BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechota Grażyna (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej
An Analysis of the Role of Municipal Press during Election Campaigns and between Them
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 2 (36), s. 70-84, tab., bibliogr. 29 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Prasa, Media, Samorząd terytorialny, Kampania wyborcza, Debata publiczna, Obiektywizm
Press, Media, Local government, Election campaign, Public debate, Objectivism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gazety samorządowe są wydawane bezpośrednio przez urzędy miasta albo przez powoływane w tym celu spółki miejskie. Artykuł poświęcony został analizie roli, jaką odgrywają gazety samorządowe w okresie sprawowania mandatu przez prezydenta miasta na prawach powiatu oraz w okresie trwania kampanii wyborczej. W tekście omówiono wyniki badań porównawczych treści gazet samorządowych wydawanych w roku 2013 i 2014 (podczas ostatniej kampanii wyborczej). Na potrzeby badań przeprowadzono także wywiady standaryzowane z redaktorami wybranych mediów. Ważnym wnioskiem płynącym z badań jest ustalenie, że informacje udostępniane w mediach samorządowych nie zawsze spełniają standardy rzetelności i obiektywizmu dziennikarskiego, stosowane są zarówno elementy propagandy, jak i reklamy natywnej. Dokonana analiza stanowi wkład w toczącą się od wielu lat dyskusję o potrzebie istnienia mediów wydawanych przez władze samorządowe. (abstrakt oryginalny)

Municipal newspapers are published directly by city halls or by municipal companies established especially for this purpose. The paper is devoted to an analysis of the role played by such newspapers in a city with poviat rights during a mayor's term in office and during an election campaign. The text presents the results of comparative research of the content of municipal newspapers issued in the years 2013 and 2014 (during the last election campaign). Standardized interviews have also been made with editors of selected media for the purposes of the research. The main research findings include the role that local-government papers play during a mayor's term in office and the ways they change their role in the election campaigns of current mayors of cities with poviat rights, and the way the space for public debate is shaped on the local level. An important conclusion from the research is that information published in local-government media is not always reliable and objective, and that elements of propaganda and native advertising are used in them. The analysis provides input into the discussion on the need for media published by the local government that has been carried out for many years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cialdini, R.B. (2003). Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka (tłum. B. Wojciszke). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Chorązki, W., Dziki, S. (2004). Prasa lokalna i regionalna. W: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas.
 3. Deutsch, K.W. (1963). The Nerves of Government. Model of Political Communication and Control. New York: Free Press.
 4. Dobek-Ostrowska, B. (2012). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Drzonek, M. (2012). Zdobywanie władzy w mieście - efektywność strategii "wiecznego prezydenta". Management and Business Administration. Central Europe, 21 (1), 145-160.
 6. Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo "Dante".
 7. Kowalczyk, R. (2003). Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego. Poznań: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 8. Kula, H.M. (2005). Propaganda współczesna: istota, własności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 9. Leary, M. (2002). Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji (tłum. A. Kacmajor, M. Kacmajor). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 10. Michalczyk, S. (1996). Prasa samorządowa: szkice prasoznawcze. Katowice.
 11. Michalczyk, S. (1999). Krajobraz prasy samorządowej na Śląsku. W: J. Gołębiowska, M. Kaganiec (red.), Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Materiały sesyjne. Katowice: Muzeum Śląskie.
 12. Michalczyk, S. (2000). Media lokalne w systemie komunikowania: współczesne tendencje i uwarunkowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Nowak, E. (2010). Plebiscytyzacja polityki - media i opinia publiczna jako źródła legitymizacji władzy. W : E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska (red.), Władza i przywództwo polityczne w demokracji. Lublin: Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Nye, J.S. (2004). Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej (tłum. J. Zaborowski). Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 15. Piasecki, A.K. (2002). Władza w samorządzie terytorialnym III RP: teoria i praktyka kadencji 1990-2002. Zielona Góra - Łódź : "Tęcza".
 16. Piechota, G. (2011). Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook`s use by majors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign). Central European Political Studies, 4, 99-119.
 17. Piechota, G. (2012a). Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości. W: Z. Pucek, J. Bierówka (red.), Polska w mediach, media w Polsce. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM.
 18. Piechota, G. (2012b). Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów. Studia Medioznawcze, 1 (48), 75-91.
 19. Piechota, G. (2012c). Zarządzanie procesem komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów. Zarządzanie Publiczne, 4 (22), 52-68.
 20. Piechota, G. (2013). Źródła poparcia wyborczego lokalnych liderów w samorządowych kampaniach wyborczych (na przykładzie kampanii wyborczych prezydentów miast na prawach powiatu w 2010 roku). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 197-223.
 21. Piechota, G., Rajczyk, R. (2012). Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia (na przykładzie analizy treści publikowanych w tygodniku samorządowym "Twoje Tychy"). Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 34, 42-59.
 22. Ratajczak, M. (2009). Reklama negatywna w polityce, http://www.epr.pl/reklama-negatywna-w-polityce,pr-w-polityce,1284,1.html - dostęp 15.01.2016r.
 23. Rose, G. (2010). Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością (tłum. E. Klekot). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sobczak, J. (2005). Wolność pracy w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej. W: J. Chłopecki, R. Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki.
 25. Szostok, P. (2013). Prasa samorządowa, czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów? Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome.
 26. Szostok, P., Rajczyk, R. (2013). Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów. Katowice: Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne Gnome.
 27. Walecka-Rynduch, A. (2015). Przejawy manipulacji w kształtowaniu wizerunku polityka. "Efekt Ottingera" w polskiej przestrzeni politycznej. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 3, 54-69.
 28. Wódz, J. (2006). Przywództwo poprzez definiowanie problemów społecznych. W: A.K. Piasecki (red.), Model przywództwa. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej im. KEN.
 29. Znyk, P. (2011). Propaganda - współczesne oblicza. Łódź: Bracia Zybert APR "Gryf".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2016.36.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu