BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Różnorodność płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym
Gender Diversity in a Metallurgical Company
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 109-121, rys., tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Płeć, Kobieta, Równowaga praca-życie, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Hutnictwo, Studium przypadku
Diversity management, Gender, Woman, Work-Life Balance (WLB), Production enterprise, Metallurgy, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
ArcelorMittal Poland SA
Abstrakt
Dążenie do efektywnego zarządzania skutkuje poświęcaniem coraz większej uwagi pracownikom. Badacze podkreślają, że współczesne organizacje tworzą ludzie, których cechuje duża różnorodność (Chatman, 2010, s. 448). Przyjęcie przez przedsiębiorstwa Karty Różnorodności stanowi inspirację i motyw do zarządzania różnorodnością. Jedną z cech różniących zatrudnionych jest płeć. Wykreowany w przeszłości model rynku pracy, oparty na dominacji mężczyzn, zwłaszcza w branżach przemysłu tradycyjnego (hutnictwo, górnictwo), ulegał stopniowemu przeobrażeniu w warunkach gospodarki rynkowej. Organizacje uznane za typowo "męskie" ewoluują w kierunku nadawania większej rangi problematyce zatrudniania kobiet i poszanowania ich praw (Kodeks pracy, 1998). W publikacji przedstawiono ujęcie teoretyczne problematyki różnorodności płci, ze szczególnym uwzględnieniem programów: praca - życie, a także przytoczono praktyczne rozwiązania dla kobiet zatrudnionych w przedsiębiorstwie hutniczym ArcelorMittal Poland. (abstrakt oryginalny)

Acceptance by companies of the Diversity Charter is both an inspiration and motive for diversity management. A basic quality differentiating employees is sex. The labor market model developed in the past and based on male dominance, especially in traditional industries such as metallurgy and mining, is slowly undergoing trans-formation subject to market economic conditions. Organizations deemed to be typically "male" are evolving towards applying greater importance to questions of employing women and respecting their rights. This paper presents a theoretical look at questions of gender diversity, with special stress on work-life programs. It also investigates practical solutions of women employed by the ArcelorMittal Poland metallurgical company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermann K. F. (2010), German HR managers in the wake of the Global Crisis: Humble hangmen or intelligent problem solvers?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6 (77).
 2. Adler R. D. (2001), Executive director of the glass ceiling research center. Women in the executive suite correlate to higher profits, Harvard Business Review, listopad.
 3. ArcelorMittal Poland (2013), Raport. Odpowiedzialność biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 4. Arthur J. B. (1994), Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover, Academy of Management Journal, nr 37 (3).
 5. Austin J. R. (1997), A cognitive framework for understanding demographic influences in groups, International Journal of Organizational Analysis, vol. 5, nr 4.
 6. Balcerzak-Paradowska В., red. (2011), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce - raport z badań, PARP, Warszawa.
 7. Bardoel E. A., Tharenou P., Moss S. A. (1998), Organizational predictors of work-family practices, Asia Pacific Journal of Human Resources, nr 36 (3).
 8. Bukowska U. (2014), Zarządzanie różnorodnością pracowników w świetle społecznej odpowiedzialności, w Depta A. (red.), Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, Politechnika Łódzka.
 9. Cascio W. F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 10. Chatman J. A. (2010), Norms in mixed sex and mixed race work groups, The Academy of Management Annals, vol. 4, nr 1.
 11. Clair J. A., Beatty J. E., MacLean T. L. (2005), Out of sight but not out of mind: Managing invisible social identities in the workplace, Academy of Management Review, vol. 30, nr 1.
 12. Delaney J. Т., Huseid M. A. (1996), The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance, Academy of Management Journal, nr 39 (4).
 13. Fuszara M. (2002), Zmiany w świadomości kobiet w Polsce w latach 90, w Fuszara M. (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 14. Gontarczyk E. (1995), Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Poznań, Eruditus.
 15. GUS (2014), Raport. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa.
 16. Harrison D. A., Klein K. J. (2007), What's the difference? Diversity constructs as separation, variety, or disparity in organizations, Academy of Management Review, vol. 32, nr 4.
 17. Juchnowicz M. (2000), Strategia personalna firmy, Warszawa, Difin.
 18. Karta Różnorodności, dostęp 16 grudnia 2014, < http://kartaroznorodnosci.pl/pl/aktualnosci.html?id=79 >.
 19. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2014, dostęp 16 grudnia 2014, < www.stat.gov.pl; www.zamawiane.uj.edu.pl/download.php?id=334 >.
 20. Kodeks pracy, 1998, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94.
 21. Konrad A. M., Mangel R. (1998), The performance effects of Work-Family Programs, referat przedstawiony na zjeździe Academy of Management, San Diego, sierpień 1998, cyt. za Cascio W. F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 22. Kupczyk T. (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wrocław, Wyższa Szkoła Handlowa.
 23. Lisowska E. (2001), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 24. Lundy D., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
 25. MacDuffie J. P. (1995), Human resource bund les and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry, Industrial and Labor Relations Review, nr 48 (2).
 26. Roberson Q. M. (2004), Disentangling the meaning of diversity and inclusion, "CAHRS Working Paper Series", dostęp 21 maja 2014, < http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp >.
 27. Robbins S. P. (1998), Zachowania w organizacji, Warszawa, PWE.
 28. Seymen О. A. (2006), The cultural diversity phenomenon in organizations and different approaches for effective cultural diversity management: a literary review, Cross Cultural Management, vol. 13, nr 4.
 29. Siemieńska R. (2000), Nie mogą, nie chcą czy nie potrafią? O postawach i uczestnictwie politycznym kobiet w Polsce, Warszawa, Scholar.
 30. Świdzińska A. (2005), Kobiety w strukturach zarządzania lubelskimi przedsiębiorstwami, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ekspertyza naukowa.
 31. Thomas D. A., Ely R. J. (1996), Making differences matter. A new paradigm for managing diversity, Harvard Business Review, wrzesień-październik.
 32. Wiśniewska-Szałek A. (2007), Płeć w miejscu pracy - rola kobiet we współczesnym zarządzaniu, w Przybyła M. (red.), Zarządzanie - kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 33. Woźniak A. (2012), Chcemy być firmą przyjazną mamom, opracowanie raportu z badań: "Mamy w pracy", publikacja na łamach prasy zakładowej Jedynka, Wyd. ArcelorMittal Poland, czerwiec.
 34. Wziątek-Staśko A. (2013), Diversity management - a tool to improve a metallurgic enterprise, Metalurgija, vol. 52, nr 1.
 35. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Difin.
 36. Youndt M. A., Snell S. A., Dean J. W., Lepak D. P. (1996), Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance, Academy of Management Journal, nr 39 (4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu