BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otola Iwona (Politechnika Częstochowska), Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Mechanizmy ładu korporacyjnego w realizacji strategii dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw
The Mechanisms of Corporate Governance in the Implementation of the Strategy of Diversifying Business Activities
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 5, s. 29-38, tab., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Strategia dywersyfikacji, Badania empiryczne
Corporate governance, Diversification strategy, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie badań nad relacjami zachodzącymi pomiędzy cechami mechanizmów ładu korporacyjnego, realizowaną strategią przedsiębiorstwa związaną z różnicowaniem obszaru działania oraz wybranymi efektami funkcjonowania badanych podmiotów. Istotność podjętego tematu wynika przede wszystkim z roli jaką pełnią organy zarządcze oraz nadzorczo-kontrolne w wyznaczaniu kierunków strategicznych przedsiębiorstwa. W części teoretycznej opracowania omówiono zagadnienia związane z strategią różnicowania działalności przedsiębiorstw. Na podstawie badań prezentowanych w literaturze przedmiotu opisano także relacje zachodzące pomiędzy mechanizmami ładu korporacyjnego a strategią dywersyfikacji działalności. Badania empiryczne, obejmujące próbę 320 spółek notowanych na GPW, dotyczyły analizy współzależności zjawisk. Nie potwierdzono występowania istotnych statystycznie zależności korelacyjnych pomiędzy wybranymi cechami ładu korporacyjnego, strategią dywersyfikacji spółki oraz wybranymi efektami ekonomicznymi stanowiącymi wynik działalności badanych podmiotów.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present the researches on the relationship occurring between the features of corporate governance mechanisms, implemented corporate strategy related to the differentiation of the area of company activity and certain effects of the functioning of the company. The significance of undertaken research subject is mainly due to the perform role of management supervisory and control bodies in setting the strategic direction of the company. In the theoretical part of the paper the issues related to the diversification strategy of business activities have been discussed. Based on the research presented in the literature the authors describe the relationship between the mechanisms of corporate governance and strategy of business diversification. Empirical researches were related to the analysis of the phenomena of interdependence and covered a sample of 320 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The statistically significant correlation between the selected characteristics of corporate governance, diversification strategy and selected economic effects of the company were not confirmed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M., (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 2. Berger, P.G., Ofek, E., (1999), Causes and effects of corporate refocusing programs. Review of Financial Studies, 12(2).
 3. Cretu, R.E., (2002), Corporate Governance and Corporate Diversification Strategies, Review of International Comparative Management, Vol. 13, Issue 4.
 4. Cyfert, S., (2012), Mechanizmy zarządzania granicami - propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych, Współczesne Zarządzanie, nr 3.
 5. Ghofar, A., Islam, S.M.N., (2015), Corporate Governance and Contingency Theory. A Structular Equation Modeling Approach and Accounting Risk Implications, Springer International Publishing, Switzerland.
 6. Hung, H., (1998), A typology of the theories of the roles of governing boards, Scholarly Research and Theory Papers, Corporate Governance, Vol. 6, No. 2.
 7. Kaleta, A., Witek-Crabb, A., (2014), Treść strategii wybór strategiczny, w: Kaleta, A., (red), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, C.H.Beck, Warszawa.
 8. Marcinkowska, M., (2014), Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Menendez-Alonso, E.J., (2003), Does diversification strategy matter in explaining capital structure? Some evidence from Spain, Applied Financial Economics, 13(6).
 10. 10 Mesjasz-Lech, A., (2009), Koncentracja rynku energii elektrycznej w Polsce, w: Żelazny, R., (red), Koniunktura gospodarcza a finansowanie rynków, Wyd. A.E. w Katowicach, Katowice.
 11. Nowodziński, R., (2012), Strategia dywersyfikacji jako przejaw przedsiębiorczości. Studium przypadku, w: Kościelniak, H., (red), Przedsiębiorczość szanse i wyzwania, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 12. Peszko, A., (2006), Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa
 13. Postuła, I., Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Rajzer, M., (2001), Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 15. 15 Romanowska, M., (2014), Granice organizacji, w: Romanowska, M., Cygler, J., (red), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 16. Romanowska, M., (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 17. Rudolf S., Janusz Т., Stos D., Urbanek R., (2002), Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 18. Sobczyk, M., (2001), Statystyka, PWN, Warszawa.
 19. Zakrzewska-Bielawska, A., (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Krupski, R., (red), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu