BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabus Małgorzata (Sopocka Szkoła Wyższa), Rogowska Marta
Tytuł
Uwarunkowania wolontariatu pracowniczego w firmie informatycznej
Volunteer Program Conditions in an Information Technology Company
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 1, s. 91-105, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wolontariat, Korporacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwo informatyczne, Badania empiryczne
Volunteering, International corporation, IT enterprises, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowanie firm oraz instytucji w działalność charytatywną jest w Polsce powszechne, nowością jest tworzenie programów wolontariatu pracowniczego. Programy wolontariatu pracowniczego wspierają budowanie więzi z pracownikami oraz między pracownikami. Możliwość zaangażowania się w działania wolontaryjne jest formą zaspokajanie potrzeb pracownika i podnoszenie poziomu jego zaangażowania, której efektem może być wzrost indywidualnej efektywności. Badania dotyczyły rozumienia i postrzegania wolontariatu pracowniczego oraz czynników wpływających na udział w tego typu inicjatywach. Celem badań było sformułowanie warunków do konstrukcji i wdrożenia efektywnego programu wolontaryjnego. Zastosowano metody jakościowe (obserwacja uczestnicząca, wywiady nieustrukturalizowane) oraz ilościowe (ankieta). Badanie miało charakter pełny, otrzymano 92 ankiety, poziom zwrotu wynosił 65%. (abstrakt oryginalny)

The involvement of companies and institutions in charity in Poland is common. What is new is the creation of employee volunteer programs. Employee volunteer programs support the building of ties with employees and among employees. Possibilities of engaging in volunteer activities are a way of satisfying employee needs while raising the level of engagement that may result in an increase in personal efficiency. Conducted research looked at the understanding and perception of employee volunteering as well as factors influencing participation in such initiatives. The goal of the research was to formulate conditions for the design and implementation of an effective volunteer program. Qualitative (participant observation and unstructured interviews) and quantitative (questionnaire) methods were used. The study addressed all employees. Ninety-two questionnaires were received, which gives a rate of return of 65%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centrum Wolontariatu (2013), dostęp 5 stycznia 2013, http://old.wolontariat.net.pl/strona.php?p= 1058.
 2. Clary E.G., Snyder M., Ridge R.D., Copeland J., Stukas A.A., Haugen J., Miene P. (1998), Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 74, nr 6.
 3. Domaradzka A. (2010), Aktywni inaczej? Uwarunkowania (nie)aktywności społecznej Polaków, w Radkiewicz P., Siemieńska R. (red.), Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009, Warszawa, Scholar.
 4. Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego (strona domowa), dostęp 5 stycznia 2013, http://wolontariatpracowniczy.pl/
 5. Gołaszewska-Kaczan U. (2008), Wolontariat pracowniczy w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12.
 6. Instytut Wolontariatu Pracowniczego (2012), dostęp 20 listopada 2012, http:// www.wolontariatpracowniczy.pl/?a=page/47b051926deb6
 7. Komosa P., Dorska D. (2008), Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, Warszawa, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
 8. Maslow A. (2014), Motywacja i osobowość, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 9. McAdam D. (1992), Gender as Mediator of the Activist Experience: The Case of Freedom Summer, American Journal of Sociology, nr 5.
 10. Pękowska M. (2009), Geneza działalności wolontariatu w Polsce, w Matyjas B. (red.), Wolontariat jako działanie prospołeczne w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej, Kielce, Wszechnica Świętokrzyska.
 11. Piwowar M. (2011), Wolontariat pracowniczy, jako element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie - światowe tendencje i polska rzeczywistość, Trzeci Sektor, nr 23.
 12. Rogulska A. (2010), Wolontariat - działania na rzecz jednostki i społeczeństwa, w Danielak-Chomać M., Dobrowolska В., Rogulska A. (red.), Wolontariat w teorii i praktyce, Siedlce, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży SZANSA.
 13. Sikora S.S. (2007), W poszukiwaniu głębszego znaczenia miejsca pracy, Harvard Business Review, nr 7-8.
 14. Suchecka J., "Nagradzanie za dojeżdżanie". Teraz premię dostanie ten, kto do pracy przyjedzie rowerem, dostęp 10 marca 2014, http://wyborcza.pl/1,75477,15601745>,_Nagradzanie_za_dojezdzanie_Teraz_premie_dostanie.html.
 15. ThinkTank (2011), Wolontariat pracowniczy w polskich firmach (analiza zjawiska), Warszawa, Wyd. Instytutu Wolontariatu Pracowniczego, dostęp 28 grudnia 2012, http://wolontariatpracowniczy.pl/>.var/resources/publications/TT_raport_badawczy_wolontariat.pdf
 16. Tokarski Z. (2008), Wolontariat w Polsce. Raport z badań 2000-2003, Łódź, Wyd. WSH-E w Łodzi.
 17. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873.
 18. Załuska M. (1996), Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, w Załuska M., Boczoń J. (red.), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa, Interart.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu