BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zygmański Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wycena kapitału intelektualnego jako paradygmat współczesnej rachunkowości
The Evaluation of the Intellectual Capital as the Paradigm of Contemporary Accounting
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 189-200, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - celem artykułu jest analiza sposobu definiowania kapitału intelektualnego przez nauki ekonomiczne, a zwłaszcza przez rachunkowość, oraz przegląd metod pomiaru jego wartości. Metodologia badania - w artykule wykorzystano metodę analizy zasobów literaturowych, metodę indukcji i dedukcji oraz obserwację. Wynik - w opracowaniu wskazano, że włączenie kapitału intelektualnego do tradycyjnego systemu rachunkowości jest ważnym, ale trudnym zadaniem współczesnej rachunkowości. Oryginalność/wartość - opracowanie jednolitych standardów wyceny kapitału intelektualnego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji funkcji informacyjnej rachunkowości przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Problem wyceny kapitału intelektualnego stanowi paradygmat rachunkowości. W artykule zawarto autorską definicję kapitału intelektualnego w rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - analysis of the way of comprehending the intellectual capital in contemporary accounting and methods of measurement of his value is a purpose of the article. Design/methodology/approach - the following research methods were used in the study: source analysis, inductive and deductive reasoning observation method. Findings - in the study they showed that including the intellectual capital in the traditional system of accounting was important, but with difficult task of contemporary accounting. Originality/value - developing uniform valuation standards of the intellectual capital is essential for the correct realization of the function of the information accounting of going concerns in the economy based on the knowledge. The problem of the evaluation of the intellectual capital constitutes the paradigm of accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombiak, E. (2012). Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S.A. - studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 95, Seria: Administracja i Zarządzanie, 22, 229-244.
 2. Brooking, A. (1996). Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise, New York: International Thomson Business Press.
 3. Chrzanowski, A.r., Głażewska, I. (2011). Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (Polish Open University), 3 (53), 1-22.
 4. Derun, I. (2013). The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 35, 4, 498-511.
 5. Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
 6. Dobija, M. (red.). (2014). Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych, Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 7. Edvinsson, L., Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots, New York: Doubleday, Los Angeles: Cuzzency.
 8. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Warszawa: PWN.
 9. Fijałkowska, J. (2012). Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego, Journal of Management and Finance, 1, 3, 415-425.
 10. Hematfar, M., Karimdavijani, M., Rostami, Y., Ghahri Saremi, S. (2015). Overview of Intellectual Capital, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5 (10S), 56-62.
 11. http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/697420,Kapital-przedsiebiorstwa-i-zrodla-jego-pozyskiwania.html (29.02.2016).
 12. http://philosophicalthinktank.blogspot.com (11.02.2016).
 13. Janasz, K. (2008). Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 1, 169-179.
 14. Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Warszawa: Difin.
 15. Kijek, T. (2012). Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy (s. 29-37), Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 16. Kwiecień, M., Iwasieczko, B. (2009). Kapitał intelektualny a ład korporacyjny a rachunkowość, w: E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona (s. 121-135), Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 17. Marat, D. (2015). Intellectual Capital Measurement in IT Industry, Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State University Graduate School of Management &Lappeenranta University of Technology (LUT).
 18. Marr, B., Schiuma, G., Neely, A. (2004). Intellectual Capital - Defining Key Performance Indicators for Organisational Knowledge Assets, Business Process Management Journal, 10, 5, 551-569.
 19. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 "Aktywa niematerialne" (MSR 38) (2014), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Warszawa: SKwP i IASB.
 20. Niemczyk, L. (2011). Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 5-6, 105-122.
 21. Niemczyk, L. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy, Gospodarka Narodowa, 4, 143- 164.
 22. Niemczyk, L. (2015). Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Rzeszów: Wyd. UR.
 23. Niemczyk, L. (2015). Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowości - przyczynek do badań interdyscyplinarnych, e-Mentor, 2 (59), 65-68.
 24. Paliszkiewicz, J.O. (2009). Próby wyceny kapitału intelektualnego - identyfikacja podstawowych problemów, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 78, 117-125.
 25. Paździor, A. (2009). Sprawozdawczość finansowa i kapitał intelektualny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 107 (51), 109-118.
 26. Rodrigues Vaz, C., Zarelli Rocha, P.R., D' Brasoles Gonçalves Werutsky, V., Selig, P.M., Tchola Morales, A.B. (2015). Measurement Models of Intellectal Capital fortheDecision Making and Performance Variables, Global Journal of Management and Business Research: G Interdisciplinary, 15, 1, 23-30.
 27. Skrzypek, E. (2014). Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie - aspekty metodyczne, Studia Metodologiczne, 32, 95-116.
 28. Stańczyk, J., Kryński, Z. (2007). Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 10, 225-254.
 29. Staszel, A., Pamuła, G. (2015). Problem pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych (s. 13-18), Kraków: Mfiles.pl.
 30. Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów, Organizacja i Kierowanie, 2 (140), 87-104.
 31. Urbanek, G. (2007). Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Łódź: Wyd. UŁ.
 32. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 33. Wójcik-Jurkiewicz, M. (2011). Kapitał intelektualny w teorii i praktyce rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 321-329.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu