BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peter-Bombik Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Szczudlińska-Kanoś Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Partycypacyjny wymiar powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w Małopolsce
Participatory Dimension of the County Strategies for Solving Social Problems in Małopolska
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (35), 2016, nr 108, s. 87-96, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Powiat, Społeczne problemy zarządzania, Rozwiązywanie problemów, Partycypacja społeczna, Rozkład przestrzenny
County, Social problems of management, Solving problems, Social participation, Spatial distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój społeczno-ekonomiczny oraz odmienne uwarunkowania historyczne, geograficzne, polityczne czy ekonomiczne powodują, iż w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, oprócz globalnych problemów polityki społecznej, do których zaliczyć można przede wszystkim: bezrobocie, migracje, starzenie się społeczeństw, pojawiają się nowe potrzeby wymagające diagnozy oraz efektywnego, wcześniej zaplanowanego, rozwiązania. Administracja publiczna, funkcjonująca na poziomie centralnym, nie jest w stanie skutecznie diagnozować ich natężenia w rozkładzie przestrzennym. Celowe jest zatem odpowiednie wykorzystanie siły tkwiącej w samorządzie terytorialnym oraz we wspólnotach lokalnych. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie na poziomie deklaratywnym społecznego wymiaru procesu tworzenia wszystkich powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych w województwie małopolskim oraz wskazanie możliwości ulepszenia tego procesu. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic development and different historical, geographical, political, or economic factors cause that in the local government units in Poland, in addition to global issues of social policy, which can include first of all: unemployment, migration, aging societies, there are new needs, that require diagnosis and effective, pre-planned solutions. Public administration which is functioning at the central level is not able to effectively diagnose their intensity in the spatial distribution. It is appropriate, therefore, appropriate use of force inherent in local government and in local communities. The purpose of this article is to check on the declarative level the social dimension of the process of creating all the poviat strategies for solving social problems in the Małopolska voivodship and an indication of improvement opportunities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnstein S.R. A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, t. 35, 1969, Nr 4.
 2. Chappell Z., Deliberative Democracy: A Critical Introduction, Houndmills, Basingtoke, Hampshire, New York 2012, Palgrave Macmillan.
 3. Długosz D., Wygnański J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005.
 4. Elstub S., McLaverty P. (ed.), Deliberative Democracy: Issues and Cases, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014.
 5. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 ze zm.
 6. Henzler M., Partycypacja, Polski Instytut Demokracji Lokalnej, Warszawa 2005.
 7. Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 8. Krzyżaniak S., Demokracja bezpośrednia w świetle teorii demokracji Roberta A. Dahla, [w:] Marczewska-Rytko M. (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin 2010.
 9. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Limanowskiego na lata 2010-2016.
 11. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015 [powiat tarnowski].
 12. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 [powiat proszowicki].
 13. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 [powiat suski].
 14. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowosądeckim na lata 2006-2015.
 15. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2011-2020.
 16. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Miechowskiego na lata 2014-2020.
 17. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020.
 18. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Nowego Sącza na lata 2008-2015.
 19. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015.
 20. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego na lata 2014-2020.
 21. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskiego na lata 2009-2018.
 22. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2008-2015.
 23. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Tatrzańskiego na lata 2014-2020.
 24. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Brzeskim na lata 2008-2015.
 25. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim.
 26. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2014-2020.
 27. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2011-2015.
 28. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Olkuskim.
 29. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2008-2018.
 30. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wadowickim na lata 2014-2020.
 31. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 594 ze zm.
 32. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Dz.U. 1999, Nr 622, poz. 688 ze zm.
 33. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2015, Nr 0, poz. 163 ze zm.
 34. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2015, Nr 0, poz. 149 ze zm.
 35. Zybała A., Warunki dobrej partycypacji, "Animacja Życia Publicznego", Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Nr 2(9)/2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu