BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głębocki Benicjusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Świderski Arkadiusz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie
Agricultural Land Resources in Poland and their Use
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 41-59, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Słowa kluczowe
Użytki rolne, Rolnictwo
Agricultural land, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono współczesne tendencje dotyczące wykorzystania zasobów użytków rolnych w Polsce. Analiza tych przemian jest istotna m.in. ze względu na bardzo wysoki udział rolniczych form użytkowania ziemi w ogólnej powierzchni kraju. Jako główne czynniki zachodzących przemian w zasobach użytków rolnych i ich wykorzystaniu wskazać należy na transformację społeczno-gospodarczą, w tym przejście do gospodarki rynkowej oraz procesy integracji i dostosowywania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Przemianom tym towarzyszyły często nieprzewidziane przez ustawodawcę negatywne zjawiska. Stąd konieczne jest podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The article presents current tendencies in the use of agricultural land resour-ces in Poland. One of the reasons making their analysis important is the very high proportion of farming land uses in the country's total area. After 1989 the resources have changed significantly, both in structural and quantitative terms. The most striking changes have been marked in increase of the area of arable land lying fallow and a high level of disuse of permanent grassland. Crucial changes in the land-use pattern have also occurred around Poland's largest metropolitan areas: land used for agricultural purposes so far now tends to be transformed and transfer to other uses. The changes result in the dwindling of production potential. There has also been a drop in the level of use of land fit for farming. The sources of those tendencies can be identified as the socio-economic transformation (the transition to market economy) as well as the processes of integration and adjustment of agriculture to the European Union standards. The prevention of the detrimental processes affecting the resources of agricultural land in Poland needs suitable legislative measures. They are necessary especial-ly in the context of financial assistance guaranteed farmers by the European Union. A proper agricultural policy, e.g. one designed to prevent farm fragmen-tation and to restore land being in State Treasury possession to former owners, can crucially improve the agrarian structure and the image of the Polish country-side.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., 2005, Obszary problemowe polskiej wsi, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.377-394.
 2. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 3. Głębocki B., 1998, Przemiany struktury agrarnej polskiego rolnictwa w tatach 1990-1996, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9-73.
 4. Głębocki B., 2005a, Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 45-99.
 5. Głębocki B., 2005b, Produkcja zwierzęca - rozwój i przestrzenne jej rozmieszczenie, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 219-309.
 6. Głębocki B., 2006, Zasoby trwałych użytków zielonych a natężenie chowu bydła i owiec na obszarach górskich Polski w latach 1988-2002, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 52, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Kraków, s. 91-108.
 7. Górz B., 2005, Rolnictwo Polski południowo-wschodniej (uwarunkowania rozwoju i współczesny stan), [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 311-356.
 8. Kulikowski R., 2005, Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce w świetle wyników PSR z 2002 roku, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 159-191.
 9. Lichorowicz A., 1998, Ewolucja ograniczeń podziału gospodarstwa rolnego w ustawodawstwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 491-507.
 10. Łyszczarz R., 2004, Klasyfikacja łąk, [w:] M. Rogalski (red.), Łąkarstwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 21-28.
 11. Kołodziejczak A., 2005, Rolnictwo Polski przed i po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 415-450.
 12. Młynarczyk K., 2004, Różnorodność florystyczna zbiorowisk łąkowych, [w:] M. Rogalski (red.), Łąkarstwo. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s.38-41.
 13. Rudnicki R., 2005, Gospodarstwa rolne spółek prawa handlowego jako nowy element struktury agrarnej w Polsce, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 101-132.
 14. Rudnicki R., 2006, Fundusz przedakcesyjny SAPARD jako czynnik rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] B. Głębocki, E. Kacprzak (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 267-283.
 15. Szemberg A., 1977, Poprawa struktury agrarnej - warunkiem rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 5, s. 3-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu