BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Konkurencyjność ekorozwojowa przedsiębiorstw
The Competitiveness of Eco-Developmental Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 3, s. 3-16, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Ekorozwój
Enterprise competitiveness, Enterprise development, Eco-development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych problemów związanych z rozwojem przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej jest konkurencyjność. Można ją określićjako czynniki generowane przez otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji (przedsiębiorstwa) dzięki, którym podmiot gospodarczy osiągnie obecną І/ lub potencjalną przewagę konkurencyjną. Na problem konkurencyjności można spojrzeć dwojako tzn. w szerokim ujęciu (rozpatrywanie całościowe problemu konkurencyjności) oraz w szczegółowym ujęciu (rozpatrywanie przez pryzmat wybranego czynnika i/lub czynników). Przykładem szczegółowego ujęcia konkurencyjności jest konkurencyjność ekorozwojowa. Cel opracowania stanowi iż, implementacja ekorozwoju w przedsiębiorstwie odbywa się poprzez czynniki miękkie i czynniki twarde. Teza opracowania stanowi, że konkurencyjność ekorozwojowa budowana jest poprzez czynniki miękkie i czynniki twarde przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Competition is one of the major problems associated with the development of enterprises in the market economy. It can be defined as factors generated by the internal and external environment of the organization (company) through which the economic operator will reach the current and / or potential competitive advantage. The issue of competitiveness can be seen in two ways, i.e. in a broad sense (considering the overall problem of competitiveness) and in a detailed sense (considering through the prism of a factor and / or factors). Eco-developmental competitiveness is an example of a detailed sense of competitiveness. The purpose of the development is that, the implementation of sustainable development in the company is held by soft and hard factors. The thesis of the study states that, the competitiveness of eco-developmental factors is constructed by soft and hard factors of enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Kraków: s. 183.
 2. Adamkiewicz-Drwiłto H. G., Kruk H., 2008, Konkurencyjność ekologiczna jako jeden z aspektów strategicznej konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Z. Dworzecki, M. Romanowska (red), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: s. 141-148.
 3. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Kruk H., 2010, Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczne, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 98, ss. 16-24.
 4. Borkowski S. Corejova T., 2004, Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec: s. 23-34.
 5. Bukowski Z., 2005, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Dom Organizatora, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń: s. 24.
 6. Bugdol M., 2010, Zaufanie jako element systemu wartości organizacyjnych, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 11-25.
 7. Cyfert Sz., 2006, Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Poznań: s. 20-41.
 8. Dzikowska M., Gorynia M., 2012, Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa -w kierunku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa, nr 4, s. 1-30.
 9. Gorynia M. (red), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań: s. 48.
 10. Hamel G., Prahalad C. K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa: s. 34-56.
 11. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa: s. 29.
 12. Kostera M., 2015, Refleksje o zarządzaniu humanistycznym, w: B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski, (red), Zarządzanie humanistyczne, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 53-61.
 13. Kruk H., 2010, Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Dom Organizatora Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń: s. 10-57.
 14. Kryk B., 2005, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, w: Kopycińska D., (red), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: s. 200.
 15. Kociatkiewicz J., Kostera M., 2013, Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania, Vol. 11, Nr 4 (44), s. 9-19.
 16. Lubiński M., 1995, Konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa: nr 35, ss. 9-10.
 17. Leśniewski M. A., 2015, Konkurencyjność ekorozwojowa, świadomość ekorozwojowa oraz ekorozwojowa kultura organizacyjna czynnikami kształtowania ekorozwojowego przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotów gospodarczych regionu świętokrzyskiego, Badania Własne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.
 18. Leśniewski M. A., 2015, Employee consciousnes in creating competitive advantage of companies, w: Borkowski S., Rosak-Szyrocka J., (red), Significance of human resources and strategy in organization improvement, Croatian Quality Managers Society, Zagreb: pp. 128-142.
 19. Leśniewski M. A., 2015, Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw, Difin, Warszawa: s. 15-235.
 20. Leśniewski M. A., 2014, Konkurencyjność zasobowa przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4, s. 59.
 21. Leśniewski M. A., 2013, Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce, CeDeWu, Warszawa, s. 172.
 22. Mazur-Wierzbicka E., 2005, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, w: Kopycińska D., (red), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: s. 34.
 23. Mróz M., 2003, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar, Gospodarka Narodowa, nr 9, s. 40.
 24. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa: s. 200.
 25. Pierścionek Z., Jurek-Stepień S., 2006, Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: s. 17.
 26. Prawelska-Skrzypek G., Lenartowicz M., 2013, Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki, Problemy Zarządzania, Vol. 11, Nr 4 (44), s. 45-57.
 27. Przybytniowski J.W., 2013, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa: s. 23-78.
 28. Przybytniowski J.W., 2010, Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych, Wieś Jutra, Warszawa: s. 59-60.
 29. Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa: s. 139.
 30. Skowronek-Mielczarek A., 2012, Zasoby w rozwoju przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 121, s. 127-143.
 31. Skowronek-Mielczarek A., 2013, Rozwój przedsiębiorstwa i jego zasoby - wzajemne powiązania i relacje, w: Skowronek - Mielczarek A., (red), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa: s. 35-65.
 32. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa: s. 215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu