BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Irena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Nocoń Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Cichorska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nadzwyczajna polityka monetarna banków centralnych a stabilność sektora bankowego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 213s, rys., tab., wykr., bibliogr. 196 poz.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Sektor bankowy, Gospodarka światowa, Wspólna Polityka Monetarna, Instrumenty polityki pieniężnej
Central banks, Banking sector, World economy, Common Monetary Policy, Monetary policy instruments
Abstrakt
Globalny kryzys finansowy spowodował poważne zmiany w funkcjonowaniu sektora finansowego współczesnej gospodarki światowej. Tworzy się nowy ład regulacyjny w sektorach bankowych. Wzrasta i zmienia się odpowiedzialność instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego za stabilność finansową. Powstają nowe mechanizmy regulowania działalności bankowej. Procesom tym towarzyszy wydłużający się okres nadzwyczajnej polityki monetarnej banków centralnych, która stała się głównym przedmiotem analizy i oceny w publikacji. Nadzwyczajna polityka monetarna została zastosowana przez banki centralne w reakcji na poważne skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i wobec niskiej skuteczności publicznej pomocy finansowej w przeciwdziałaniu międzynarodowej dekoniunkturze gospodarczej. Jej podstawowym celem stało się usprawnienie funkcjonowania rynków finansowych i pobudzenie gospodarki. Oparta początkowo na niestandardowych instrumentach polityki monetarnej szybko przekształciła się w długoterminowe programy skupu papierów wartościowych przez banki centralne, określane też polityką luzowania ilościowego. Charakter i zakres nadzwyczajnej polityki monetarnej, skierowanej na endogeniczne potrzeby gospodarcze, spowodował, że banki centralne przekroczyły granice swej niezależności funkcjonalnej, instytucjonalnej, finansowej i personalnej, przejmując nowe obszary odpowiedzialności za stabilność finansową. W związku z tym uzasadnioną jest obecna w opracowaniu synteza wniosków, wynikająca ze szczegółowej analizy wykorzystanych przez banki centralne instrumentów nadzwyczajnej polityki monetarnej, połączona z identyfikacją występujących między nimi różnic. Zasadniczym celem publikacji jest jednak charakterystyka oddziaływania nadzwyczajnej polityki monetarnej na stabilność sektora bankowego. W okresie globalnego kryzysu finansowego została ona poważnie naruszona. Pomimo rosnącej odpowiedzialności banków centralnych za stabilność finansową, autorzy starali się więc głównie zidentyfikować obszary ich wpływu na stabilność sektora bankowego. Banki centralne, wykonując bowiem swe podstawowe funkcje i zadania, posiadają uprawnienia, a także instrumenty reagowania na niestabilność sektora bankowego. Brak natomiast przejrzystości w ich odpowiedzialności za stabilność finansową. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baily M.N., Litan R.E., Johnson M.S.: The Origins of Financial Crisis. Paper 3, The Brooking Institution, Washington, November 2008, www.brooking.edu.
 2. Bank of England: Raport roczny 2010. 2010.
 3. Bank of Japan: Money market operations in Fiscal 2003. Financial Markets Department, August 2004.
 4. Bank of Japan: Money market operations in Fiscal 2006. Financial Markets Department, July 2007.
 5. Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W. Jaworski, Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2011.
 6. Bean C.: Is Monetary Policy Overburdened? Discussion by Charles Bean, Deputy Governor for Monetary Policy, Bank of England, by Athanasios Orphanides, 12th Annual BIS Conference, Luzern 2013.
 7. Bernanke B.: The Crisis and the Policy Response. Remarks at the Stamp Lecture, London School of Economics, January 2009, 13.
 8. Borio C.: Implementing a Macroprudential Policy Framework: Blending Boldness and Realism. BIS, 2010. Cyt. za: M. Belka: Identyfikacja ryzyka systemowego w polskim systemie bankowym. NBP, Warszawa, 7.11.2013.
 9. Borowski J., Czerniak A.: Determinanty polityki pieniężnej Ludowego Banku Chin. Gospodarka Narodowa. RokLXXX/XXI styczeń-luty 2012.
 10. Carre E.: Central Bank Communication and the New Consensus. Sciences Po Bordeaux, Université Montesquieu-Bordeaux IV, October 2005.
 11. Coeuré B.: Life Below Zero: Learning about Negative Interest Rates. Przemówienie w ramach ECB's Money Market Contact Group, Frankfurt, 9 września 2014.
 12. Dudley W.: Asset Bubbles and the Implications for Central Bank Policy. Wypowiedź zaprezentowana w Economic Club of New York, New York, 7 April 2010.
 13. EBC: Biuletyn Miesięczny EBC, grudzień 2009. Europejski Bank Centralny 2009.
 14. EBC: Financial Stability Review. May 2015.
 15. EBC: Raport Roczny 2007. Europejski Bank Centralny 2008.
 16. EBC: Raport Roczny 2009. Europejski Bank Centralny 2010.
 17. EBC: Raport Roczny 2010. Europejski Bank Centralny 2011.
 18. EBC: Raport Roczny 2011. Europejski Bank Centralny 2012.
 19. EBC: Raport Roczny 2012. Europejski Bank Centralny 2013.
 20. EBC: Raport Roczny 2013. Europejski Bank Centralny 2014.
 21. EBC: Raport Roczny 2014. Europejski Bank Centralny 2015.
 22. Fisher R.: Risks to Sustained Economic Recovery (With Lessons Learned from Winston Churchill and Teddy Roosevelt). Zapisy z Annual Meeting of the Waco Business League, Waco, Texas, 12 January 2010.
 23. Foot M.: What is "Financial Stability" and How Do We Get It? The Roy Bridge Memorial Lecture, Financial Services Authority, 2003.
 24. Goldman Sachs: Quantitative Easing: The final chapter. Japan Economics Analyst, 3 March 2006.
 25. Grostal W., Ciżkowicz-Pękała M., Niedźwiedzińska J., Skrzeszewska-Paczek E., Stawasz E., Wesołowski G., Zuk P.: Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach. NBP, Warszawa 2015.
 26. Heath R.: Modifications to the Current List of Financial Soundness Indicators. MFW, 13 November 2013.
 27. Hoenig T.: What About Zero? Wypowiedź zaprezentowana w Santa Fe, New Mexico, 7 April 2010.
 28. Icard A.: Comment on "Should Financial Stability be an Explicit Central Bank Objective?" W: Challenges to Central Banking from Globalized Financial Systems. Red. P.C. Ugolini, A. Schaechter, S.R. Stone. International Monetary Fund, Washington D. C. 2003.
 29. Jyske Bank: Monetary Policy - Exit Strategy. Macroeconomic Research Jyske Markets, 23.03.2010.
 30. Kasiewicz S., Kurkliński L., Szpringer W.: Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2014.
 31. Kindleberger Ch.: The World in Depression, 1929-1939. University of California Press, 1986.
 32. Kokoszczyński R.: Money and Capital Market Reforms in Poland. W: Development and Reform of the Financial System in Central and Eastern Europe. Red. J. Bonin, I. Szekely. Edward Elgar, London 1995.
 33. Koleśnik J.: Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2011.
 34. Komisja Europejska: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu "Europa 2020", Bruksela, 3.03.2010.
 35. Leksykon bankowo-giełdowy. Red. Z. Krzyżkiewicz. Poltext, Warszawa 2006.
 36. Mahadeva L., Sterne G.: Monetary Policy Frameworks in a Global Context. London, New York 2000.
 37. MFW: Financial Soundness Indicators - Background Paper. Prepared by the Staff of the Monetary and Financial Systems and Statistics Departments, 2003.
 38. MFW: Financial Soundness Indicators. Compilation Guide. March 2006.
 39. MFW: Macroprudential Policy: An Organizing Framework - Background Paper. Monetary and Capital Markets Department, 2011.
 40. Minsky H.P.: Longer Waves in Financial Relations: Financial Factors in More Severe Depressions. AER, 1964.
 41. Minsky H.P.: The Modeling of Financial Instability. An Introduction. Modeling and simulation. Proceedings of the Fifth Annual Pittsburgh Conference, 1974.
 42. Mishkin F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 43. Mishkin F.S.: What Could Central Banks Do? "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" November/December 2000, 1-14.
 44. Narodowy Bank Polski: Przegląd stabilności systemu finansowego. Warszawa, październik 2008.
 45. NBP: Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego 2009. Raport NBP, wrzesień 2009.
 46. NBP: Przegląd stabilności systemu finansowego. I pobocze 2007, NBP, Warszawa 2007.
 47. NBP: Raport o inflacji - czerwiec 2009. 2009.
 48. NBP: Raport o inflacji - lipiec 2015. 2015.
 49. NBP: Raport o stabilności systemu bankowego. Styczeń 2015.
 50. NBP: Raport o stabilności systemu finansowego w Polsce. Materiał niepublikowany, Warszawa 2000.
 51. NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Departament Systemu Finansowego, Warszawa 2013.
 52. NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Warszawa, lipiec 2015.
 53. NBP: Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP. Departament Operacji Krajowych, Warszawa 2014.
 54. NBP: Sprawozdanie z działalności NBP w 2009 roku. Warszawa 2010.
 55. NBP: Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej FED. Instytut Ekonomiczny, Biuro Strategii Polityki Pieniężnej, Warszawa 2012.
 56. Niehans J.: The Theory of Money. Baltimore 1978.
 57. Nocoń A.: System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego. Difin, Warszawa 2016.
 58. Nocoń A.: Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec quantitative easing. W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej. Red. K. Opolski, J. Górski. Wyd. WNE UW, Warszawa 2015.
 59. Owsiak S.: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002.
 60. Padoa-Schioppa T.: Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between. Wystąpienie zaprezentowane na "Second ECB Central Banking Conference", Frankfurt nad Menem, 24-25 października 2002.
 61. Pietraszkiewicz K.: Wyniki ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy (PLQIS). ZBP, PwC, Warszawa 2011.
 62. Pietrzak B.: Bank centralny a stabilność sektora bankowego. W: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego. Red. A. Alińska. CeDeWu, Warszawa 2012.
 63. Plosser C.I.: Economic Outlook. Wypowiedź zaprezentowana podczas the Entrepreneurs' Forum of Greater Philadelphia, 12 January 2010.
 64. Polański Z.: Kreowanie pieniądza w ujęciu skonsolidowanego bilansu systemu bankowego. W: System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 65. Próchniak M., Wasiak K.: Analiza stabilności system finansowego w krajach UE na podstawie ilościowych wskaźników makroekonomicznych. W: Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek. Red. M. Szyszko. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2014.
 66. Pyka I.: Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 67. Pyka I.: Instrumenty regulowania sektora bankowego w Polsce. W: Rynki finansowe. Mikrofinanse. Red. E. Ostrowska, J. Ossowski. Artikom, Gdańsk, Sopot 2009.
 68. Reserve Bank of New Zealand: Explaining New Zealand's Monetaiy Policy. Wrzesień 2009.
 69. Rogowski W., Mesjasz Cz.: Definicje stabilności finansowej. W: Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego. Red. P. Urbanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 70. Rzońca A.: Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera. C.H. Beck, Warszawa 2014.
 71. Sławiński A.: Ewolucja poglądów na politykę pieniężną. W: Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Difin, Warszawa 2009.
 72. Solarz J.K.: Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 73. Szczepańska O.: Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porównawcze. Scholar, Warszawa 2008.
 74. Trichet J.C.: Introductory Remarks. W: Independence and Accountability. Developments in Central Banking. Banque de France - Bicentennial Symposium, Paris, May 2000.
 75. Tymoczko D.: Reakcje wybranych banków centralnych (FED i EBC) na kryzys. W: Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego. Red. J. Osiński. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 76. Wesołowski G., Żuk P.: Rola komunikacji banków centralnych z otoczeniem. NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Strategii Polityki Pieniężnej, Warszawa, 29 listopad 2011.
 77. Zaleska M.: Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów. W: Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W. Jaworski, Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2005.
 78. Żywiecka H.: Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego. CeDeWu.PL, Warszawa 2013.
 79. Akerlof G.A.: The Market for 'Lemons'. Quality Uncertainty and the Market Mechanism. "Quarterly Journal of Economics" 1970, Vol. 84, No. 3.
 80. Alawode A.A., Al Sadek M.: What is Financial Stability? "Financial Stability Paper Series" 2008, No. 1.
 81. Arai Y., Hoshi T.: Monetary Policy in the Great Recession. "RIETI Discussion Paper Series" July 2004, 04-E-024.
 82. Bemanke B., Reinhard V.: Conducting Monetary Policy at Very Low Short - Term Interest Rates. "American Economic Review" 2004, Vol. 94, No. 2.
 83. Blinder A.S.: Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies. "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" November/December 2010, No. 92(6).
 84. Bogołębska J.: Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w okresie globalnego kryzysu finansowego. "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2012, nr 264.
 85. Bordo M.D.: Lessons Learned for Monetary Policy from the Recent Crisis. Kryzysy finansowe w ujęciu historycznym i co z nich wynika. mBank-Case Seminar Proceedings. "Zeszyty mBank-CASE" 2014, nr 130.
 86. Borio C., Disyatat P.: Unconventional Monetary Policies: An Appraisal. "BIS Working Papers" November 2009, No. 292.
 87. Chabrzyk P.: Psucie monety. "Przegląd Numizmatyczny", 2002, nr 2, http://lodz.ptn.pl/ psucie-monety/.
 88. Claessens S., Pazarbasioglu C" Laeven L., Dobler M., Valencia F" Nedeescu O., Seal K.: Crisis Management and Resolution: Early Lessons from the Financial Crisis. IMF Staff Discussion Note, SDN/11/05, 9 March 2011.
 89. Claeys G., Leandro A., Mandra A.: European Central Bank Quantitative Easing: The detailed manual. Bruegel Policy Contribution, 2015/02, March 2015.
 90. Cour-Thimann P., Winkler B.: The ECB's Non-Standard Monetary Policy Measures. The Role of Institutional Factors and Financial Structure. "EBC Working Paper Series" 2013, No. 1528, kwiecień, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdl7scpwps/ecbwpl528.pdf.
 91. Cross M., Fisher P.: The Bank's Balance Sheet During the Crisis. Bank of England, Biuletyn Kwartalny, I kw. 2010.
 92. Czech S.: Szwedzka polityka antykryzysowa wobec recesji z lat 2008-2009. W: Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. Red. U. Zagóra-Jonszta. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 130, Wydawnictwo UE, Katowice.
 93. De Haan J" Amtenbrink F., Eijffmger S.: Accountability of Central Banks: Aspects and Quantification. "Center for Economic Research Discussion Paper" No. 9854, May 1998.
 94. Faust J" Svensson L.: Transparency and Credibility: Monetary Policy With Unobservable Goals. "Working Paper" 6452, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1998.
 95. Gagon J., Raskin M., Remache J., Sack B.: Large-Scale Asset Purchases by the Federal Reserve. Did they Work? "FRNBY Economic Policy Review" March 2010, No. 441.
 96. Goldman Sachs: BoJ terminates quantitative easing policy: Nominal tightening, but real easing. Japan Economic Flash, 9 March 2006.
 97. Gradoń W.: Metody oceny stabilności systemu bankowego w Polsce. W: Innowacje a wzrost gospodarczy. Red. I. Pyka, J. Cichy. "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 186, Wydawnictwo UE, Katowice.
 98. Hofmann B., Zhu F.: Central Bank Asset Purchases and Inflation Expectations. "Quarterly Review" March 2013.
 99. Inman P.: What is Operation Twist? "The Guardian", http://www.theguardian.com/ business/201 l/sep/21/operation-twist-federal-resrve-gamble-us-economic-stimulus.
 100. Issing O.: Assets Prices and Monetary Policy. "Cato Journal" 2009, No. 1.
 101. Jaffee D., Russel T.: Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing. "Quarterly Journal of Economics" 1976, Vol. 90, Iss. 4.
 102. Joyce M., Lasaosa A., Stevens I., Tong M.: The Financial Market Impact of Quantitative Easing. Bank of England "Working Paper" August 2010, No. 393.
 103. Kochaniak K.: Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2011. "Studia BAS" 2012, nr 3(31).
 104. Kozicki S., Santor E., Suchanek L.: Unconventional Monetary Policy: The International Experience with Central Bank Asset Purchases. "Bank of Canada Review", Spring 2011.
 105. Lager J.: Monitoring Financial System Stability. "Reserve Bank of Australia Bulletin", October 1999.
 106. Lenza M., Pill H., Reichlin L.: Monetary Policy in Exceptional Times. EBC "Working Paper Series" October 2010, No. 1253.
 107. Ma G., Xiandong Y., Xi L.: China's Evolving Reserve Requirements. "BIS Working Papers" November 2011, No. 360.
 108. Maeda E., Fujiwara B" Mineshima A., Taniguchi K.: Japan's Open Market Operations under the Quantitative Easing Policy. "Bank of Japan Working Paper Series" 2005, No. 05-E-3.
 109. Matysek-Jędrych A.: Rola banków centralnych w działaniach na rzecz stabilności finansowej. Część I. Stabilność finansowa od A. do Z. "Bank i Kredyt", część edukacyjna 2011, nr 3.
 110. Michaud F.L., Schnabel G.: Central Bank Balance Sheets. "BIS Quarterly Review", December 2008.
 111. Mihaljek D., Subelyte A.: Annex: Alternative Central Bank Policy Instruments. W: The Influence of External Factors on Monetary Policy Frameworks and Operations. "BIS Paper" September 2011, No. 57.
 112. Minegishi M., Coumede B.: Monetary Policy Responses to the Crisis and Exit Strategies. OECD Economics Department, "Working Papers" 2010, No. 753.
 113. Minsky H.P.: Can't "It" Happen Again? "Banking And Monetary Studies" 1963.
 114. Minsky H.P.: The Financial Instability Hypothesis: A Restatement. "Thames Papers on Political Economy" 1978, London.
 115. Mishkin F.S.: What Could Central Banks Do? "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", November/December 1-14/2000.
 116. Mitręga-Niestrój K., Puszer B.: Sektory bankowe krajów BRIC w warunkach globalnego kryzysu finansowego. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Red. T. Sporek, S. Talar. "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 184, Wydawnictwo UE, Katowice.
 117. Morttinen L., Poloni P., Sandars P., Vesala J.: Analyzing Banking Sector Conditions. How to Use Macro-Prudential Indicators. EBC "Occasional Paper Series" 2005, No. 26.
 118. Pikkarainen P.: Central Bank Liquidity Operations During the Financial Market and Economic Crisis: Observations, Thought and Questions. "Banie of Finland Research, Discussion Papers" 2010, No. 20.
 119. Przybylska-Kapuścińska W.: Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu. "Kwartalnik Ekonomia i Prawo" 2012, t. X, nr 3.
 120. Przybylska-Kapuścińska W.: Quantitative easing - niestandardowe narzędzia polityki monetarnej w architekturze rynku finansowego. W: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach. Red. W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk. "Zeszyty Naukowe" nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.
 121. Pyka I.: Kreacja pieniądza kredytowego w warunkach polityki luzowania ilościowego banków centralnych. "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2015, nr 3, t. 1(23).
 122. Pyka I.: Polityka monetarna EBC wobec przemian instytucjonalnych w strefie euro. "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2, cz. 1.
 123. Rzońca A., Ciżkowicz P.: Stopy procentowe bliskie zera nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys. Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym - Strategie wyjścia. "Zeszyty BRE-CASE" 2010, nr 111.
 124. San Jose A., Georgiou A.: Financial Soundness Indicators (FSIs): Framework and Implementation. "IFC Bulletin" 2009, No. 31.
 125. Schinasi G.J.: Defining Financial Stability. IMF Working Paper, 187/04, Washington D.C., www.imf.org.
 126. Schinasi G.J.: Responsibility of Central Banks for Stability in Financial Markets. "IMF Working Paper" 2003.
 127. Skibińska-Fabrowska I.: Polityka pieniężna Banku Japonii prowadzona w reakcji na długotrwały kryzys gospodarczy - próba uogólnienia doświadczeń. "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2014, t. 6(42), nr 2.
 128. Smaga P.: Assessing Involvement of Central Banks in Financial Stability. "Center for Financial Stability Policy Paper" 23 May 2013.
 129. Smaga P.: Pomiar stabilności finansowej i rola banku centralnego. "Bezpieczny Bank" 2014, 4(57).
 130. Smaga P.: Rola niezależności, wiarygodności i polityki informacyjnej EBC w procesie prowadzenia polityki pieniężnej. "Mazowsze. Studia Regionalne" 2012, nr 9.
 131. Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O.: Polityka informacyjna banków centralnych jako element wspierania stabilności systemu finansowego. "Materiały i Studia", z. 200, Warszawa, styczeń 2006.
 132. Trembińska J.: Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 569, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 43, 2009.
 133. Ugai H.: Effects of the Quantitative Easing Policy: A Survey of the Empirical Evidence. "Bank of Japan Working Paper" July 2006, No. 06-E-10.
 134. Varga L.: Introducing Optional Reserve Ratios in Hungary. "MNB Bulletin" October 2010.
 135. Yamaoka H., Syed M.: Managing the Exit: Lessons from Japan's Reversal of Unconventional Monetary Policy. "IMF Working Paper" WP/10/114, May 2010. Reserve Bank Act 1959, Act No. 4 of 1959 (This compilation was prepared on 15 November 2007 taking into account amendments up to Act No. 42 of 2003).
 136. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 137. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U. 2000, nr 9, poz. 131 z późn. zm.
 138. Czech National Bank: Exit strategies from unconventional monetary Policy measures of selected central banks, https://www.cnb.cz/en/monetary_policy/inflation_reports/ 2010/2010_I/boxes_and_annexes/ir_I_2010_box_I.html.
 139. Draghi M.: Introductory Statement to the Press Conference (with Q&A). Frankfurt nad Menem, 22.01.2015, http://www.ecb.eiiropa.eu/prcss/pressconi/2015/html/is 150122. en.html.
 140. EBC: Implementation aspects of the public sector purchase programme (PSPP). 5.03.2015, http://www.ecb.europa.eu/mopo/liq/htmhpspp.en.html.
 141. Fedec A.: Koniec epoki łatwego pieniądza jest bliski, https://www.obserwatorfinansowy.ph tematyka/koniec-epoki-latwego-pieniadza-jest-bliski/.
 142. Financial Stability Board: Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions, Bazylea, 20 October 2010; http://www.efmancialnews.com/ story/2010-11-12/group-twenty-endorses-fmancial-stability-plan.
 143. Fisher P.: An Unconventional Journey: The Bank of England's Asset Purchase Programme. 10 October 2010, http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/ historicpubs/speeches/2010/speech453.pdf.
 144. Global central banks take first steps toward reversing course. Payden & Rygel, 24.03.2010, http://www.payden.com/library/ecoview/03252010.pdf.
 145. Grostal W., Niedźwiedzińska J., Stawasz E.: Zmiany w strategii i polityce komunikacyjnej FED. Publikacje NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Strategii Polityki Pieniężnej, 11 kwietnia 2012 r.
 146. http://www.nbp.pl/publikacje/bci/BCI_fed.pdf.
 147. http://asic.gov.au/.
 148. http://biznes.pwn.pl/haslo/3928086/kryzys-ekonomiczny.html.
 149. http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000.
 150. http://data.imf. org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2ClFEE47&sId=14115690 45760.
 151. http://data.imf. org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2ClFEE47&sId=14115690 45760&ss=1411569045760.
 152. http://data.imf. org/?sk=9F855EAE-C765-405E-9C9A-A9DC2ClFEE47&ss=141234266 4798.
 153. http ://data.imf. org/regular.aspx?key=3 89169.
 154. http://individual.troweprice.com/public/Retail/Planning-&-Research/T.-Rowe-Price-Insights/Chief-Economist-Commentary/What-is-the-Federal-Reserve-Exit-Strategy.
 155. http://pl.tradingeconomics.com/australia/government-bond-yield.
 156. http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?node=bbnl 75&start=01-01-2006&end=27-07- 2015 &trans=N&q=&type=&dvff eq=A.
 157. http://www.adamduda.pl/wp-content/uploads/2012/04/bilans-NBP-2011.gif.
 158. http://www.apra.gov.au/Pages/default.aspx.
 159. http://www.bankier.pl/waluty/kursy-walut/forex/AUDUSD.
 160. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-16/how-europe-s-historic-qe-plan-is-seen-shaping-up.
 161. http://www.bloombergview.com/quicktake/europes-qe-quandary.
 162. http://www.clf.gov.au/about-cfr/.
 163. http://www.cnbc.com/2015/03/17/forget-patience-qe4-is-coming-peter-schiff.html.
 164. http://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/litmEindex.en.html
 165. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_longerterm.htm.
 166. http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20110622.pdf.
 167. http://www.federalreserve.gov/releases/hl 5/currenEdefault.htm#fnl.
 168. http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-japan/boj-interest-rate.aspx.
 169. http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/british-pound-sterling/2015.aspx.
 170. http://www.imf.org/extemal/np/sta/fsi/eng/fsi.htm.
 171. http://www.imf.org/extemal/np/sta/fsi/eng/fsi.htm.
 172. http://www.macronext.pl/pl/aktualnosci/s-p-potwierdza-rating-australii-na-poziomie-aaa-1406607803.
 173. http://www.marketminder.eom/a/fisher-investments-shinzo-abes-unstimulatmg-stimulus/ 7dbad7e4-4d0a-47bf-962c-714100ffc3e8.aspx.
 174. http://www.obserwatorfmansowy.pl/tematyka/bankowosc/po-co-bankom-centralnym-cel-inflacyjny/.
 175. http://www.rba.gov.au/fm-stability/index.html.
 176. http://www.rba.gov.au/statistics/cash-rate/.
 177. http://www.treasury.gov.au/.
 178. http://www.valuewalk.com/2012/04/federal-reserve-stuck-in-catch-22-analysis/.
 179. https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_010.pl.html.
 180. Komisja Europejska: Roczna analiza wzrostu gospodarczego UE na 2015 r.: nowy impuls dla miejsc pracy, wzrostu i inwestycji, Bruksela, 28 listopad 2014; http://europa.eu/ rapid/press-release_IP-14-2235_pl.htm.
 181. Komisja Europejska: The 2012 Annual Growth Survey: Frequently Asked Questions. Bruksela, 23.11.2012, MEMO/11/821, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- ll-821_en.htm.
 182. MFW: Australia's financial system. Australia's Banks Sturdy, Closely Connected, 15.11.2012, http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/survey/so/2012/poll 11512a.htm.
 183. MFW: Financial Soundness Indicators (FSI) - Concepts and Definitions, http://fsi.imf.org/ misc/FSI Concepts and Defmitions.pdf.
 184. Parlament Europejski: Exit Strategies. Policy Department A: Economic and Scientific Policy, IP/A/ECON/NT/2013-04, December 2013; http://graduateinstitute.ch/files/live/ sites/iheid/files/sites/intemational_economics/shared/intemational_economics/prof_ websites/wyplosz/Reports/ECON 13,4.pdf.
 185. Raport. Prognozy walutowe na 2015 rok TMS Brokers Dom Maklerski, https://www.tms.pl/ sites/default/files/attachments/19-12-2014/20141218_prognozy_fx_2015 .pdf.
 186. RBA: Statement by Glenn Stevens, Governor: Monetary Policy Decision. 2.06.2015, http://www.rba.gov.au/media-releases/2015/mr-15-09.html.
 187. Rixtel A. van: The Exit from Quantitative Easing (QE): The Japanese Experience. W: Sym-posium Report. Armonk, New York, 23-25 October 2009, http://www.law.harvard. edu/programs/about/pifs/symposia/japan/2009-japan/final-report/2009-japan-u.s.-sym posium-final-report.pdf.
 188. Smaghi L.B.: Conventional and Unconventional Monetary Policy. Keynote Lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies, Geneva, 28 April 2009, http://www.bis.org/review/r090429e.pdf.
 189. SNB: Monthly Statistical Bulletin, July 2015, http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/ statmon/stats/statmon/statmon_El.
 190. Transcript of Chairman Bemanke's Press Conference. 19 June 2013; http://www.federal reserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20130619.pdf.
 191. TSC Pre Appointment Questionnaire. A. Haldane; http://www.bankofengland.co.uk/ publications/Documents/other/treasurycommittee/appoint/haldane_aprl4.pdf.
 192. Twarowski B.: Działania banku centralnego Norwegii w czasie kryzysu gospodarczego 2007+, http://kolegia.sgh.waw.pFpl/KES/kwartalnik/Dociunents /btwarowskil32013.pdf.
 193. www.basel-iii-accord.com.
 194. www.imf.org/extemaFpubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm.
 195. www.rba.gov.au/about-rba/monetary-policy/inflation-target.html.
 196. www.rba.gov.au/about-rba/structure/organisational.html
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu