BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Krzyszkowska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rekonstrukcja modelu zarządzania w gminach wiejskich
Reconstruction of the Management Models in Rural Communities
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 6, s. 13-21, rys., bibliogr. 33 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Gmina, Zarządzanie publiczne, Metody badawcze
District, Public governance, Research methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja głównych założeń badawczych projektu badawczego "Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich", który zakłada identyfikację głównych elementów i konstrukcji modeli zarządzania w gminach wiejskich oraz głównych uwarunkowań ich wyboru. W proponowanych badaniach model zarządzania rozumiany jest jako zbiór podmiotów, procedur, metod i narzędzi planowania, decydowania i wdrażania lokalnej polityki publicznej w wiejskiej gminie Autorka prezentuje także pytania problemowe i proponowane metody i techniki badawcze.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the main objectives of a research concept "Models of management and the determinants of their functioning in rural comunes". The project involves, among others, identify the elements and design management models in rural communes (gminas) together with the main determinants of their selection. In the proposed research, a rural commune management model (the explained variable) is understood as a set of entities, processes, methods and tools for planning, decision-making and implementation of local public policies in the communes The author also presents the problem questions, as well as research methods and techniques.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blumer P., 1954, Whot is Wrong with Social Theory, American Sociological Review 19/1.
 2. Brodziński Zb., Lendo, P. 2012, Strategia zarządzania zmianą a społeczna odpowiedzialność biznesu, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, J. Wołoszyn (red), SGGW, Warszawa.
 3. Cochrane A., 1986, Community politics and democracy, w: New forms of democracy, D. Held, C. Pollitt (red), Sage, London.
 4. Czaputowicz J., 2010, Partycypacja społeczna-warunek czy bariera dobrego rządzenia?, Animacja Życia publicznego, nr 1-2.
 5. Dahl R., 1995, Demokracja i jej krytycy, Znak, Warszawa.
 6. Eisenhardt K., 1989, Building Theories from Case Study Research, Academy of Management Review, nr 14/4.
 7. Eisenschitz A., Gough, J., 1993, The politics of local economic policy - The problems and possibilities of local initiatives, Macmillan, London.
 8. Halamska M., 2011, Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy, Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 9. Jasińska-Kania A., Bartkowski, J., 2002, Kim są przedstawiciele lokalnych elit władzy, w: Władza lokalna po reformie samorządowej, J. Wiatr (red.) Scholar, Warszawa.
 10. Klijn E-H., Koppenjan J.F.M., 2002, Public Management and Policy Networks: Foundation of a Network Approach to Governance, Public Management, nr 2.
 11. Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 12. Kostera M., 2003, Antropologia organizacji, PWN, Warszawa.
 13. Kożuch В., 2008, Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, nr 4/40.
 14. Lewenstein В., 2010, Między rządzeniem a współrządzeniem, w: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Lowndes V., Pratchett L., Stoker G., 2006, Local political participation: the impact of rules-in-use, Public Administration, nr 84/3.
 16. Malikowski J., 2011, Instytucjanalizacja ładu gminnego, Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Sociologica, nr 37.
 17. Merton R.K., 2005, Struktura biurokratyczna i osobowość, w; Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red), Wydawnictwo Znak, Katowice.
 18. Michels A., de Graaf L., 2010, Examining Citizen Participation: Local Parcipatory Policy Making and Democracy, Local Government Studies, nr 36/4.
 19. Mills A., Durepos G., Wiebe E., 2010, Encyklopedia of case study research, Sage, London.
 20. Noworól A., 2005, Model zarządzania terytorialnego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, B. Kożuch, T. Markowski (red), Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 21. Noworól A., 2008, Bariery rozwoju lokalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju, nr 1.
 22. Olech A., 2012, Modele partycypacji publicznej w Polsce, w: Dyktat czy uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, A. Olech (red.) Tom I, IPS, Warszawa.
 23. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu, Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków.
 24. Rosner A., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, w: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich a dynamika przemian, M. Stanny, M. Drygas (red), IRWiR PAN, Warszawa.
 25. Schulz T.W., 1981, Investing In People: The Economics of Population Quality, University of Kalifornia, Berkeley.
 26. Stake R., 1996, Studium przypadku, w: Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, L. Korporowicz (red.), Warszawa.
 27. Starosta P, 1995, Poza metropolią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Swianiewicz, P., 2010, Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, Samorząd Terytorialny nr 4.
 29. Swianiewicz R., Klimska U., MielczarekA., 2004, Nierówne koalicje-liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa.
 30. Sztando A., 2011, Niedostatki społecznej odpowiedzialności władz gmin w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 220.
 31. Theiss M., 2010, System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, w: Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 32. Yin R., 2003, Case Study Research. Design and Methods, Sage.
 33. Zalewski A., 2006, Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, H. Sochacka-Krysiak (red), SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu