BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Inicjatywy klastrowe elementem zielonej gospodarki
Cluster Initiatives as an Element of Green Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 437, s. 63-74, bibliogr. 37 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko
Słowa kluczowe
Zielona gospodarka, Strategia Europa 2020, Klastry, Ekologia
Green economy, Europe 2020 Strategy, Business cluster, Ecology
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D85, K32, O13, R12
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotą rozwoju Unii Europejskiej w latach 2010-2020 jest wprowadzanie idei zielonej gospodarki i zielonego rozwoju w obszary głównego nurtu unijnych polityk. Wiodącym dokumentem z punktu widzenia zielonej gospodarki jest strategia ,,Europa 2020". Priorytety rozwojowe nakierowane są na rozszerzenie obszaru zielonej gospodarki, odnawialnych źródeł energii, inwestycji w sektory gospodarki wykorzystujące technologie przyjazne dla środowiska naturalnego oraz innowacje ekologiczne. Podejmując problematykę funkcjonowania klastrów ekologicznych w Polsce, przedstawione zostały prawne uwarunkowania tego typu inicjatyw. Zwrócono uwagę na ich specyfikę w wykorzystywaniu innowacyjnych i zaawansowanych technologii służących ochronie środowiska. Zwrócono uwagę, że klastry ekologiczne mogą być odpowiedzią na potrzeby współdziałania w realizacji celów polityki unijnej w aspekcie procesów ,,zazielenienia gospodarki".(abstrakt oryginalny)

The introduction of the idea of green economy and green development into the mainstream of the EU policy lies at the core of the development of the European Union between 2010-2020. The EU strategy document "Europe 2020" is the lead document in the context of green economy. The developmental priorities aim at the expansion of green economy, the renewable sources of energy and the investments in the sectors of economy that use environment-friendly technologies and eco-innovation. The aim of the study is to discuss the problems of eco-clusters in Poland against the legal background for such initiatives. Particular attention has been paid to the special role of eco-clusters in the implementation of advanced, innovative technologies that foster environmental protection. It has been pointed out that eco-clusters may promote the co-operation that is necessary to reach the aims of the EU's policy in order to "make economy green".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., 2004, Polityka Wspierania Klastrów. Najlepsze Praktyki. Rekomendacje dla Polski, Gdańsk, s. 9-12, http://www.wmarr.olsztyn.pl/klastry/upload/files/Rek11_ do druku.pdf (30.05. 2015).
 2. Burzyńska D., 2012, Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 206-208.
 3. Feltynowski M., Rzeńca A., 2012, Klastry energetyczne w Polsce - diagnoza stanu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, nr 715, s. 146-147.
 4. Kaźmierski J., 2012, Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 23.
 5. Koszarek M. (red.), 2011, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa, s. 13-14.
 6. Maskell P., 2001, Towards a knowledge-based theory of the geographical cluster, Industrial and Corporate Change, vol. 10 (4), s. 921-943.
 7. Osiecki A., 2014, Inteligentny rozwój regionów, Rzeczpospolita, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1070465.html.
 8. Pawłowski G., 2008, Klastry jako determinanty przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, Zeszyty Naukowe, nr 6, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 164-165.
 9. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 246.
 10. Prysiński Ł., Urban D., 2005, Miejsce przemysłu włókienniczego w rozwoju regionu łódzkiego, [w:] Godlewska-Majkowska H. (red.), Restrukturyzacja regionów przemysłowych, SGH, Warszawa, s. 98.
 11. Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., 2009, Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych, PARP, Warszawa, s. 18. https://www.hhs.se/contentassets/f51b706e1d644e9fa6c4d232abd09e63/greenbookpl.pdf (1.10.2015).
 12. Szajna W. (red.), 2011, Jak stworzyć klaster, WSzIiZ, Rzeszów, s. 8.
 13. Szultka S., 2004, Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk, s. 14.
 14. Ślepko M., 2012, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 11.
 15. Wasiluk A., 2012, Ocena przesłanek rozwoju klastra w branży metalowej i maszynowej na Podlasiu, Współczesne Zarządzanie, nr 1, s. 42.
 16. Benchmarking klastrów w Polsce 2012, http://polskieklastry.org/wp-content/uploads/2014/01/Benchmarking_ klastrow_w_Polsce-PARP2012.pdf, (1.12. 2015).
 17. Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2014, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmark- ing_klastrow/Benchmarking_2014.pdf (1.10.2015).
 18. Europa 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (1.10.2015).
 19. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020, propozycje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Katalog - polskie klastry, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Polskie_klastry/Katalogi/katalog_ POL_PI.pdf (1.09.2015).
 20. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 12.
 21. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki, 2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s 79.
 22. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 2010, strategia uchwalona przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r., Warszawa.
 23. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Stra- tegia-DSRK-PL2030-RM.pdf (1.10.2015),
 24. http://www.cnz.eurokreator.eu/dokumenty/Polska_ 2030_Trzecia_fala_nowoczesnosci.pdf (1.10.2015).
 25. Przedsiębiorczość w Polsce, 2011, Raport, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 117.
 26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz.U., nr 226, poz. 1651.
 27. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r. Ministerstwo Gospodarki, http://bip.mg.gov.pl/files/upload/19680/2013-11-25_BEi _v.4.1.pdf (1.10.2015).
 28. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Dynamiczna Polska 2020, http://www.kigeit. org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/006_1_Strategia_Innowacyjnosci_i_Efektywnosci_Gospodarki_ 2020.pdf (1.10.2015).
 29. UNEP, 2011, Towards a Green economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, s. 17.
 30. UN Conference RIO+20, Contribution by the European Union and its Member States, United Nations Conference on Sustainable Development 2012, www.unep.org, http://www.unic.un.org.pl/rio20 (1.19.2015).
 31. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U., poz. 478.
 32. Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, 2006, C 323/01.
 33. http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/o-klastrze (1.09.2015).
 34. http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_en.pdf (1.10.2015).
 35. http://pi.wzp.pl/strony/42/Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. Propozycje% 20Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (1.10.2015).
 36. http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspektywa-finansowa- 2014-2020 (1.10.2015).
 37. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/default.aspx?zakladka=4&strona=1 (1.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.437.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu