BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłowski Adrian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ płatności bezpośrednich na sferę wytwarzania : ujęcie modelowe
The Impact of Direct Payments on the Production Area : Model View
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2016, nr 2, s. 96-123, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Struktura produkcji rolniczej, Płatność, Wspieranie rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural production structure, Payment, Agriculture support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wykazano na gruncie teoretycznym, że system wsparcia bezpośredniego powoduje zmiany w wielkości i strukturze produkcji dóbr w stosunku do produkcji wykreowanej działaniem rynku, pełniąc w ten sposób funkcję realokacyjną. Przy pomocy zbudowanego modelu zobrazowano w formie graficznej wpływ stosowania poszczególnych instrumentów współtworzących system wsparcia bezpośredniego (płatności obszarowych, wsparcia produkcyjnego i płatności historycznych) na poziom zaangażowania ziemi w działalność rolniczą i wolumen produkcji rolnej. Analizę tę uzupełniono opisem oddziaływania poszczególnych form pomocy na strukturę produkcji rolnej.(abstrakt oryginalny)

The paper proved, on theoretical grounds, that direct support scheme induces changes in the volume and structure of goods production in relation to production generated by market operations, thus having a reallocation function. Using the constructed model, the paper graphically presents the impact of applying individual instruments co-creating direct support scheme (area payments, production support and historical payments) on the level of land involvement in agricultural activity and agricultural production volume. This analysis was supplemented with a description of the impact of individual forms of aid on the structure of agricultural production.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Figurski, T., Sadłowski, A. (2013). Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27), s. 63-72.
  2. Forlicz, S., Jasiński, M. (2010). Mikroekonomia. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
  3. Kątowski, T. (2000). Podstawowy wykład z mikroekonomii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  4. Mansfield, E. (2002). Podstawy mikroekonomii: zasady, przykłady, zadania. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
  5. Ricardo, D. (1957). Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa: PWN.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608, ze zm.).
  7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, s. 16, ze zm.).
  8. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). Ekonomia. T. 1. Warszawa: WN PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1203370
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu