BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Analiza interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych - identyfikacja i ocena ich znaczenia przez szkoły wyższe
An Analysis of External Stakeholders in Higher Education Institutions : the Schools' Identification and Assessment of the Stakeholders' Impact
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, nr 2 (36), s. 85-93, ryc., tab., bibliogr. 19 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie szkolnictwem, Interesariusze
Higher education, Education management, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę relacji szkół wyższych w Polsce z otoczeniem. Głównym jego celem jest identyfikacja interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych oraz określenie znaczenia, jakie nadają im te szkoły. Dla realizacji tych zamierzeń przeprowadzono analizę literatury przedmiotu a także badanie ankietowe wśród rektorów szkół wyższych. W świetle zaprezentowanych wyników można stwierdzić, że szkoły te status interesariusza przypisują wielu podmiotom ze swojego otoczenia. Ocena znaczenia, jakie im nadają, pozwoliła na stworzenie mapy interesariuszy szkół wyższych przez wyodrębnienie grup interesariuszy strategicznych, ważnych i pozostałych. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issue of cooperation of higher education institutions (HEIs) with their environment. Its main aim is to identify HEIs' external stakeholders and to determine the importance that HEIs give them. The Author discusses this problem by analyzing the literature and the results of her own survey among rectors of HEIs. In light of the presented results, HEIs give the stakeholder status to many entities from their environment. Evaluation of their importance makes it possible to map them by dividing them into strategic, important, and others stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dąbrowska, M. (2006). Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face. W: K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 2. Domański, J. (2010). Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Fazlagić, J. (2012). USP szkoły wyższej. W: M. Kaczmarczyk (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Zarządzanie, marketing, public relations. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Humanitas.
 4. Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 5. Iwankiewicz-Rak, B. (2004). Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą. W: G. Nowaczyk, Kolasiński, M. (red.), Marketing szkół wyższych. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 6. Johnson, G., Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy. London et al.: Prentice Hall Europe.
 7. Kafel, T. (2000). Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 554, 39-55.
 8. Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 9. Minkiewicz, B. (2003). Uczelnie i ich otoczenie. Możliwości i formy współdziałania. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 10. Neave, G. (2003). Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (21), 19-39.
 11. Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. Piotrowska-Piątek, A. (2014). Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 76, 167-178.
 13. Piotrowska-Piątek, A. (2016). Interesariusze zewnętrzni w misjach i strategiach rozwoju polskich uczelni. Edukacja, 1 (136), 129-141.
 14. Stanny, D. (2006). W czyim interesie powinna działać firma? M. Friedman kontra W.M. Evani R.E. Freeman. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 9 (1), 133-141.
 15. Sutherland, J., Canwell, D. (2007). Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postacie (tłum. Z. Dziedzic). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Trocki, M., Grucza, B. (2004). Analiza interesariuszy. Warszawa: Bizzare.
 17. Wilkin, J. (2009). Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. W: Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy (oprac. R.Z. Morawski). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 18. Zeller, P. (2007). University management relationship marketing perspective. W: K. Leja (red.), Management Issue in Knowledge-based University. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 19. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku. DzU z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 (z późn. zm).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2016.36.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu