp 25.11.2015).
 20. http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/rahoitus_ja_ohjaus/index.html?lang=en (dostęp 25.11.2015).
 21. http://www.iadb.org/en/news/announcements/2012-08-08/cultural-development-grant-program-2012,10079.html (dostęp 24.11.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu