BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornai Janos (Harvard Univeristy; Corvinus University)
Tytuł
Czym właściwie jest Kapitał w XXI wieku? Garść uwag na temat książki Thomasa Piketty'ego
So What Is Capital in the Twenty-First Century? Some Notes on Piketty's Book
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 2 (36), s. 7-33, bibliogr. 74 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Kapitalizm, Kapitał
Social inequality, Capitalism, Capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zdaniem Jánosa Kornaia, mimo niewątpliwych walorów poznawczych książki Kapitał w XXI wieku, jej autor prezentuje cząstkową, zniekształconą analizę funkcjonowania systemu kapitalistycznego, która prowadzi go do błędnych wniosków oraz do sformułowania bardzo ograniczonego repertuaru zaleceń dla polityków. Węgierski ekonomista zarzuca Thomasowi Piketty'emu przede wszystkim pominięcie takich aspektów kapitalizmu, jak: dynamika, konkurencja jako bodziec do działania, postęp techniczny i jego wpływ na kształtowanie wszystkich aspektów współczesnego życia człowieka. Kornai swoje poglądy ilustruje licznymi przykładami zaczerpniętymi z prac innych ekonomistów. (abstrakt oryginalny)

According to János Kornai, despite the undeniable original contribution of Capital in the Twenty-First Century, its author offers a partial and distorted analysis of the functioning of the capitalist system, which leads him to mistaken conclusions and to a very limited repertoire of recommendations for politicians. The Hungarian economist criticizes Thomas Piketty particularly for the omission of such aspects as the dynamics of capitalism, competition as a stimulus to act, technical progress and its impact on all aspects of modern human life. He illustrates his views with numerous examples taken from the work of other economists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2014). Dlaczego narody przegrywają: źródła władzy, pomyślności i ubóstwa (tłum. J. Łoziński). Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R., Howitt, P. (2005). Competition and innovation: an inverted u relationship. Quarterly Journal of Economics, 120 (2), 701-728, http://www.nber.org/papers/w9269.pdf.
 3. Aghion, P., Howitt, P. (1998). Endogeneous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.
 4. Astebro, T., Hertz, H., Nanda, R., Weber, R.A. (2014). Seeking the roots of entrepreneurship: insights from behavioral economics. Journal of Economic Perspectives, 28 (3), 49-70, http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.3.49.
 5. Atkinson, A.B. (1997). Bringing income distribution in from the cold, Economic Journal, 107 (441), 297-321, http://dx.doi.org/10.1111/j.0013-0133.1997.159.x.
 6. Atkinson, A.B., Bourguignon, F. (red.) (2015). Handbook of Income Distribution (t. 2). North Holland, New York: Elsevier.
 7. Atkinson, A.B., Micklewright, J. (1992). Economic Transformation in Eastern Europe and the Distribution of Income. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Barberis, N. (2013). Psychology of tail events: progress and challenges. American Economic Review, 103 (3), 611-616, http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.3.611.
 9. Baumol, W.J., Litan, R.E., Schramm, C.J. (2007). Good Capitalism, Bad C apitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. New Haven-London: Yale University Press.
 10. Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., Van Praag, M., Verheul, I. (2012). Entrepreneurship and role models. Journal of Economic Psychology, 33 (2), 410-424, http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2011.03.004.
 11. Brock, D.C. (red.) (2006). Understanding Moore's Law: Four Decades of Innovation. Philadelphia: Chemical Heritage Press.
 12. Caliendo, M., Kritikos, A.S. (2012). Searching for the entreprenerial personality: new evidence and avenues for further research. Journal of Economic Psychology, 33 (2), 319-324, http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2011.06.001.
 13. Cross, B., Travaglione, A. (2003). The untold story: is the entreprenour of the 21st century defined by emotional intelligence? International Journal of Organizational Analysis, 11 (3), 221-228, http://dx.doi.org/10.1108/eb028973.
 14. Flannery, R. (2014). Internet entrepreneurs top new Forbes ranking of China's richest. Forbes, October 27, http://www.forbes.com/sites/russellflannery/2014/10/27/the-web-giveth-and-taketh-away/.
 15. Fontevecchia, A. (2014). The new Forbes 400 self-made score: from silver spooners to bootstrappers. Forbes, October 2, http://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2014/10/02/the-new-forbes-400-selfmade-score-from-silver-spooners-to-boostrappers/.
 16. Garai, L. (1990). "Kis pénz → kis foci?" Egy gazdaságpszichológia me galapozása, Budapest: Magyar Közgazdasági Társaság.
 17. Garai, L. (2015). Egyáltalán, minek nekünk a gazdaságpszichológia? Budapest: Napvilág.
 18. Gates, B. (2015). Why inequality matters, http://www.gatesnotes.com/Books/Why-Inequality-Matters-Capital-in-21st-Century-Review.
 19. Hall, P.A., Soskice, D. (red.) (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press.
 20. Hayek, F.A. (red.) (1935). Collectivist Economic Planning. London: Routledge and Kegan.
 21. Hengartner, L. (2006). Explaining Executive Pay: The Roles of Managerial Power and Complexity. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
 22. Hoffman, D.E. (2002). The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia. New York: Public Affairs.
 23. Isaacson, W. (2011). Steve Jobs. Simon & Schuster.
 24. Jensen, M., Murphy, K.J. (1990). Peformance pay and top management incentives. Journal of Political Economy, 98 (2), 225-264, http://dx.doi.org/10.1086/261677.
 25. Kamenica, E. (2012). Behavioral economics and psychology of incentives. American Economic Review, 4 (13), 427-452, http://dx.doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110909.
 26. Kaplan, S.N., Rauh, J.D. (2013a). Family, education, and sources of wealth among the richest Americans, 1982-2012. American Economic Review, 103 (3), 158-162, http://dx.doi.org/10.1257/aer.103.3.158.
 27. Kaplan, S.N., Rauh, J.D. (2013b). It's the market: the broad-based rise in the return to top talent, Journal of Economic Perspectives, 27 (3), 35-56, http://dx.doi.org/10.1257/jep.27.3.35.
 28. Kerr, W.R., Nanda, R., Rhodes-Kropf, M. (2014). Entrepreneurship as experimentation. Journal of Economic Perspectives, 28 (3), 25-48, http://dx.doi.org/10.1257/jep.28.3.25.
 29. Kis, J. (2009a). Constitutional democracy: outline of a defense. W: Resolving international conflicts: liber amicorum Tibor Várady (s. 187-196). Budapest: CEU Press.
 30. Kis, J. (2009b). Constitutional precommitment revisited. Journal of Social Philosophy, 40 (4), 570-597, http://publications.ceu.edu/sites/default/files/publications/2009constitutional-precommitment.
 31. Kis, J. (2014). Mi a liberalizmus?. W: J. Kis, Mi a liberalizmus? Esszék, tanulmányok 1985-2014, 537-675. Bratislava/Budapest: Kalligram.
 32. Kolosi, T., Szelényi, I. (2010). Hogyan legyünk milliárdosok? avagy A neoliberális etika és a posztkommunista kapitalizmus szelleme. Budapest: Corvina.
 33. Kornai, J. (1980). The dilemmas of a socialist economy: the Hungarian experience. Cambridge Journal of Economics, 4 (2), 147-157.
 34. Kornai, J. (1986). Contradictions and Dilemmas: Studies on the Socialist Economy and Society. Cambridge: MIT Press.
 35. Kornai, J. (1989). Régi és új ellentmondások és dilemmák. Budapest: Magvető.
 36. Kornai, J. (1990). Visions and Reality: Market and State. Budapest-New York: Corvina-Routledge.
 37. Kornai, J. (2009). Marx through the eyes of an East European intellectual. Social Research, 76 (3), 965-986, http://kornai-janos.hu/KORNAI2009 Marx through the eyes - Social Research.pdf. Angielskie tłumaczenie B. McLeana z węgierskiego oryginału: Marx egy kelet-európai értelmiségi szemével, Mozgó Világ 2008, 12, 3-14.
 38. Kornai, J. (2011). Gondolatok a kapitalizmusról. Akadémiai Kiadó.
 39. Kornai, J. (2014). Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu (tłum. R. Śmietana). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Wydanie angielskie: Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy. Oxfrod: Oxford University Press, http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199334766.001.0001.
 40. Kurzweil, R. (2006). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Penguin Books.
 41. Laki, M., Szalai, J. (2004). Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán. Budapest: Osiris.
 42. Laki, M., Szalai, J. (2011). Ten years after: Hungarian big entrepreneurs in the European Union. Paper presented at SEBA - IE CASS - IEHAS Economics of Crisis, Education and Labour, Chinese-Hungarian International Conference, 30th June - 1st July, Budapest, http://www.econ.core.hu/file/download/sebawsh/LAKI.pdf.
 43. Laki, M., Szalai, J. (2013). Tíz évvel később - magyar nagyvállalkozók európai környezetben. Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány.
 44. Landier, A., Thesmar, D. (2009). Financial contracting with optimistic entrepreneurs. Review of Financial Studies, 22 (1), 117-150, http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhn065.
 45. Lange, O. (1968 [1936-37]). On the economic theory of socialism. W: B.E. Lippincott (red.), On the Economic Theory of Socialism (s. 57-143). New York-Toronto-London: McGraw Hill.
 46. Losoncz, A. (2015). Marx Károly visszatért és újraírta a Tőkét, Átlátszó.hu, 1.07.2015, http://szakirodalom.atlatszo.hu/2015/07/01/marx-karoly-visszatert-es-ujrairta-a-toket.
 47. Lybecker, K. (2014). Promoting innovation: the economics of innovation. IPWatchdog, 21.07.2014, http://www.ipwatchdog.com/2014./07/21/promoting-innovation-the-economics-of-incentives.
 48. Malmendier, U., Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. Journal of Finance, 9 (6), 2661-2700, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00813.x.
 49. Marx, K. (1906 [1894]). Capital: A Critique of Political Economy, t. I: The Process of Capitalist Production. Chicago: Charles H. Kerr & Company.
 50. Marx, K. (1907 [1867]). Capital: A Critique of Political Economy, t. II: The Process of Circulation of Capital. Chicago: Charles H. Kerr & Company.
 51. Marx, K. (1909 [1894]). Capital: A Critique of Political Economy, t. III: The Process of Capitalist Production as a Whole. Chicago: Charles H. Kerr & Company.
 52. Marks, K., Engels, F. (2007 [1848]). Manifest Partii Komunistycznej. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej, Uniwersytet Warszawski, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf (dostęp: 16.06.2016).
 53. Mehran, H. (1995). Executive compensation structure, ownership, and firm performance. Journal of Financial Economics, 38 (2), 163-184, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405x(94)00809-f.
 54. Milanovic, B. (2014). The return of 'patrimonial capitalism': A review of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century. Journal of Economic Literature, 52 (2), 519-534, http://dx.doi.org/10.1257/jel.52.2.519.
 55. Mises, L. von (1935 [1920]). Economic calculations in the socialist commonwealth. W: F.A. Hayek (red.), Collectivist Economic Planning (s. 87-130). London: Routledge and Kegan.
 56. Murphy, K. J. (1999). Executive compensation. W: O. Ashenfelter, D. Card (red.), Handbook of Labor Economics (t. 3, cz. B, s. 2485-2563). New York: Elsevier, http://dx.doi.org/doi:10.1016/S1573-4463(99)30024-9.
 57. Phelps, E. S. (2008). Understanding the great changes in the world: Gaining ground and losing ground since World War II. W: J. Kornai, L. Mátyás, G. Roland (red.), Institutional Change and Economic Behaviour (s. 77-98). Houndmills-Basingstoke-New York: Palgrave MacMillan.
 58. Piketty, T. (2013). Le capital au XXIe siecle. Paris: Seuil.
 59. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century (tłum. A. Goldhammer). Cambridge, MA: Belknap Press.
 60. Piketty, T. (2015a). A tőke a 21. században (tłum. Z. Balogh-Sárközy). Budapest: Kossuth.
 61. Piketty, T. (2015b). Putting distribution back at the center of economics: Ref lections on Capital in the Twenty-First Century. Journal of Economic Perspectives, 29 (1), 67-88, http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2015JEP.pdf.
 62. Piketty, T. (2015c). A practical vision of a more equal society. New York Review of Books, 62 (11) (25.06.2015), 26-29, http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/jun/25/practical-vision-more-equal-society/.
 63. Piketty T. (2015d). Kapitał w XXI wieku (tłum. A. Bilik). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 64. Piketty, T., Saez, E. (2013). Top incomes and the Great Recession: Recent evolution and policy implications. IMF Economic Review, 61 (1), 456-478, http://dx.doi.org/10.1057/imfer.2013.14.
 65. Prendergast, C. (1999). The provision of incentives in firms. Journal of Economic Literature, 37 (1), 7-63, http://dx.doi.org/10.1257/jel.37.1.7.
 66. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 67. Ray, D. (2015). Nit-Piketty: A comment on Thomas Piketty's Capital in the Twenty First Century. CESifo Forum, 16 (1), 19-25, http://www.cesifo-group.de/DocDL/forum1-15-focus3.pdf.
 68. Schumpeter, J.A. (2008 [1934]). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Transaction Publishers.
 69. Sen, A.K. (1985). Commodities and Capabilities. Oxford: Elsevier.
 70. Stiglitz, J.E., Greenwald, B.C. (2014). Creating a Learning Societ y. New York: Columbia University Press.
 71. Tóth, I.G. (2014). Revisiting grand narratives of growing income inequalities: Lessons from 30 country studies. W: B. Nolan, W. Salverda, D. Checchi, I. Marx, A. McKnight, I.G.Tóth, H.G. van de Werfhorst, Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries' Experiences (s. 11-47). Oxford: Oxford University Press, http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199687428.003.0002.
 72. Tóth, I. G., Medgyesi, M. (2011). Income distribution in new (and old) EU member states. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 6 (1), 3-33, http://dx.doi.org/10.14267/issn.2062-087X.
 73. Van Auken, H., Fry, F.L., Stephens, P. (2006). The influence of role models on entrepreneurial intentions. Journal of Developmental Entrepreneurship, 11 (2), 157-167, http://dx.doi.org/10.1142/s1084946706000349.
 74. Xavier-Oliveira, E., Laplume, A.O., Pathak, S. (2015). What motivates entrepreneural entry under economic inequality? The role of human and financial capital. Human Relations, 68 (7), 1183-1207, http://dx.doi.org/10.1177/0018726715578200.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2016.36.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu