BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wzrost aktywności agrarnej mieszkańców miast jako nowe zjawisko w okresie transformacji gospodarki
Increase of Agrarian Activity of Town and City Residents as a New Phenomenon During Economic Transformation Period
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 127-141, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna, Ludność miejska, Miasto, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Arable farm, Agrarian structure, Urban population, City, Political and systemic transformations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy gospodarstw indywidualnych użytkowanych przez mieszkań-ców miast. Za podstawę analizy przyjęto dane dotyczące zmiany liczby i powierzchni gospodarstw, z uwzględnieniem dwóch klasyfikacji gospodarstw, tj. według siedziby użyt-kownika oraz według siedziby-położenia gruntów. Tak ukierunkowane badania aktywności agrarnej przeprowadzono w dwóch ujęciach - ogólnopolskim (powiaty grodzkie) i regionalnym (miasta Polski północno-zachodniej). Wykazano tendencję do podniesienia poziomu aktywności agrarnej wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miasta. Zjawisko to uruchomiło zmianę kierunku przemian struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w miastach -od charakterystycznej dla okresu gospodarki centralnie planowanej tendencji do rozdrobnienia struktury do, będącego efektem wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej, procesu koncentracji ziemi w rolnictwie.(abstrakt oryginalny)

The article concerns an analysis of agrarian activity of town and city residents, understood as an increase of the number and size of individual farms and increase of the distance between the place of the farm owners' residence and the location of their land. The research was conducted in 2 depictions - country-wide, concerning city districts (66 cities) and regional, including 149 towns of north western Poland. A tendency for an increase of the level of agrarian activity in correspondence to the increase of the number of city residents was demonstrated. This phenomenon started a change towards the transformation of the size structure of the farms in the cities - from a breakup structure, characteristic for the central planning period, to the process of land concentration in agriculture being the effect of introduction of the market economy rules.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
  2. Biczkowski M., Kluba M., Rudnicki R., 2003, Przejęcie gruntów skarbowych przez kontrahentów miejskich jako nowy czynnik przemian agrarnych w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] J. Bański (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość wsi polskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, s. 123-136.
  3. Falkowski J., 1981, Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa (na przykładzie aglomeracji dolnej Wisły), Rozprawy UMK, Toruń.
  4. Lewandowski J., 1996, Polityka rolna w polskiej gospodarce rynkowej, Wieś i Rolnictwo, 1.
  5. Lichorowicz A., 1998, Ewolucja ograniczeń podziału gospodarstwa rolnego w ustawodawstwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, UAM, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
  6. Lipińska I., 1999, Cywilnoprawne determinanty zmian struktury agrarnej w Polsce, [w:] S. Paszkowski (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 308, Rolnictwo 53, 1, Poznań.
  7. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny, 2003, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu