BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stychno Ewa (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Kaczocha Katarzyna (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Kulczycka Kinga (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Tytuł
Identyfikacja stylów kierowania według koncepcji Reddina (na przykładzie kierowniczej kadry pielęgniarskiej)
The Identification of Management Styles according to Reddin's Theory (on the Example of Nursing Management Workers)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (35), 2016, nr 108, s. 139-149, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Style kierowania, Personel medyczny, Zasoby ludzkie
Management styles, Medical staff, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest określenie stylów kierowania stosowanych przez pielęgniarską kadrę kierowniczą pracującą w szpitalach, ze zwróceniem uwagi na zależność preferowanego stylu od atmosfery panującej wśród podległych pracowników. Przebadano 200 osób stanowiących pielęgniarską kadrę kierowniczą. Teren prowadzonych badań obejmował szpitale wojewódzkie, powiatowe, specjalistyczne oraz zakłady opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Pielęgniarska kadra kierownicza w zależności od zajmowanego stanowiska pracy wybiera style bardziej efektywne: administratora, rozwojowca, biurokraty. Nie ma istotnych zależności miedzy preferowanym stylem kierowania a oceną atmosfery grupowej. Regularne aktualizowanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji z zakresu zarządzania wśród menedżerów pielęgniarstwa pozwoli na wdrożenie efektywnych stylów kierowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of this thesis is to determine the managing styles of nursing executives working in hospitals, with emphasis towards the dependence of a preferred style from the atmosphere among the subordinate nurses. The research material has been based 200 the group of nursing managers. The area of the research included provincial, county hospitals and specialized healthcare institutions in the provinces of Malopolska and Podkarpacie. The results showed that the nursing management workers, depending on their position, chooses the more efficient styles: administrator, developer, bureaucrat. There are no meaningful dependencies between the preferred management style and the rating of the group's atmosphere. Frequent updates of the managers' knowledge and raising their range of qualifications will help in introducing the most efficient styles of management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biela A., Wymiar przywództwa w organizacji według koncepcji ergonomii Wojciecha Jastrzębowskiego, [w:] Plopa M., Błażek M. (red.), Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 2. Czarnecka-Wójcik E., Wójcik M., Władza menedżerska i przywództwo, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katowice 2009.
 3. Drzewiecka M., Percepcja stylu kierowania przełożonego a zadowolenie z pracy wśród pracowników call center, "Psychologia Jakości Życia", 2010, 1.
 4. Kretowicz K., Poczucie koherencji a wybór stylu zarządzania wśród pielęgniarskiej kadry kierowniczej, GUM w Gdańsku (komputeropis pracy doktorskiej), Gdańsk 2013.
 5. Opolska A., Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów. Determinanty stylu kierowania, CeDeWu, Warszawa 2014.
 6. Penc J., Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 7. Radomski J., Umiejętności kierownicze, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009.
 8. Reddin B., Testy dla menadżerów stawiających na efektywność, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 2005.
 9. Rutka R., Czerska M., Ewolucja nastawień kadry kierowniczej w latach 1984-2013, [w:] Wachowiak P., Winch S. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 10. Stychno E., Style kierowania w podsystemie pielęgniarstwa w szpitalach, AM w Lublinie (komputeropis pracy doktorskiej), Lublin 2003.
 11. Tokarski S., Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin 1997.
 12. Tokarski S., Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu