BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Opóźnienia płatnicze przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech
Payment Delays in the B2B Sector Enterprises in Poland and Germany
Źródło
Unia Europejska.pl, 2016, nr 2 (237), s. 28-35, tab.
Słowa kluczowe
Rynek instytucjonalny, Transakcje handlowe, Płatność, Działalność gospodarcza
Business to Business (B2B), Commercial transaction, Payment, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowej analizy zróżnicowania terminów płatności w transakcjach handlowych przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech. Badania wykazały, że średnio około 41% sprzedaży w badanych przedsiębiorstw sektora B2B w Niemczech i Polsce realizowano przy zastosowaniu kredytu kupieckiego, a kontrakty zawierano głównie na termin do 30 dni. Ponadto stwierdzono, że opóźnienia płatności były w Polsce i Niemczech podobne i wynosiły przeciętnie 20 dni. Z badań wynika również, że główne przyczyny opóźnień płatniczych przedsiębiorcy z sektora B2B upatrują w ograniczonym dostępie kontrahentów do środków finansowych, w praktyce traktowania zaległych zobowiązań jako źródła finansowania bieżącej działalności, formalnej niewypłacalności kontrahentów oraz w złożonych procedurach płatności. Ponadto na podstawie opinii przedsiębiorstw B2B w Polsce i Niemczech stwierdzono, że szeroko rozumiana płynność finansowa wyznaczona przez odpowiednie sterowanie przepływami pieniężnymi, kontrolę terminowości faktur, pozyskiwanie środków finansowych z sektora bankowego oraz efektywne zarządzanie należnościami stanowi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech bardzo ważną determinantę rentowności. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of multi-faceted analysis of differentiation of payment terms in commercial transactions conducted by B2B companies in Poland and Germany. The research shows that averagely 41% of sale in the surveyed B2B companies in Germany and Poland were carried out with the use of the trade credit and that contracts were concluded mainly for a period of up to 30 days. Furthermore, it was observed that payment delays in Poland and Germany were similar and equalled to average 20 days. The survey also shows that companies of B2B sector recognize limited access to financial sources, the practice of considering outstanding commitments as a source of financing current activity and formal insolvency of contractors as main causes of payment delays. Moreover, the opinion of B2B sector companies in Poland and Germany seems to indicate that financial liquidity, in its broad sense, defined with proper administration of cash flow, control over timely invoice settling, acquiring financial sources from banking sector and effective management of liabilities should be considered as fundamental determinant of profitability in both Poland and Germany. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Gołaś, Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opóźnień płatniczych w transakcjach handlowych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, nr 2/2016.
 2. T. Cicirko, Możliwości ograniczania zatorów płatniczych poprzez system podatkowy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 272(17)/2010.
 3. A. Bieniasz, Z. Gołaś, Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 12(61)/2014
 4. K. Czepukojć, Zatory płatnicze mogą prowadzić do upadłości, http://www.egospodarka.pl [dostęp: 10.04.2016]
 5. D. Zawadzka, Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie - analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89/2011
 6. K. Ziętek-Kwaśniewska, Opóźnione płatności i ich konsekwencje dla działalności przedsiębiorstw w Polsce, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, nr 2/2014.
 7. R. A. Schwartz, An Economic Model Of Trade Credit, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9/1974
 8. M. Petersen, R. G. Rajan, Trade Credit: Teories and Evidence, The Review of Financial Studies" 10(3)/1997.
 9. D. Zawadzka, Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw - zróżnicowanie praktyk płatniczych w krajach europejskich, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, "Finanse przedsiębiorstw", 3(5)/2015, SGH, Warszawa.
 10. GUS, Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń - grudzień 2014 i 2015 r.
 11. A. Białek-Jaworska, N. Nehrebecka, Rola kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 5(279)/2015
 12. P. Młodkowski, Kredyt handlowy a polityka pieniężna NBP, "Gospodarka Narodowa", nr 3(199)/2008; D. Nowak, Rola i znaczenie kredytu kupieckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65/2014
 13. D. Nowak, Zapobieganie notorycznym opóźnieniom w płatnościach w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 73/2015
 14. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWE, Warszawa-Poznań, 2001
 15. M. Sierpińska, Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 198(2)/2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu